Commit 434052e6 authored by Joan Queralt's avatar Joan Queralt Committed by Albert Gasset
Browse files

traducció versió 1.2

parent 19f2a9cb
......@@ -21,13 +21,14 @@
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Blogs';
$string['blog'] = 'Blog';
$string['blogs'] = 'Blogs';
$string['addblog'] = 'Afegeix blog';
......@@ -42,8 +43,6 @@ $string['blogdesc'] = 'Descripció';
$string['blogdescdesc'] = 'per exemple: ‘Registre de les experiències i reflexions de la Carme‘.';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a un blog que no existeix';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a una entrada de blog que no existeix';
$string['blogfilesdirdescription'] = 'S\'han carregat els fitxers com adjuncions a entrades de blog';
$string['blogfilesdirname'] = 'blogfiles';
$string['blogpost'] = 'Entrada de blog';
$string['blogdeleted'] = 'S\'ha esborrat el blog';
$string['blogpostdeleted'] = 'S\'ha esborrat l\'entrada del blog';
......@@ -53,7 +52,6 @@ $string['blogsettings'] = 'Configuració del blog';
$string['blogtitle'] = 'Títol';
$string['blogtitledesc'] = 'p.ex., ‘Diari de pràctiques de Química Inorgànica de na Margarida.’.';
$string['border'] = 'Vora';
$string['browsemyfiles'] = 'Navega pels meus fitxers';
$string['cancel'] = 'Cancel·la';
$string['commentsallowed'] = 'Comentaris';
$string['commentsalloweddesc'] = ' ';
......@@ -66,6 +64,8 @@ $string['commentsnotifyyes'] = 'Notifica\'m els comentaris que es facin en aques
$string['createandpublishdesc'] = 'Això crearà les entrades del blog i les posarà a disposició dels altres.';
$string['createasdraftdesc'] = 'Això crearà les entrades del blog, però no seran accessibles als altres fins que decidiu publicar-les.';
$string['createblog'] = 'Crea blog';
$string['dataimportedfrom'] = 'Dades importades des de %s';
$string['defaultblogtitle'] = 'Blog de %s';
$string['delete'] = 'Esborra';
$string['deleteblog?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest blog?';
$string['deleteblogpost?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquesta entrada?';
......@@ -74,7 +74,7 @@ $string['dimensions'] = 'Dimensions';
$string['draft'] = 'Esborrany';
$string['edit'] = 'Edita';
$string['editblogpost'] = 'Edita les entrades del blog';
$string['erroraccessingblogfilesfolder'] = 'S\'ha produït un error a l\'accedir a la carpeta blogfiles';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Entrades importades d\'una exportació en format LEAP, que no van poder ser importats en un altre lloc';
$string['errorsavingattachments'] = 'S\'ha produït un error mentre es desaven les adjuncions a l\'entrada del blog';
$string['horizontalspace'] = 'Espai horitzontal';
$string['insert'] = 'Insereix';
......@@ -87,10 +87,12 @@ $string['name'] = 'Nom';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'La mida total dels fitxers que heu carregat en aquesta entrada excedeix la vostra quota. Podreu desar l\'entrada si esborreu alguns dels adjunts que acabeu d\'afegir.';
$string['newblog'] = 'Blog nou';
$string['newblogpost'] = 'Nova entrada al blog "%s"';
$string['newerposts'] = 'Entrades més noves';
$string['nopostsaddone'] = 'Encara no hi ha entrades. %sAfegiu una entrada%s!';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'No s\'han adjuntat imatges a aquesta entrada. Heu de carregar o adjuntar una imatge a l\'entrada abans de poder-la inserir.';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'No hi ha adjuncions';
$string['noresults'] = 'No s\'ha trobat cap entrada';
$string['olderposts'] = 'Entrades més antigues';
$string['postbody'] = 'Cos';
$string['postbodydesc'] = ' ';
$string['postedon'] = 'Escrit el';
......@@ -123,8 +125,7 @@ $string['top'] = 'A dalt';
$string['middle'] = 'Al mig';
$string['bottom'] = 'A baix';
$string['texttop'] = 'A dalt del text';
$string['absolutemiddle'] = 'Ben bé al mig';
$string['absolutebottom'] = 'A baix de tot';
$string['textbottom'] = 'A baix de tot del text';
$string['left'] = 'Esquerra';
$string['right'] = 'Dreta';
......@@ -135,4 +136,7 @@ $string['copynocopy'] = 'Omet completament aquest bloc quan es copiï la Vista';
$string['viewposts'] = 'Entrades copiades (%s)';
$string['postscopiedfromview'] = 'Entrades copiades de %s';
$string['youhavenoblogs'] = 'No teniu cap blog.';
$string['youhaveoneblog'] = 'Teniu 1 blog.';
$string['youhaveblogs'] = 'Teniu %s blogs.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-image
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'HTML';
$string['description'] = 'Un únic fitxer html de la vostra àrea de fitxers';
?>
......@@ -28,23 +28,34 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Fitxers';
$string['sitefilesloaded'] = 'Fitxers del lloc carregats';
$string['addafile'] = 'Afegeix un fitxer';
$string['archive'] = 'Arxiva';
$string['bytes'] = 'bits';
$string['cannoteditfolder'] = 'No teniu permisos per afegir continguts en aquesta carpeta';
$string['changessaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['clickanddragtomovefile'] = 'Clica i arrossega per moure %s';
$string['contents'] = 'Continguts';
$string['copyrightnotice'] = 'Avís de Copyright';
$string['create'] = 'Crea';
$string['Created'] = 'S\¡ha creat';
$string['createfolder'] = 'Crea carpeta';
$string['confirmdeletefile'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest fitxer?';
$string['confirmdeletefolder'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquesta carpeta?';
$string['confirmdeletefolderandcontents'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquesta carpeta i tot el seu contingut?';
$string['customagreement'] = 'Acord personalitzat';
$string['Date'] = 'Data';
$string['defaultagreement'] = 'Acord per defecte';
$string['defaultquota'] = 'Quota per defecte';
$string['defaultquotadescription'] = 'Podeu determinar la quantitat d\'espai en disc que tindran els nous usuaris. Els usuaris existents mantindran la que tenien.';
$string['deletefile?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest fitxer?';
$string['deletefolder?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquesta carpeta?';
$string['Description'] = 'Descripció';
$string['destination'] = 'Destinació';
$string['Details'] = 'Detalls';
$string['Download'] = 'Descàrrega';
$string['downloadfile'] = 'Descarrega %s';
$string['downloadoriginalversion'] = 'Descarrega la versió original';
$string['editfile'] = 'Edita fitxer';
$string['editfolder'] = 'Edita carpeta';
......@@ -52,19 +63,26 @@ $string['emptyfolder'] = 'Carpeta buida';
$string['file'] = 'fitxer';
$string['File'] = 'Fitxer';
$string['filealreadyindestination'] = 'El fitxer que heu mogut ja és en aquesta carpeta';
$string['fileappearsinviews'] = 'Aquest fitxer apareix en una o més de les vostres vistes.';
$string['fileattached'] = 'Aquest fitxer està associat a %s altre(s) item(s) del vostre ePortafolis.';
$string['files'] = 'fitxers';
$string['Files'] = 'Fitxers';
$string['fileexists'] = 'El fitxer ja existeix';
$string['fileexistsonserver'] = 'Ja existeix un fitxer amb el nom %s.';
$string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Podeu posar-n\'hi altre o sobreescriure el fitxer existent.';
$string['filelistloaded'] = 'S\'ha carregat la llista de fitxers';
$string['filemoved'] = 'S\'ha mogut correctament el fitxer';
$string['filenamefieldisrequired'] = 'Cal que ompliu el camp obligatori Fitxer';
$string['fileinstructions'] = 'Carregueu les vostres imatges, documents o d\'altres fitxers per poder-los incloure, més endavant, a les vostres vistes. Per moure un fitxer o carpeta arrossegueu-lo i deixeu-lo anar sobre la carpeta desitjada.';
$string['filethingdeleted'] = 'S\'ha esborrat %s';
$string['filewithnameexists'] = 'Ja existeix un fitxer o carpeta amb el nom de "%s".';
$string['folder'] = 'Carpeta';
$string['Folder'] = 'Carpeta';
$string['folderappearsinviews'] = 'Aquesta carpeta apareix en una o més de les vostres vistes.';
$string['Folders'] = 'Carpetes';
$string['foldernotempty'] = 'Aquesta carpeta no és buida.';
$string['foldercreated'] = 'S\'ha creat la carpeta';
$string['foldernamerequired'] = 'Escriviu un nom per a la nova carpeta.';
$string['gotofolder'] = 'Vés a %s';
$string['groupfiles'] = 'Fitxers del grup';
$string['home'] = 'Inici';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Esteu veient <strong>%s</strong> de <a href="%s">%s</a>. El fitxer ha estat filtrat de continguts maliciosos i és només una previsualització de l\'original.';
......@@ -74,24 +92,31 @@ $string['lastmodified'] = 'Darrera modificació';
$string['myfiles'] = 'Els Meus Fitxers';
$string['Name'] = 'Nom';
$string['namefieldisrequired'] = 'El camp Nom és obligatori';
$string['maxuploadsize'] = 'Mida màxima de càrrega';
$string['movefaileddestinationinartefact'] = 'No podeu posar una carpeta dins d\'ella mateixa.';
$string['movefaileddestinationnotfolder'] = 'Només podeu moure els fitxers cap dins les carpetes.';
$string['movefailednotfileartefact'] = 'Només es poden moure fitxers, carpetes i artefactes d\'imatge.';
$string['movefailednotowner'] = 'No teniu permisos er moure el fitxer a aquesta carpeta.';
$string['movefailed'] = 'No s\'ha pogut moure.';
$string['nametoolong'] = 'Aquest nom és massa llarg, n\'heu de posar un de més curt.';
$string['nofilesfound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer';
$string['notpublishable'] = 'No teniu permisos per publicar aquest fitxer';
$string['overwrite'] = 'Sobreescriu';
$string['Owner'] = 'Creador';
$string['parentfolder'] = 'Carpeta arrel';
$string['Preview'] = 'Vista prèvia';
$string['requireagreement'] = 'Es necessita l\'acord.';
$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
$string['selectafile'] = 'Seleccioneu un fitxer';
$string['Size'] = 'Mida';
$string['spaceused'] = 'Espai utilitzat';
$string['timeouterror'] = 'No s\'ha completat la càrrega del fitxer. Torneu-ho a provar.';
$string['title'] = 'Nom';
$string['titlefieldisrequired'] = 'El camp Nom és obligatori';
$string['Type'] = 'Tipus';
$string['unlinkthisfilefromblogposts?'] = 'Aquest fitxer s\'ha adjuntat a una o més entrades del blog. Si l\'esborreu també desapareixerà de les entrades.';
$string['upload'] = 'Carrega';
$string['uploadagreement'] = 'Acord de càrrega';
$string['uploadagreementdescription'] = 'Marqueu aquesta opció si voleu obligar als usuaris a estar d\'acord amb el text inferior per poder carregar un fitxer al lloc.';
$string['uploadexceedsquota'] = 'Si carregueu aquest fitxer sobrepassareu la vostra quota de disc. Proveu a esborrar alguns fitxers que hagueu carregat abans.';
$string['uploadfile'] = 'Carrega un fitxer';
$string['uploadfileexistsoverwritecancel'] = 'Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Podeu canviar el nom al fitxer que voleu carregar o sobreescriure l\'existent.';
......@@ -100,8 +125,10 @@ $string['uploadoffilecomplete'] = 'S\'ha completat la càrrega de %s';
$string['uploadoffilefailed'] = 'No s\'ha pogut carregar %s';
$string['uploadoffiletofoldercomplete'] = 'S\'ha completat la càrrega de %s a %s';
$string['uploadoffiletofolderfailed'] = 'No s\'ha pogut carregar %s a %s';
$string['usecustomagreement'] = 'Utilitza l\'acord personalitzat';
$string['youmustagreetothecopyrightnotice'] = 'Heu d\'acceptar l\'avís de Copyright';
$string['fileuploadedtofolderas'] = '%s carregat a %s com a "%s"';
$string['fileuploadedas'] = '%s carregat com a "%s"';
// File types
$string['ai'] = 'Document Postscript';
......@@ -159,8 +186,10 @@ $string['rpm'] = 'RPM Real Player Movie';
$string['rm'] = 'RM Real Player Movie';
// Profile icons
$string['profileiconsize'] = 'Mida de la icona del perfil';
$string['cantcreatetempprofileiconfile'] = 'No s\'ha pogut desar la imatge com a icona de perfil temporal a %s';
$string['profileicons'] = 'Icones del perfil';
$string['Default'] = 'Per defecte';
$string['deleteselectedicons'] = 'Esborra les icones seleccionades';
......@@ -183,5 +212,19 @@ $string['Title'] = 'Títol';
$string['imagetitle'] = 'Títol de la imatge';
$string['usenodefault'] = 'Usa una diferent a per defecte';
$string['usingnodefaultprofileicon'] = 'Esteu utilitzant una Icona de perfil diferent a la "per defecte"';
$string['wrongfiletypeforblock'] = 'El fitxer que heu carregat no és del tipus correcte per a aquest bloc.';
// Unzip
$string['Contents'] = 'Continguts';
$string['Continue'] = 'Continua';
$string['extractfilessuccess'] = 'S\'han creat %s carpetes i %s fitxers.';
$string['filesextractedfromarchive'] = 'Fitxers extrets de l\'arxiu';
$string['filesextractedfromziparchive'] = 'Fitxers extrets de l\'arxiu zip';
$string['fileswillbeextractedintofolder'] = 'S\'extrauran els fitxers a %s';
$string['insufficientquotaforunzip'] = 'La vostra quota d\'espai restant és massa petita per poder-hi descomprimir aquest fitxer.';
$string['invalidarchive'] = 'S\'ha produït un error al llegir l\'arxiu.';
$string['pleasewaitwhileyourfilesarebeingunzipped'] = 'Espereu mentre es descomprimeixen els fitxers.';
$string['spacerequired'] = 'Espai necessari';
$string['Unzip'] = 'Descomprimeix';
$string['unzipprogress'] = 'S\'han creat %s fitxers/carpetes.';
?>
......@@ -24,6 +24,7 @@
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Informació del perfil';
......@@ -34,6 +35,6 @@ $string['fieldstoshow'] = 'Camps a mostrar';
$string['introtext'] = 'Text d\'introducció';
$string['useintroductioninstead'] = 'Podeu deixar aquest camp en blanc i, en canvi, activar el camp d\'Introducció del vostre perfil.';
$string['dontshowprofileicon'] = "No mostris l'icona del perfil";
$string['dontshowemail'] = "No mostris l\'adreça de correu electrònic.";
$string['dontshowemail'] = "No mostris l'adreça de correu electrònic.";
$string['uploadaprofileicon'] = "No teniu cap icona de perfil. <a href=\"%sartefact/file/profileicons.php\" target=\"_blank\">Carregueu-ne una</a>";
?>
......@@ -93,19 +93,23 @@ L'adreça de correu %s s'ha afegit al vostre compte d'usuari de Mahara. Visiteu
%s
EOF;
$string['validationemailwillbesent'] = 'S\'enviarà un missatge de validació quan deseu el vostre perfil';
$string['validationemailsent'] = 'S\'ha enviat un correu de validació';
$string['emailactivation'] = 'Activació del correu';
$string['emailactivationsucceeded'] = 'S\'ha activat correctament el correu';
$string['emailalreadyactivated'] = 'Ja s\'ha activat el correu';
$string['emailactivationfailed'] = 'No s\'ha activat el correu';
$string['verificationlinkexpired'] = 'Ha vençut l\'enllaç de verificació';
$string['invalidemailaddress'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
$string['unvalidatedemailalreadytaken'] = 'L\'adreça de correu que esteu provant de validar ja és utilitzada per un altre usuari';
$string['emailingfailed'] = 'S\'ha desat el perfil, però no s\'han enviat els missatges a: %s';
$string['loseyourchanges'] = 'Voleu descartar els canvis?';
// Profile icons
$string['editprofile'] = 'Edita perfil';
$string['Title'] = 'Títol';
$string['Created'] = 'Creat';
$string['Description'] = 'Descripció';
......@@ -116,4 +120,8 @@ $string['Preview'] = 'Vista prèvia';
$string['Size'] = 'Mida';
$string['Type'] = 'Tipus';
$string['profileinformation'] = 'Informació del perfil';
$string['profilepage'] = 'Pàgina del perfil';
$string['viewprofilepage'] = 'Veure la pàgina del perfil';
$string['viewallprofileinformation'] = 'Veure tota la informació del perfil';
?>
......@@ -21,9 +21,10 @@
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'CV';
......@@ -55,7 +56,6 @@ $string['enddate'] = 'Data de finalització';
$string['date'] = 'Data';
$string['position'] = 'Posició';
$string['qualification'] = 'Qualificació';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['title'] = 'Títol';
$string['employer'] = 'Empresa';
$string['jobtitle'] = 'Feina';
......@@ -65,6 +65,7 @@ $string['qualtype'] = 'Tipus de qualificació';
$string['qualname'] = 'Nom de la qualificació';
$string['qualdescription'] = 'Descripció de la qualificació';
$string['contribution'] = 'Contribució';
$string['detailsofyourcontribution'] = 'Detalls de la vostra contribució';
$string['compositedeleteconfirm'] = 'Esteu segur que ho voleu esborrar?';
$string['compositesaved'] = 'S\'ha desat correctament';
$string['compositesavefailed'] = 'S\'ha produït un error en desar.';
......@@ -81,4 +82,6 @@ $string['resume'] = 'CV';
$string['current'] = 'Actual';
$string['moveup'] = 'Puja';
$string['movedown'] = 'Baixa';
$string['viewyourresume'] = 'Veure el vostre CV';
$string['resumeofuser'] = 'CV de %s';
?>
......@@ -42,5 +42,6 @@ $string['searchsubcontexts'] = 'Cerca subcontexts';
$string['userattribute'] = 'Atribut de l\'usari';
$string['usertype'] = 'Tipus d\'usari';
$string['weautocreateusers'] = 'Es crearan els usuaris automàticament';
$string['updateuserinfoonlogin'] = 'Actualitza la informació de l\'usuari quan s\'identifiqui';
?>
<?php
/**
* Creative Commons License Block type for Mahara
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-creativecommons
* @author Francois Marier <francois@catalyst.net.nz>
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2009 Catalyst IT Ltd
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Llicència Creative Commons';
$string['description'] = 'Associeu a la vostra vista una llicència Creative Commons';
$string['blockcontent'] = 'Bloc de contingut';
$string['alttext'] = 'Llicència Creative Commons';
$string['licensestatement'] = "Aquest treball es llicencia sota la llicència <a rel=\"license\" href=\"%s\">Creative Commons %s 3.0 Unported License</a>.";
$string['sealalttext'] = 'Aquesta llicència és adient per treballs culturals lliures.';
$string['config:noncommercial'] = 'Permeteu usos comercials del vostre treball?';
$string['config:noderivatives'] = 'Permeteu modificacions del vostre treball?';
$string['config:sharealike'] = 'Sí, mentre els altres el comparteixin de la mateixa manera';
$string['by'] = 'Reconeixement o Attribution (by): sempre que es reconegui l\'autoria de l\'obra, aquesta pot ser reproduïda, distribuïda i comunicada públicament.';
$string['by-sa'] = 'Reconeixement - CompartirIgual (by-sa): Es permet l\'ús comercial de l\'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s\'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l\'obra original.';
$string['by-nd'] = 'Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l\'ús comercial de l\'obra però no la generació d\'obres derivades.';
$string['by-nc'] = 'Reconeixement - NoComercial (by-nc): no es pot utilitzar l\'obra ni els treballs derivats per a finalitats comercials.';
$string['by-nc-sa'] = 'Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa):No es permet un ús comercial de l\'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s\'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l\'obra original.';
$string['by-nc-nd'] = 'Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l\'obra original ni la generació d\'obres derivades.';
?>
<h3>Allow Derivative Works</h3>
<p>You permit others to copy, distribute, display and perform the work, as well as make derivative works based on it.</p>
<h3>Share Alike</h3>
<p>You permit others to distribute derivative works only under the same license or one compatible with the one that governs the licensor's work.</p>
<h3>No Derivative Works</h3>
<p>You permit others to copy, distribute and transmit only unaltered copies of the work — not derivative works based on it.</p>
<h3>Commercial Use</h3>
<p>You permit others to copy, distribute, display, and perform the work, including for commercial purposes.</p>
<h3>NonCommercial</h3>
<p>You permit others to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only.</p>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-myfriends
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Els meus amics';
$string['otherusertitle'] = "Amics de %s";
$string['description'] = 'Mostra els vostres amics';
$string['numberoffriends'] = '(%s de %s)';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-mygroups
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Els meus grups';
$string['description'] = 'Mostra la llista de grups als quals pertanyeu';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-mygroups
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Els meus grups';
$string['otherusertitle'] = "Grups de %s";
$string['description'] = 'Mostra la llista de grups als quals pertanyeu';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-myviews
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Les meves vistes';
$string['otherusertitle'] = "Vistes de %s";
$string['description'] = 'Mostra totes les vistes que pot veure la persona que està veient el vostre perfil';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-wall
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'El meu mur';
$string['otherusertitle'] = "Mur de %s";
$string['description'] = 'Mostra una àrea on la gent us pot deixar comentaris';
$string['noposts'] = 'No hi ha cap comentari per mostrar';
$string['makeyourpostprivate'] = 'Voleu que el comentari sigui privat?';
$string['viewwall'] = 'Mostra el mur';