Commit 4d868827 authored by Andrew Robert Nicols's avatar Andrew Robert Nicols
Browse files

Update translated string for phpversion error message (Fixes #617187).


Signed-off-by: default avatarAndrew Robert Nicols <andrew.nicols@luns.net.uk>
parent 71a117dd
......@@ -27,7 +27,7 @@
defined('INTERNAL') || die();
// @todo<nigel>: most likely need much better descriptions here for these environment issues
$string['phpversion'] = 'Mahara no funciona amb PHP < 5.1.3. Actualitzeu la versió del PHP o canvieu la instal·lació de Mahara a un altre host.';
$string['phpversion'] = 'Mahara no funciona amb PHP < %s. Actualitzeu la versió del PHP o canvieu la instal·lació de Mahara a un altre host.';
$string['jsonextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió JSON. Mahara la necessita per enviar algunes dades al i des del navegador. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['pgsqldbextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió pgsql. Mahara la necessita per emmagatzemar dades en una base de dades relacional. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['mysqldbextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió mysql. Mahara la necessita per emmagatzemar dades en una base de dades relacional. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment