Commit 4f6a3868 authored by Joan Queralt's avatar Joan Queralt Committed by Albert Gasset
Browse files

traducció versió 1.3

parent 4d868827
......@@ -31,4 +31,5 @@ $string['description'] = 'Mostra un blog sencer';
$string['defaulttitledescription'] = 'Si ho deixeu en blanc es mostrarà el títol del blog';
$string['postsperpage'] = 'Entrades per pàgina';
?>
......@@ -26,8 +26,10 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Darreres entrades al blog';
$string['description'] = 'Mostra les 10 darreres entrades al blog';
$string['itemstoshow'] = 'Entrades per mostrar';
$string['postedin'] = 'en';
$string['postedon'] = 'a';
......
......@@ -34,11 +34,14 @@ $string['blogs'] = 'Blogs';
$string['addblog'] = 'Afegeix blog';
$string['addpost'] = 'Afegeix entrada';
$string['alignment'] = 'Alineació';
$string['allowcommentsonpost'] = 'Permeteu comentaris a la vostra entrada.';
$string['allposts'] = 'Totes les entrades';
$string['attach'] = 'Adjunta';
$string['attachedfilelistloaded'] = 'S\'ha carregat la llista de fitxers adjunts';
$string['attachedfiles'] = 'Fitxers adjunts';
$string['attachment'] = 'Adjunció';
$string['attachments'] = 'Adjuncions';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Nota: Aquest bloc s\'ha copiat d\'uan altra Vista. Podeu canviar-lo de lloc o esborrar-lo, però no podeu canviar el que %s hi ha posat.';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Nota: Aquest bloc s\'ha copiat d\'una altra Vista. Podeu canviar-lo de lloc o esborrar-lo, però no podeu canviar el que %s hi ha posat.';
$string['blogdesc'] = 'Descripció';
$string['blogdescdesc'] = 'per exemple: ‘Registre de les experiències i reflexions de la Carme‘.';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a un blog que no existeix';
......@@ -50,17 +53,9 @@ $string['blogpostpublished'] = 'S\'ha publicat l\'entrada del blog';
$string['blogpostsaved'] = 'S\'ha desat l\'entrada del blog';
$string['blogsettings'] = 'Configuració del blog';
$string['blogtitle'] = 'Títol';
$string['blogtitledesc'] = 'p.ex., ‘Diari de pràctiques de Química Inorgànica de na Margarida.’.';
$string['blogtitledesc'] = 'p.ex, ‘Diari de pràctiques de Química Inorgànica de na Margarida.’.';
$string['border'] = 'Vora';
$string['cancel'] = 'Cancel·la';
$string['commentsallowed'] = 'Comentaris';
$string['commentsalloweddesc'] = ' ';
$string['commentsallowedno'] = 'No permeteu comentaris en aquest blog';
$string['commentsallowedyes'] = 'Permeteu comentaris dels usuaris registrats en aquest blog';
$string['commentsnotify'] = 'Notificació de comentari al blog';
$string['commentsnotifydesc'] = 'Opcionalment podeu rebre notificacions quan algú faci un comentari a una entrada del vostre blog.';
$string['commentsnotifyno'] = 'No em notifiquis els comentaris que es facin en aquest blog';
$string['commentsnotifyyes'] = 'Notifica\'m els comentaris que es facin en aquest blog';
$string['createandpublishdesc'] = 'Això crearà les entrades del blog i les posarà a disposició dels altres.';
$string['createasdraftdesc'] = 'Això crearà les entrades del blog, però no seran accessibles als altres fins que decidiu publicar-les.';
$string['createblog'] = 'Crea blog';
......@@ -83,16 +78,19 @@ $string['moreoptions'] = 'Més opcions';
$string['mustspecifytitle'] = 'Heu de donar un títol a la vostra entrada';
$string['mustspecifycontent'] = 'Heu d\'escriure algun contingut en la vostra entrada';
$string['myblogs'] = 'Els Meus Blogs';
$string['myblog'] = 'El meu Blog';
$string['name'] = 'Nom';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'La mida total dels fitxers que heu carregat en aquesta entrada excedeix la vostra quota. Podreu desar l\'entrada si esborreu alguns dels adjunts que acabeu d\'afegir.';
$string['newblog'] = 'Blog nou';
$string['newblogpost'] = 'Nova entrada al blog "%s"';
$string['newerposts'] = 'Entrades més noves';
$string['nopostsaddone'] = 'Encara no hi ha entrades. %sAfegiu una entrada%s!';
$string['nopostsyet'] = 'Encara no hi ha entrades.';
$string['addone'] = 'Afegiu-ne una!';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'No s\'han adjuntat imatges a aquesta entrada. Heu de carregar o adjuntar una imatge a l\'entrada abans de poder-la inserir.';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'No hi ha adjuncions';
$string['noresults'] = 'No s\'ha trobat cap entrada';
$string['olderposts'] = 'Entrades més antigues';
$string['post'] = 'entrada';
$string['postbody'] = 'Cos';
$string['postbodydesc'] = ' ';
$string['postedon'] = 'Escrit el';
......@@ -128,10 +126,13 @@ $string['texttop'] = 'A dalt del text';
$string['textbottom'] = 'A baix de tot del text';
$string['left'] = 'Esquerra';
$string['right'] = 'Dreta';
$string['src'] = 'URL de la imatge';
$string['image_list'] = 'Imatge adjunta';
$string['alt'] = 'Descripció';
$string['copyfull'] = 'Altres usuaris podran fer la seva còpia de la vostra %s';
$string['copyreference'] = 'Altres usuaris podran mostrar la vostra %s a la seva Vista';
$string['copynocopy'] = 'Omet completament aquest bloc quan es copiï la Vista';
$string['copyfull'] = 'Altres usuaris podran fer la seva còpia del vostre %s';
$string['copyreference'] = 'Altres usuaris podran mostrar el vostre %s a la seva Vista';
$string['copynocopy'] = 'Omet completament aquest blog quan es copiï la Vista';
$string['viewposts'] = 'Entrades copiades (%s)';
$string['postscopiedfromview'] = 'Entrades copiades de %s';
......@@ -139,4 +140,9 @@ $string['postscopiedfromview'] = 'Entrades copiades de %s';
$string['youhavenoblogs'] = 'No teniu cap blog.';
$string['youhaveoneblog'] = 'Teniu 1 blog.';
$string['youhaveblogs'] = 'Teniu %s blogs.';
$string['feedsnotavailable'] = 'No està disponible l\'alimentació RSS per a aquest tipus d\'artefacte.';
$string['feedrights'] = 'Copyright %s.';
$string['enablemultipleblogstext'] = 'Teniu un blog. Si volguéssiu començar-ne un segon, activeu l\'opció <em>blogs múltiples</em> de la pàgina<a href="%saccount/">Configuració del compte</a>.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Comentari';
$string['Comment'] = 'Comentari';
$string['Comments'] = 'Comentaris';
$string['comment'] = 'comentari';
$string['comments'] = 'comentaris';
$string['Allow'] = 'Permet';
$string['allowcomments'] = 'Permet comentaris';
$string['approvalrequired'] = 'Els comentaris són moderats, així que si trieu fer públic aquest comentari, no serà visible pels altres fins que no estigui aprovat pel seu titular.';
$string['attachfile'] = "Adjunta un fitxer";
$string['Attachments'] = "Adjuncions";
$string['cantedithasreplies'] = 'Només podeu editar el comentari més recent';
$string['canteditnotauthor'] = 'No sou l\'autor d\'aquest comentari';
$string['cantedittooold'] = 'Només podeu editar els comentaris fets fa menys de %d minuts';
$string['commentmadepublic'] = "S\'ha fet públic el comentari";
$string['commentdeletedauthornotification'] = "El vostre comentari a %s s\'ha eliminat:\n%s";
$string['commentdeletednotificationsubject'] = 'S\'ha eliminat el comentari a %s';
$string['commentnotinview'] = 'El comentari %d no és a la vista %d';
$string['commentremoved'] = 'S\'ha eliminat el comentari';
$string['commentremovedbyauthor'] = 'Comentari eliminat per l\'autor';
$string['commentremovedbyowner'] = 'Comentari eliminat pel titular';
$string['commentremovedbyadmin'] = 'Comentari eliminat per l\'administrador';
$string['commentupdated'] = 'S\'ha actualitzat el comentari';
$string['editcomment'] = 'Edita el comentari';
$string['editcommentdescription'] = 'Podeu actualitzar els vostres comentaris si els heu fet fa menys de %d minuts i no tenen cap resposta més recents. A partir d\'aquest moment, però, encara podreu eliminar-los i afegir-ne de nous.';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Entrades importades d\'una exportació LEAP que no van poder ser importades en un altre lloc';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
$string['feedbackattachdirname'] = 'commentfiles';
$string['feedbackattachdirdesc'] = 'Fitxers adjunts als comentaris del vostre eportafolis';
$string['feedbackattachmessage'] = 'S\'han afegit al vostre directori %s el(s) fitxer(s) adjunt(s)';
$string['feedbackonviewbyuser'] = 'Retroacció a %s de %s';
$string['feedbacksubmitted'] = 'S\'ha enviat la retroacció';
$string['makepublic'] = 'Fes públic';
$string['makepublicnotallowed'] = 'No teniu permisos per fer públic aquest comentari';
$string['makepublicrequestsubject'] = 'Sol·licitud per canviar un comentari privat a públic';
$string['makepublicrequestbyauthormessage'] = '%s ha sol·licitat que feu públic el seu comentari.';
$string['makepublicrequestbyownermessage'] = '%s ha sol·licitat que feu públic el vostre comentari.';
$string['makepublicrequestsent'] = 'S\'ha enviat un missatge a %s per demanar-li que es faci públic el comentari.';
$string['messageempty'] = 'El missatge és buit i els missatges buits només són permesos si hi adjunteu un fitxer.';
$string['Moderate'] = 'Modera';
$string['moderatecomments'] = 'Modera comentaris';
$string['moderatecommentsdescription'] = 'Els comentaris romandran privats fins que els aproveu.';
$string['newfeedbacknotificationsubject'] = 'Retroacció nova a %s';
$string['placefeedback'] = 'Feu una retroacció';
$string['reallydeletethiscomment'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest comentari?';
$string['thiscommentisprivate'] = 'Aquest comentari és privat';
$string['typefeedback'] = 'Retroacció';
$string['youhaverequestedpublic'] = 'Heu sol·licitat que es faci públic aquest comentari.';
$string['feedbacknotificationhtml'] = "<div style=\"padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;\"><strong>%s ha comentat a %s</strong><br>%s</div>
<div style=\"margin: 1em 0;\">%s</div>
<div style=\"font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;\">
<p><a href=\"%s\">Contesteu a aquest comentari</a></p>
</div>";
$string['feedbacknotificationtext'] = "%s ha comentat a %s
%s
------------------------------------------------------------------------
%s
------------------------------------------------------------------------
Per veure i contestar aquest comentari seguiu aquest enllaç:
%s";
$string['feedbackdeletedhtml'] = "<div style=\"padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;\"><strong>S\'ha esborrat un comentari a %s</strong><br>%s</div>
<div style=\"margin: 1em 0;\">%s</div>
<div style=\"font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;\">
<p><a href=\"%s\">%s</a></p>
</div>";
$string['feedbackdeletedtext'] = "S\'ha esborrat un comentari a %s
%s
------------------------------------------------------------------------
%s
------------------------------------------------------------------------
Per veure %s seguiu aquest enllaç:
%s";
?>
......@@ -34,12 +34,14 @@ $string['addafile'] = 'Afegeix un fitxer';
$string['archive'] = 'Arxiva';
$string['bytes'] = 'bits';
$string['cannoteditfolder'] = 'No teniu permisos per afegir continguts en aquesta carpeta';
$string['cannoteditfoldersubmitted'] = 'Un cop enviada una Vista no podeu afegir contingut a una carpeta.';
$string['cannotremovefromsubmittedfolder'] = 'Un cop enviada una Vista no podeu esborrar contingut d\'una carpeta.';
$string['changessaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['clickanddragtomovefile'] = 'Clica i arrossega per moure %s';
$string['contents'] = 'Continguts';
$string['copyrightnotice'] = 'Avís de Copyright';
$string['create'] = 'Crea';
$string['Created'] = 'S\¡ha creat';
$string['Created'] = 'S\ha creat';
$string['createfolder'] = 'Crea carpeta';
$string['confirmdeletefile'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest fitxer?';
$string['confirmdeletefolder'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquesta carpeta?';
......@@ -49,6 +51,13 @@ $string['Date'] = 'Data';
$string['defaultagreement'] = 'Acord per defecte';
$string['defaultquota'] = 'Quota per defecte';
$string['defaultquotadescription'] = 'Podeu determinar la quantitat d\'espai en disc que tindran els nous usuaris. Els usuaris existents mantindran la que tenien.';
$string['maxquotaenabled'] = 'Imposa la quota màxima del lloc';
$string['maxquota'] = 'Quota màxima';
$string['maxquotatoolow'] = 'La quota màxima no pot ser més baixa que la quota per defecte.';
$string['maxquotaexceeded'] = 'Heu especificat una quota superior a la màxima establerta per aquest lloc (%s). Proveu a especificar un valor més baix o contacteu amb l\'administrador del lloc per incrementar la quota màxima.';
$string['maxquotaexceededform'] = 'Especifiqueu una quota de menys de %s.';
$string['maxquotadescription'] = 'Podeu establir la quota màxima que un administrador pot donar a l\'usuari. Les quotes ja donades, però, no es veuran afectades.';
$string['deletingfailed'] = 'No s\'ha pogut esborrar: el fitxer o directori no existeix';
$string['deletefile?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest fitxer?';
$string['deletefolder?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquesta carpeta?';
$string['Description'] = 'Descripció';
......@@ -59,12 +68,15 @@ $string['downloadfile'] = 'Descarrega %s';
$string['downloadoriginalversion'] = 'Descarrega la versió original';
$string['editfile'] = 'Edita fitxer';
$string['editfolder'] = 'Edita carpeta';
$string['editingfailed'] = 'No s\'ha pogut editar: el fitxer o directori no existeix';
$string['emptyfolder'] = 'Carpeta buida';
$string['file'] = 'fitxer';
$string['File'] = 'Fitxer';
$string['fileadded'] = 'S\'ha seleccionat el fitxer ';
$string['filealreadyindestination'] = 'El fitxer que heu mogut ja és en aquesta carpeta';
$string['fileappearsinviews'] = 'Aquest fitxer apareix en una o més de les vostres vistes.';
$string['fileattached'] = 'Aquest fitxer està associat a %s altre(s) item(s) del vostre ePortafolis.';
$string['fileremoved'] = 'S\'ha esborrat el fitxer';
$string['files'] = 'fitxers';
$string['Files'] = 'Fitxers';
$string['fileexists'] = 'El fitxer ja existeix';
......@@ -89,15 +101,16 @@ $string['htmlremovedmessage'] = 'Esteu veient <strong>%s</strong> de <a href="%s
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Esteu veient <strong>%s</strong>. El fitxer ha estat filtrat de continguts maliciosos i és només una previsualització de l\'original.';
$string['image'] = 'Imatge';
$string['lastmodified'] = 'Darrera modificació';
$string['myfiles'] = 'Els Meus Fitxers';
$string['myfiles'] = 'Els meus Fitxers';
$string['Name'] = 'Nom';
$string['namefieldisrequired'] = 'El camp Nom és obligatori';
$string['maxuploadsize'] = 'Mida màxima de càrrega';
$string['movefaileddestinationinartefact'] = 'No podeu posar una carpeta dins d\'ella mateixa.';
$string['movefaileddestinationnotfolder'] = 'Només podeu moure els fitxers cap dins les carpetes.';
$string['movefailednotfileartefact'] = 'Només es poden moure fitxers, carpetes i artefactes d\'imatge.';
$string['movefailednotowner'] = 'No teniu permisos er moure el fitxer a aquesta carpeta.';
$string['movefailednotowner'] = 'No teniu permisos per moure el fitxer a aquesta carpeta.';
$string['movefailed'] = 'No s\'ha pogut moure.';
$string['movingfailed'] = 'No s\'ha pogut moure: el fitxer o directori no existeix';
$string['nametoolong'] = 'Aquest nom és massa llarg, n\'heu de posar un de més curt.';
$string['nofilesfound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer';
$string['notpublishable'] = 'No teniu permisos per publicar aquest fitxer';
......@@ -106,8 +119,10 @@ $string['Owner'] = 'Creador';
$string['parentfolder'] = 'Carpeta arrel';
$string['Preview'] = 'Vista prèvia';
$string['requireagreement'] = 'Es necessita l\'acord.';
$string['removingfailed'] = 'No s\'ha pogut eliminar: el fitxer o carpeta no existeix';
$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
$string['selectafile'] = 'Seleccioneu un fitxer';
$string['selectingfailed'] = 'No s\'ha pogut seleccionar: el fitxer o directori no existeix';
$string['Size'] = 'Mida';
$string['spaceused'] = 'Espai utilitzat';
$string['timeouterror'] = 'No s\'ha completat la càrrega del fitxer. Torneu-ho a provar.';
......
......@@ -24,6 +24,7 @@
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Perfil';
......@@ -34,9 +35,8 @@ $string['myfiles'] = 'Els Meus Fitxers';
$string['mandatory'] = 'Obligatori';
$string['public'] = 'Públic';
$string['aboutdescription'] = 'Escriviu el nom i cognoms reals. Si voleu mostrar un altre nom a les perosnes del lloc, poseu-lo com a Nom preferit.';
$string['contactdescription'] = 'Tota aquesta informació és privada a no ser que la vulgueu posar en una vista.';
$string['messagingdescription'] = 'Aquesta informació també és privada, com la de contacte.';
$string['aboutdescription'] = 'Escriviu el nom i cognoms reals. Si voleu mostrar un altre nom a les persones del lloc, poseu-lo com a Nom preferit.';
$string['infoisprivate'] = 'Aquesta informació serà privada fins que la inclogueu en una Vista que serà compartida amb altres usuaris.';
$string['viewmyprofile'] = 'Veure El Meu Perfil';
// profile categories
......@@ -54,6 +54,7 @@ $string['studentid'] = 'ID estudiant';
$string['preferredname'] = 'Nom preferit';
$string['introduction'] = 'Introducció';
$string['email'] = 'Adreça de correu';
$string['maildisabled'] = 'Correu electrònic desactivat';
$string['officialwebsite'] = 'Pàgina web oficial';
$string['personalwebsite'] = 'Pàgina web personal';
$string['blogaddress'] = 'Adreça del blog';
......@@ -103,17 +104,18 @@ $string['emailactivationfailed'] = 'No s\'ha activat el correu';
$string['verificationlinkexpired'] = 'Ha vençut l\'enllaç de verificació';
$string['invalidemailaddress'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
$string['unvalidatedemailalreadytaken'] = 'L\'adreça de correu que esteu provant de validar ja és utilitzada per un altre usuari';
$string['emailactivationdeclined'] = 'S\'ha refusat correctament l\'activació del correu electrònic';
$string['emailingfailed'] = 'S\'ha desat el perfil, però no s\'han enviat els missatges a: %s';
$string['loseyourchanges'] = 'Voleu descartar els canvis?';
$string['addbutton'] = 'Afegeix';
$string['editprofile'] = 'Edita perfil';
$string['Title'] = 'Títol';
$string['Created'] = 'Creat';
$string['Description'] = 'Descripció';
$string['Download'] = 'Descarrega';
$string['editmyprofile'] = 'Edita el Meu Perfil';
$string['lastmodified'] = 'Darrera modificació';
$string['Owner'] = 'Titular';
$string['Preview'] = 'Vista prèvia';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-learningstyles
* @author Gregor Anzelj
* @catalan translator Antonio Piedras Morente
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2009 Gregor Anzelj, gregor.anzelj@gmail.com
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Estils d\'aprenentatge';
$string['description'] = 'Mostra els estils d\'aprenentatge';
$string['filloutsurvey'] = '%sExamen complet%s sobre els estils d\'aprentatge';
$string['piechartcolor1'] = 'Escolliu el color de farciment del gràfic per al tipus visual';
$string['piechartcolor2'] = 'Escolliu el color de farciment del gràfic per al tipus auditiu';
$string['piechartcolor3'] = 'Escolliu el color de farciment del gràfic per al tipus cinestètic';
$string['piechartlegend'] = 'Escolliu el tipus de llegenda del gràfic';
$string['arabiclegend'] = 'Utilitza lletres per a la llegenda';
$string['numericlegend'] = 'Utilitza números per a la llegenda';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-multipleintelligences
* @author Gregor Anzelj
* @catalan translator Antonio Piedras Morente
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2009 Gregor Anzelj, gregor.anzelj@gmail.com
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Múltiples intel·ligències';
$string['description'] = 'Mostra les múltiples intel·ligències';
$string['filloutsurvey'] = '%sExamen complet%s sobre les múltiples intel·ligències';
$string['graphcolor'] = 'Escolliu un color de farciment per al gràfic';
$string['graphlegend'] = 'Escolliu el tipus de llegenda pel gràfic';
$string['arabiclegend'] = 'Utilitza lletres per a la llegenda';
$string['numericlegend'] = 'Utilitza números per a la llegenda';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage artefact-learning
* @author Gregor Anzelj
* @catalan translator Antonio Piedras Morente
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2009 Gregor Anzelj, gregor.anzelj@gmail.com
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Learning';
$string['mylearning'] = 'El meu aprenentatge';
$string['learningsaved'] = 'Enquesta d\'estudis desada';
$string['learningsavefailed'] = 'No s\'ha pogut actualitzar la seva enquesta d\'estudis';
$string['multipleintelligences'] = 'Múltiples intel·ligències';
$string['multipleintelligencesdesc'] = '
<p>La teoria de les múltiples intel·ligències va ser desenvolupada l\'any 1983 pel Dr Howard Gardner. Que suggereix que la noció tradicional de la intel·ligència, basada en les proves de quocient intel·lectual, és massa limitada. En canvi, el Dr Gardner proposa set intel·ligències diferents per tenir en compte una gamma més àmplia del potencial humà tant en infants com en adults. A mitjans dels 90 Gardner va definir una vuitena intel·ligència. Aquestes intel·ligències són:
<ul>
<li><b>Lingüística.</b> Capacitat per parlar o escriure.</li>
<li><b>Lògica-Matemàtica.</b> Relacionada amb el pensament inductiu i deductiu i les habilitats per al raonament lògic, així com per l\'ús dels patrons de reconeixement numèric i abstracte.</li>
<li><b>Visual-Espacial.</b> Capacitat per visualitzar mentalment objectes i dimensions espacials.</li>
<li><b>Corporal-Kinésica.</b> Relacionada amb les sensacions corporals i la capacitat de controlar el moviment físic.</li>
<li><b>Musical-Rítmica.</b> Capacitat per dominar la música, així com els tons i els ritmes.</li>
<li><b>Interpersonal.</b> Capacitat per comunicar-se eficaçment amb altres persones i ser capaços de desenvolupar relacions.</li>
<li><b>Intrapersonal.</b> Capacitat per comprendre les pròpies emocions, les motivacions, els estats interns del propi ésser i l\'autoreflexió.</li>
<li><b>Naturalista.</b> Capacitat per fer distincions i comunicar-se amb el món natural i el medi ambient.</li>
</ul>
</p>
';
$string['learningstyles'] = 'Estils d\'aprentatge';
$string['learningstylesdesc'] = '
<p>Els estils d\'aprenentatge són els diferents enfocaments o modes d\'aprenentatge. Aquests impliquen mètodes educatius, per a un individu en particular, on se suposa que permeten que les persones aprenguin millor. Una de les categoritzacions més comunes i àmpliament utilitzades dels diferents tipus d\'estils d\'aprenentatge és el model de Fleming VARK (Visual Auditori Reading Kinesthetic) que es va ampliar a principis de la programació dels models neuro-lingüístics (VAK):
<ul>
<li><b>Estudiants Visuals.</b> Ells tenen preferència per veure (pensar en imatges, ajudes visuals com ara diapositives, diagrames, fulls informatius, etc).</li>
<li><b>Estudiants Auditius.</b> Ells aprenen millor escoltant (conferències, debats, àudio, etc).</li>
<li><b>Estudiants de Lectura/Escriptura.</b> Ells aprenen millor amb activitats de lectura i escriptura.</li>
<li><b>Estudiants Cinestètics</b> o <b>Tàctils.</b> Ells prefereixen aprendre a través de l\'experiència en moviment, tocar i fer (l\'exploració activa del món, els projectes de ciències, experiments, etc).</li>
</ul>
</p>
';
$string['legend'] = 'Llegenda';
$string['dateadded'] = 'Afegit el: ';
// Multiple Intelligences
$string['intelligenceA'] = 'Intel·ligència Verbal-Lingüística';
$string['intelligenceB'] = 'Intel·ligència Lògico-Matemàtica';
$string['intelligenceC'] = 'Intel·ligència Visual-Espacial';
$string['intelligenceD'] = 'Intel·ligència Corporal-Cinestètica';
$string['intelligenceE'] = 'Intel·ligència Musical';
$string['intelligenceF'] = 'Intel·ligència Interpersonal';
$string['intelligenceG'] = 'Intel·ligència Intrapersonal';
$string['intelligenceH'] = 'Intel·ligència Naturalista';
$string['true'] = 'Cert';
$string['false'] = 'Fals';
// Multiple Intelligences: Verbal-Linguistic intelligence
$string['multipleintelligences.A1'] = 'És fàcil per a mi explicar les meves idees als altres.';
$string['multipleintelligences.A2'] = 'Aprenc molt de les converses, de les lectures i escoltant altres.';
$string['multipleintelligences.A3'] = 'Gaudeixo parlant en públic i participant en debats.';
$string['multipleintelligences.A4'] = 'Prendre notes m\'ajuda a recordar i comprendre.';
// Multiple Intelligences: Logical-Mathematical intelligence
$string['multipleintelligences.B1'] = 'Les instruccions pas a pas són una gran ajuda.';
$string['multipleintelligences.B2'] = 'La resolució de problemes i els trencaclosques lògics són fàcils per a mi.';
$string['multipleintelligences.B3'] = 'Puc trobar fàcilment els patrons i relacions entre experiències o coses.';
$string['multipleintelligences.B4'] = 'Puc realitzar càlculs ràpidament de memòria.';
// Multiple Intelligences: Visual-Spatial intelligence
$string['multipleintelligences.C1'] = 'Sóc bo en la lectura de mapes i plànols.';
$string['multipleintelligences.C2'] = 'Recordo millor si utilitzo taules, gràfics i organitzadors gràfics.';
$string['multipleintelligences.C3'] = 'Puc visualitzar idees mentalment.';
$string['multipleintelligences.C4'] = 'Puc recordar coses o escenes com representacions mentals.';
// Multiple Intelligences: Bodily-Kinesthetic intelligence
$string['multipleintelligences.D1'] = 'Gaudeixo fent coses amb les meves mans.';
$string['multipleintelligences.D2'] = 'Aprenc millor fent les coses pel meu compte.';
$string['multipleintelligences.D3'] = 'Tinc un bon sentit de l\'equilibri i m\'agrada moure\'m.';
$string['multipleintelligences.D4'] = 'La inactivitat pot cansar-me més que estar ocupat.';
// Multiple Intelligences: Musical intelligence
$string['multipleintelligences.E1'] = 'Recordar les lletres de les cançons i els tons és fàcil per a mi.';
$string['multipleintelligences.E2'] = 'Puc animar-me amb la música quan estic trist.';
$string['multipleintelligences.E3'] = 'Puc distingir els diversos instruments musicals en complexes obres musicals.';
$string['multipleintelligences.E4'] = 'M\'agrada cantar o tocar un instrument musical.';
// Multiple Intelligences: Interpersonal intelligence
$string['multipleintelligences.F1'] = 'Sovint exerceixo de líder entre els meus companys i col·legues.';
$string['multipleintelligences.F2'] = 'M\'agraden les activitats de grup i els esdeveniments socials.';
$string['multipleintelligences.F3'] = 'Sóc sensible als estats d\'ànim i els sentiments de la gent al meu voltant.';
$string['multipleintelligences.F4'] = 'Sóc un \'jugador d\'equip\' i aprenc millor interactuant amb els altres.';
// Multiple Intelligences: Intrapersonal intelligence
$string['multipleintelligences.G1'] = 'Crec que sóc responsable dels meus actes i de qui sóc.';
$string['multipleintelligences.G2'] = 'Necessito saber per què he d\'aprendre alguna cosa abans d\'estar d\'acord en aprendre-ho.';
$string['multipleintelligences.G3'] = 'M\'agrada estar sol i pensar en la meva vida i mi mateix.';
$string['multipleintelligences.G4'] = 'Treballar sol pot ser tan productiu com treballar en equip.';
// Multiple Intelligences: Naturalistic intelligence
$string['multipleintelligences.H1'] = 'Classificar m\'ajuda a donar sentit a les noves dades.';
$string['multipleintelligences.H2'] = 'M\'agrada tenir cura de les plantes de casa meva i de les meves mascotes.';
$string['multipleintelligences.H3'] = 'M\'agrada veure els fenòmens naturals com la lluna i les marees i sentir les explicacions sobre ells.';
$string['multipleintelligences.H4'] = 'M\'agrada aprendre sobre la natura, especialment sobre la biologia, la botànica o la zoologia.';
// Learning Styles
$string['learningtypeV'] = 'Tipus Visual';
$string['learningtypeA'] = 'Tipus Auditiu';
$string['learningtypeK'] = 'Tipus Cinestètic';
$string['never'] = 'Mai';
$string['rarely'] = 'Rarament';
$string['sometimes'] = 'Algunes vegades';
$string['often'] = 'Sovint';
$string['always'] = 'Sempre';
// Learning Styles: Visual type
$string['learningstyles.V01'] = 'A l\'aula mantinc contacte visual amb el professor';
$string['learningstyles.V02'] = 'Utilitzo colors (llapisos, bolígrafs, etc.) tant en escriure en el quadern com en la lectura dels materials d\'aprenentatge.';
$string['learningstyles.V03'] = 'Prefereixo el dibuix d\'un mapa més que l\'explicació de la manera de com arribar-hi.';
$string['learningstyles.V04'] = 'Puc entendre i llegir fàcilment mapes, diagrames, gràfics, etc.';
$string['learningstyles.V05'] = 'La ràdio encesa em molesta, si estic fent alguna cosa.';
$string['learningstyles.V06'] = 'Prenc moltes notes, en llegir o escoltar una explicació.';
$string['learningstyles.V07'] = 'Quan faig un examen, puc dedicar-me fàcilment a dibuixar en el quadern o al llibre, quan ja he respost a les preguntes.';
$string['learningstyles.V08'] = 'Si prenc notes, recordo millor.';
$string['learningstyles.V09'] = 'Si vull recordar alguna cosa, per exemple, el número de telèfon d\'algú, m\'ajuda crear una imatge mental de la persona.';
$string['learningstyles.V10'] = 'Puc imaginar en els meus pensaments el que estic llegint o escoltant.';
$string['learningstyles.V11'] = 'Prefereixo llegir sol a que una altra persona llegeixi per a mi.';
// Learning Styles: Auditory type
$string['learningstyles.A01'] = 'Entenc millor una cosa quan parlo d\'això amb altres persones.';
$string['learningstyles.A02'] = 'Prefereixo les instruccions orals a les escrites.';
$string['learningstyles.A03'] = 'Prefereixo escoltar el text en un sistema d\'àudio, en lloc de llegir-ho jo mateix.';
$string['learningstyles.A04'] = 'Obtinc pitjors resultats en les proves escrites que en les orals.';
$string['learningstyles.A05'] = 'És difícil per a mi imaginar objectes no familiars, esdeveniments o instal·lacions.';
$string['learningstyles.A06'] = 'M\'agrada explicar acudits i no em costa recordar-els.';
$string['learningstyles.A07'] = 'Puc seguir una explicació bé, encara que no tingui contacte visual amb el professor.';
$string['learningstyles.A08'] = 'M\'agrada parlar, quan estic escrivint.';
$string['learningstyles.A09'] = 'Quan llegeixo, \'escolto\' les paraules en la meva ment.';
$string['learningstyles.A10'] = 'No recordo bé com és la gent, sinó que recordo millor les seves paraules.';
$string['learningstyles.A11'] = 'Si estudio en veu alta, recordo millor el material.';
// Learning Styles: Kinesthetic type
$string['learningstyles.K01'] = 'Tinc bones idees quan estic físicament actiu.';
$string['learningstyles.K02'] = 'Quan estudio, no em sento a la taula, prefereixo triar llocs diferents (per exemple, a terra, al llit ...).';
$string['learningstyles.K03'] = 'Escric notes, però de forma una mica desorganitzada.';
$string['learningstyles.K04'] = 'No puc quedar-me quiet durant molt de temps.';
$string['learningstyles.K05'] = 'M\'agrada fer coses amb les meves mans.';