Commit 79df8bb3 authored by Albert Gasset's avatar Albert Gasset
Browse files

Revert "diverses correccions"

This reverts commit 19f2a9cb.
parent 19f2a9cb
......@@ -37,7 +37,6 @@ $string['attach'] = 'Adjunta';
$string['attachedfilelistloaded'] = 'S\'ha carregat la llista de fitxers adjunts';
$string['attachedfiles'] = 'Fitxers adjunts';
$string['attachments'] = 'Adjuncions';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Nota: Aquest bloc s\'ha copiat d\'uan altra Vista. Podeu canviar-lo de lloc o esborrar-lo, però no podeu canviar el que %s hi ha posat.';
$string['blogdesc'] = 'Descripció';
$string['blogdescdesc'] = 'per exemple: ‘Registre de les experiències i reflexions de la Carme‘.';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a un blog que no existeix';
......@@ -79,7 +78,6 @@ $string['errorsavingattachments'] = 'S\'ha produït un error mentre es desaven l
$string['horizontalspace'] = 'Espai horitzontal';
$string['insert'] = 'Insereix';
$string['insertimage'] = 'Insereix imatge';
$string['moreoptions'] = 'Més opcions';
$string['mustspecifytitle'] = 'Heu de donar un títol a la vostra entrada';
$string['mustspecifycontent'] = 'Heu d\'escriure algun contingut en la vostra entrada';
$string['myblogs'] = 'Els Meus Blogs';
......@@ -128,11 +126,4 @@ $string['absolutebottom'] = 'A baix de tot';
$string['left'] = 'Esquerra';
$string['right'] = 'Dreta';
$string['copyfull'] = 'Altres usuaris podran fer la seva còpia de la vostra %s';
$string['copyreference'] = 'Altres usuaris podran mostrar la vostra %s a la seva Vista';
$string['copynocopy'] = 'Omet completament aquest bloc quan es copiï la Vista';
$string['viewposts'] = 'Entrades copiades (%s)';
$string['postscopiedfromview'] = 'Entrades copiades de %s';
?>
......@@ -28,9 +28,9 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Fitxers';
$string['sitefilesloaded'] = 'Fitxers del lloc carregats';
$string['adminfilesloaded'] = 'Administra fitxers carregats';
$string['bytes'] = 'bits';
$string['cannoteditfolder'] = 'No teniu permisos per afegir continguts en aquesta carpeta';
$string['changessaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['contents'] = 'Continguts';
$string['copyrightnotice'] = 'Avís de Copyright';
......@@ -53,7 +53,6 @@ $string['file'] = 'fitxer';
$string['File'] = 'Fitxer';
$string['filealreadyindestination'] = 'El fitxer que heu mogut ja és en aquesta carpeta';
$string['files'] = 'fitxers';
$string['Files'] = 'Fitxers';
$string['fileexists'] = 'El fitxer ja existeix';
$string['fileexistsonserver'] = 'Ja existeix un fitxer amb el nom %s.';
$string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Podeu posar-n\'hi altre o sobreescriure el fitxer existent.';
......@@ -62,13 +61,12 @@ $string['filemoved'] = 'S\'ha mogut correctament el fitxer';
$string['filenamefieldisrequired'] = 'Cal que ompliu el camp obligatori Fitxer';
$string['fileinstructions'] = 'Carregueu les vostres imatges, documents o d\'altres fitxers per poder-los incloure, més endavant, a les vostres vistes. Per moure un fitxer o carpeta arrossegueu-lo i deixeu-lo anar sobre la carpeta desitjada.';
$string['filethingdeleted'] = 'S\'ha esborrat %s';
$string['filetypes'] = 'Configureu els tipus de fitxers carregables';
$string['filetypedescription'] = '<p>Podeu configurar els tipus de fitxers permesos que els usuaris podran carregar aquí. Això us donarà més control sobre el que es pot carregar. Aquest filtre és a més a més de l\'antivirus si el teniu activat.</p><p>Observeu que &quot;Unknown Application&quot; pot ser necessària perquè funcionin alguns vídeos o fitxers d\'arxivament (com ara els gzip).<p>';
$string['folder'] = 'Carpeta';
$string['Folders'] = 'Carpetes';
$string['foldercreated'] = 'S\'ha creat la carpeta';
$string['groupfiles'] = 'Fitxers del grup';
$string['home'] = 'Inici';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Esteu veient <strong>%s</strong> de <a href="%s">%s</a>. El fitxer ha estat filtrat de continguts maliciosos i és només una previsualització de l\'original.';
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Esteu veient <strong>%s</strong>. El fitxer ha estat filtrat de continguts maliciosos i és només una previsualització de l\'original.';
$string['image'] = 'Imatge';
$string['lastmodified'] = 'Darrera modificació';
$string['myfiles'] = 'Els Meus Fitxers';
......@@ -93,7 +91,7 @@ $string['Type'] = 'Tipus';
$string['unlinkthisfilefromblogposts?'] = 'Aquest fitxer s\'ha adjuntat a una o més entrades del blog. Si l\'esborreu també desapareixerà de les entrades.';
$string['upload'] = 'Carrega';
$string['uploadexceedsquota'] = 'Si carregueu aquest fitxer sobrepassareu la vostra quota de disc. Proveu a esborrar alguns fitxers que hagueu carregat abans.';
$string['uploadfile'] = 'Carrega un fitxer';
$string['uploadfile'] = 'Carrega el fitxer';
$string['uploadfileexistsoverwritecancel'] = 'Ja existeix un fitxer amb aquest nom. Podeu canviar el nom al fitxer que voleu carregar o sobreescriure l\'existent.';
$string['uploadingfiletofolder'] = 'Carregant %s a %s';
$string['uploadoffilecomplete'] = 'S\'ha completat la càrrega de %s';
......@@ -159,29 +157,4 @@ $string['rpm'] = 'RPM Real Player Movie';
$string['rm'] = 'RM Real Player Movie';
// Profile icons
$string['profileiconsize'] = 'Mida de la icona del perfil';
$string['profileicons'] = 'Icones del perfil';
$string['Default'] = 'Per defecte';
$string['deleteselectedicons'] = 'Esborra les icones seleccionades';
$string['profileicon'] = 'Icona del perfil';
$string['noimagesfound'] = 'No s\'ha trobat cap imatge';
$string['uploadedprofileiconsuccessfully'] = 'S\'ha carregat correctament la nova icona del perfil';
$string['profileiconsetdefaultnotvalid'] = 'No es pot definir la icona del perfil per defecte, l\'opció no és vàlida';
$string['profileiconsdefaultsetsuccessfully'] = 'S\'ha definit correctament la Icona del perfil per defecte';
$string['profileiconsdeletedsuccessfully'] = 'S\'ha(n) esborrat correctament la(es) icona(es) del perfil';
$string['profileiconsnoneselected'] = 'No hi ha cap icona seleccionada per esborrar';
$string['onlyfiveprofileicons'] = 'Només podeu carregar 5 icones del perfil';
$string['or'] = 'o';
$string['profileiconuploadexceedsquota'] = 'Si carregueu aquesta icona del perfil excedireu la vostra quota d\'espai al disc. Mireu d\'esborrar alguns fitxers carregats que no us serveixin';
$string['profileiconimagetoobig'] = 'La imatge que heu carregat és massa gran (%sx%s píxels). No ha de superar els %sx%s píxels';
$string['uploadingfile'] = 's\'està carregant el fitxer...';
$string['uploadprofileicon'] = 'Carrega la Icona del perfil';
$string['profileiconsiconsizenotice'] = 'Aquí podeu carregar fins a <strong>cinc</strong> icones del perfil i escollir-ne només una per mostrar com a icona per defecte. La mida de les icones ha d\'estar entre 16x16 i %sx%s píxels.';
$string['setdefault'] = 'Marca-la com per defecte';
$string['Title'] = 'Títol';
$string['imagetitle'] = 'Títol de la imatge';
$string['usenodefault'] = 'Usa una diferent a per defecte';
$string['usingnodefaultprofileicon'] = 'Esteu utilitzant una Icona de perfil diferent a la "per defecte"';
?>
......@@ -33,6 +33,7 @@ $string['myfiles'] = 'Els Meus Fitxers';
$string['mandatory'] = 'Obligatori';
$string['public'] = 'Públic';
$string['profileiconsize'] = 'Mida de la icona';
$string['aboutdescription'] = 'Escriviu el nom i cognoms reals. Si voleu mostrar un altre nom a les perosnes del lloc, poseu-lo com a Nom preferit.';
$string['contactdescription'] = 'Tota aquesta informació és privada a no ser que la vulgueu posar en una vista.';
......@@ -105,7 +106,28 @@ $string['loseyourchanges'] = 'Voleu descartar els canvis?';
// Profile icons
$string['editprofile'] = 'Edita perfil';
$string['profileicons'] = 'Icones del perfil';
$string['Default'] = 'Per defecte';
$string['deleteselectedicons'] = 'Esborra les iocnes seleccionades';
$string['profileicon'] = 'Icona del perfil';
$string['noimagesfound'] = 'No s\'han trobat imatges';
$string['uploadedprofileiconsuccessfully'] = 'S\'ha carregat correctament la nova icona del perfil';
$string['profileiconsetdefaultnotvalid'] = 'No s\'ha pogut configurar la icona per defecte del perfil, l\'opció no és vàlida';
$string['profileiconsdefaultsetsuccessfully'] = 'S\'ha configurat correctament la icona per defecte del perfil';
$string['profileiconsdeletedsuccessfully'] = 'S\'han esborrat les iocnes del perfil';
$string['profileiconsnoneselected'] = 'No hi ha icones de perfil seleccionades per ser esborrades.';
$string['onlyfiveprofileicons'] = 'Només podeu carregar 5 icones de perfil';
$string['or'] = 'o';
$string['profileiconuploadexceedsquota'] = 'Si carregueu aquesta icona de perfil excedireu la vostra quota d\'espai. Proveu a esborrar alguns dels fitxers que heu carregat.';
$string['profileiconimagetoobig'] = 'La imatge que heu carregat era massa gran (%sx%s píxels). No ha d\'excedir de %sx%s píxels';
$string['uploadingfile'] = 'Carregant el fitxer...';
$string['uploadprofileicon'] = 'Carrega la icona del perfil';
$string['profileiconsiconsizenotice'] = 'Podeu carregar fins a <strong>cinc</strong> icones de perfil des d\'aquí i, en acabat, escollir-ne una per a mostrar-la com imatge per defecte. Les icones han de tenir una mida entre 16x16 i %sx%s píxels.';
$string['setdefault'] = 'Utilitza per defecte';
$string['Title'] = 'Títol';
$string['imagetitle'] = 'Títol de la imatge';
$string['usenodefault'] = 'Utilitza aquest cop';
$string['usingnodefaultprofileicon'] = 'S\'està utilitzant una icona que no és per defecte';
$string['Created'] = 'Creat';
$string['Description'] = 'Descripció';
......
......@@ -28,8 +28,6 @@ $string['addpostsuccess'] = 'S\'ha afegit correctament l\'entrada ';
$string['addtitle'] = 'Crea nou fòrum';
$string['addtopic'] = 'Afegeix un tema nou';
$string['addtopicsuccess'] = 'S\'ha afegit correctament el nou tema';
$string['autosubscribeusers'] = 'Voleu subscriure automàticament als usaris?';
$string['autosubscribeusersdescription'] = 'Escolliu si els usuaris del grup quedaran subscrits automàticament a aquest fòrum';
$string['Body'] = 'Cos';
$string['cantaddposttoforum'] = 'No esteu autoritzat per escriure en aquest fòrum';
$string['cantaddposttotopic'] = 'No esteu autoritzat per escriure en aquest tema';
......@@ -52,6 +50,7 @@ $string['closeddescription'] = 'Només els moderadors i el propietari del grup p
$string['Count'] = 'Compta';
$string['currentmoderators'] = 'Moderadors actuals';
$string['deleteforum'] = 'Esborra fòrum';
$string['deletedpost'] = 'S\'ha esborrat l\'entrada';
$string['deletepost'] = 'Esborra l\'entrada';
$string['deletepostsuccess'] = 'Entrada esborrada correctament';
$string['deletepostsure'] = 'Esteu segur que voleu esborrar l\'entrada? L\'acció no es podrà desfer';
......@@ -65,32 +64,27 @@ $string['editstothispost'] = 'Edicions d\'aquesta entrada:';
$string['edittitle'] = 'Edita el fòrum';
$string['edittopic'] = 'Edita el tema';
$string['edittopicsuccess'] = 'S\'ha editat el tema correctament';
$string['forumname'] = 'Nom del fòrum';
$string['forumsuccessfulsubscribe'] = 'Us heu subscrit al fòrum correctament';
$string['forumsuccessfulunsubscribe'] = 'Heu deixat d\'estar subscrit al fòrum correctament';
$string['gotoforums'] = 'Vés als fòrums';
$string['groupadmins'] = 'Administradors del grup';
$string['groupadminlist'] = 'Administradors del grup:';
$string['groupowner'] = 'Propietari del grup';
$string['groupownerlist'] = 'Propietari del grup:';
$string['Key'] = 'Clau';
$string['lastpost'] = 'Darrera entrada';
$string['latestforumposts'] = 'Darreres entrades del fòrum';
$string['Moderators'] = 'Moderadors';
$string['moderatorslist'] = 'Moderadors:';
$string['moderatorsdescription'] = 'Els moderadors poden editar i esborrar temes i entrades. També poden obrir, tancar i fixar temes com enganxosos.';
$string['name'] = 'Fòrum';
$string['nameplural'] = 'Fòrums';
$string['newforum'] = 'Crea nou fòrum';
$string['newforumpostby'] = '%s: %s: Nova entrada al fòrum de %s';
$string['newforumpostin'] = 'Nova entrada al fòrum %s';
$string['newpost'] = 'Crea nova entrada: ';
$string['newtopic'] = 'Crea nou tema';
$string['noforumpostsyet'] = 'Encara no hi ha cap entrada en aquest grup';
$string['noforums'] = 'No hi ha fòrums en aquest grup';
$string['notopics'] = 'No hi ha temes en aquest fòrum';
$string['Open'] = 'Obre';
$string['Order'] = 'Ordena';
$string['orderdescription'] = 'Trieu on voleu que vagi el fòrum en relació amb altres fòrums';
$string['Post'] = 'Envia l\'entrada';
$string['postbyuserwasdeleted'] = 'S\'ha esborrat l\'entrada de %s';
$string['postedin'] = '%s ha fet una entrada a %s';
$string['Poster'] = 'Autor de l\'entrada';
$string['postreply'] = 'Resposta a l\'entrada';
......@@ -102,7 +96,6 @@ $string['regulartopics'] = 'Temes regulars';
$string['Reply'] = 'Respon';
$string['replyto'] = 'Respon a: ';
$string['Sticky'] = 'Enganxós';
$string['replytotopicby'] = '%s: %s: Resposta a "%s" de %s';
$string['stickydescription'] = 'Els temes enganxosos es mostren sempre al capdamunt de la pàgina';
$string['stickytopics'] = 'Temes enganxosos';
$string['Subscribe'] = 'Subscriu-me';
......@@ -111,7 +104,6 @@ $string['subscribetoforum'] = 'Subscriu-me al fòrum';
$string['subscribetotopic'] = 'Subscriu-me al tema';
$string['Subject'] = 'Assumpte';
$string['Topic'] = 'Tema';
$string['Topics'] = 'Temes';
$string['topiclower'] = 'tema';
$string['topicslower'] = 'temes';
$string['topicclosedsuccess'] = 'S\'han tancat correctament els temes';
......
......@@ -30,10 +30,6 @@ $string['changepassworddesc'] = 'Escriviu aquí la vostra informació si voleu c
$string['changepasswordotherinterface'] = 'Podeu <a href="%s">canviar la contrasenya</a> des d\'una altra interfície</a>';
$string['oldpasswordincorrect'] = 'Aquesta no és la contrasenya actual';
$string['changeusernameheading'] = 'Canvi de nom d\'usuari';
$string['changeusername'] = 'Nou nom d\'usuari';
$string['changeusernamedesc'] = 'El nom d\'usuari que usareu per entrar a %s. Els noms d\'usuari han de tenir entre 3 i 30 caràcters i poden contenir lletres, xifres i els símbols més comuns, tret de l\'espai en blanc.';
$string['accountoptionsdesc'] = 'Aquí podeu configurar les opcions generals del compte';
$string['friendsnobody'] = 'Ningú no em podrà afegir com amic';
$string['friendsauth'] = 'Els amics nous necessiten la meva autorització';
......
......@@ -30,14 +30,13 @@ $string['administration'] = 'Administració';
// Installer
$string['installation'] = 'Instal·lació';
$string['release'] = 'Versió %s (%s)';
$string['copyright'] = 'Copyright &copy; 2006 endavant, Catalyst IT Ltd';
$string['release'] = 'Release %s (%s)';
$string['copyright'] = 'Copyright &copy; 2006 onwards, Catalyst IT Ltd';
$string['agreelicense'] = 'D\'acord';
$string['component'] = 'Component o connector';
$string['continue'] = 'Continua';
$string['coredata'] = 'nucli de dades';
$string['coredatasuccess'] = 'S\'ha instal·lat correctament el nucli de dades';
$string['databasenotutf8'] = 'No esteu usant una base de dades UTF-8. La codificació de caràcters recomanada per a Mahara és la UTF-8.';
$string['fromversion'] = 'De de la versió';
$string['information'] = 'Informació';
$string['installsuccess'] = 'S\'ha instal·lat correctament la versió ';
......@@ -48,7 +47,6 @@ $string['performinginstallsandupgrades'] = 'Instal·lant i actualitzant...';
$string['runupgrade'] = 'Actualitza';
$string['successfullyinstalled'] = 'S\'ha instal·lat correctament Mahara';
$string['thefollowingupgradesareready'] = 'Estan preparades les següents actualitzacions:';
$string['registerthismaharasite'] = 'Registreu aquest lloc Mahara';
$string['upgradeloading'] = 'Carregant...';
$string['upgrades'] = 'Actualitzacions';
$string['upgradesuccess'] = 'S\'ha actualitzat correctament';
......@@ -57,8 +55,6 @@ $string['upgradefailure'] = 'No s\'ha pogut actualitzar';
$string['noupgrades'] = 'No hi ha res per actualitzar. Esteu completament actualitzats';
$string['youcanupgrade'] = 'Podeu actualitzar Mahara de de %s (%s) a %s (%s)';
$string['Plugin'] = 'Connector';
$string['jsrequiredforupgrade'] = 'Heu d\'activar javascript per poder instal·lar o actualitzar.';
// Admin navigation menu
$string['adminhome'] = 'Inici d\'Administració';
......@@ -66,6 +62,7 @@ $string['configsite'] = 'Configuració del lloc';
$string['configusers'] = 'Gestió d\'usuaris';
$string['configextensions'] = 'Administració d\'extensions';
$string['manageinstitutions'] = 'Gestió d\'Institucions';
// Admin homepage strings
$string['siteoptions'] = 'Opcions del lloc';
$string['siteoptionsdescription'] = 'Configureu les opcions bàsiques del lloc, com nom, llenguatge i tema';
......@@ -73,10 +70,8 @@ $string['editsitepages'] = 'Edició de les pàgines del lloc';
$string['editsitepagesdescription'] = 'Editeu el contingut de diferents pàgines del lloc';
$string['linksandresourcesmenu'] = 'Menú Enllaços i Recursos';
$string['linksandresourcesmenudescription'] = 'Gestioneu els enllaços i recursos del menú Enllaços i Recursos';
$string['sitefiles'] = 'Fitxers del lloc';
$string['sitefilesdescription'] = 'Carregueu i administreu els fitxers que es poden posar al menú Enllaços i recursos i a les Vistes del lloc';
$string['siteviews'] = 'Vistes del lloc';
$string['siteviewsdescription'] = 'Creeu i administreu Vistes i Plantilles de vista per tot el lloc';
$string['adminfiles'] = 'Fitxers d\'administració';
$string['adminfilesdescription'] = 'Carregueu i administreu els fitxers que apareixeran al menú d\'Enllaços i recursos';
$string['networking'] = 'Xarxa';
$string['networkingdescription'] = 'Configureu la xarxa de Mahara';
......@@ -99,54 +94,24 @@ $string['usersearchinstructions'] = 'Podeu cercar usuaris clicant a les inicials
$string['institutionmembersdescription'] = 'Associeu usuaris amb institucions';
$string['institutionstaffdescription'] = 'Assigneu permisos als usuaris de plantilla';
$string['institutionadminsdescription'] = 'Assigneu drets d\'accés a l\'administrador de la institució';
$string['institutionviews'] = 'Vistes de la institució';
$string['institutionviewsdescription'] = 'Creeu i administreu les Vistes i Plantilles de vista d\'una institució';
$string['institutionfiles'] = 'Fitxers de la institució';
$string['institutionfilesdescription'] = 'Carregueu i gestioneu fitxers per a usar-los a les Vistes de la institució';
$string['pluginadmin'] = 'Connector d\'Administració';
$string['pluginadmindescription'] = 'Instal·la i configura connectors';
$string['htmlfilters'] = 'Filtres HTML';
$string['htmlfiltersdescription'] = 'Activeu nous filtres per netejar l\'HTML';
$string['newfiltersdescription'] = 'Si descarregueu un nou joc de filtres HTML els podeu instal·lar si els descomprimiu al directori %s i cliqueu el botó';
$string['filtersinstalled'] = 'S\'han instal·lat els filtres.';
$string['nofiltersinstalled'] = 'No hi ha cap filtre html instal·lat.';
// Register your Mahara
$string['Field'] = 'Camp';
$string['Value'] = 'Valor';
$string['datathatwillbesent'] = 'Dades que s\'enviaran';
$string['sendweeklyupdates'] = 'Voleu enviar actualitzacions setmanals?';
$string['sendweeklyupdatesdescription'] = 'Si marqueu l\'opció el vostre lloc enviarà actualitzacions setmanals a mahara.org amb algunes estadístiques d\'aquest lloc';
$string['Register'] = 'Registre';
$string['registrationfailedtrylater'] = 'El registre ha fallat a causa de l\'error %s. Si us plau, torneu-ho a provar més tard.';
$string['registrationsuccessfulthanksforregistering'] = 'S\'ha registrat el lloc sense problemes. Gràcies!';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registreu el vostre lloc Mahara';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '
<p>Podeu registrar el vostre lloc Mahara a <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. El registre és gratuït i ajuda a crear una imatge de les instal·lacions de Mahara per tot el món.</p>
<p>Podeu veure la informació que s\'enviarà a mahara.org, res que pugui identificar personalment a cap dels usuaris.</p>
<p>Si marqueu l\'opció &quot;envia actualitzacions setmanals&quot;, Mahara enviarà automàticament una actualització a mahara.org un cop a la setmana amb la vostra informació actualitzada.</p>
<p>Si us registreu aquest avís desapareixerà. Però sempre podreu canviar l\'opció d\'enviar actualitzacions setmanals des de la pàgina de les <a href="%sadmin/site/options.php">opcions del lloc</a>.</p>';
// Site options
$string['adminsonly'] = 'Només administradors';
$string['allowpublicviews'] = 'Permet vistes públiques';
$string['allowpublicviewsdescription'] = 'Si trieu l\'opció Sí els usuaris podran crear Vistes accessibles tant al públic com als usuaris identificats.';
$string['allowpublicprofiles'] = 'Permet els perfils públics';
$string['allowpublicprofilesdescription'] = 'Si marqueu que sí els usuaris podran fer que les vistes del seu perfil siguin accessibles tant al públic en general com als usuaris registrats';
$string['defaultaccountinactiveexpire'] = 'Temps d\'inactivitat d\'un compte per defecte';
$string['defaultaccountinactiveexpiredescription'] = 'Quant de temps pot estar estar actiu un compte d\'usuari sense que l\'usuari entri al lloc i hi tingui activitat';
$string['defaultaccountinactivewarn'] = 'Temps d\'avís d\'expiració/inactivitat.';
$string['defaultaccountinactivewarndescription'] = 'Temps en què es rebrà un avís abans que els comptes d\'usuari no expirin o siguin inactius';
$string['defaultaccountlifetime'] = 'Durada d\'un compte per defecte';
$string['embeddedcontent'] = 'Contingut incrustat';
$string['embeddedcontentdescription'] = 'A continuació podreu escollir quins llocs són de confiança. Els usuaris podran, aleshores, incrustar-ne vídeos o altre material als seus ePortafolis.';
$string['Everyone'] = 'Tothom';
$string['defaultaccountlifetimedescription'] = 'Si l\'activeu, els comptes d\'usuari expiraran passat aquest temps a partir del moment en què van ser creats';
$string['language'] = 'Llenguatge';
$string['pathtoclam'] = 'Camí del clam';
$string['pathtoclamdescription'] = 'Camí del sistema de fitxers per clamscan o clamdscan';
$string['pathtofile'] = 'Camí de file';
$string['pathtofiledescription'] = 'Camí del sistema de fitxers pel programa \'file\'';
$string['searchplugin'] = 'Connector de cerca';
$string['searchplugindescription'] = 'Connector de cerca a utilitzar';
$string['sessionlifetime'] = 'Durada de la sessió';
......@@ -159,7 +124,6 @@ $string['sitenamedescription'] = 'El nom del lloc apareix en diferents punts del
$string['siteoptionspagedescription'] = 'Aquí podreu configurar algunes opcions globals que, per defecte, s\'aplicaran a tot el lloc.';
$string['siteoptionsset'] = 'S\'han actualitzat les opcions del lloc.';
$string['sitethemedescription'] = 'El tema del lloc per defecte';
$string['trustedsites'] = 'Llocs de confiança';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['updatesiteoptions'] = 'Actualitza les opcions del lloc';
$string['usersallowedmultipleinstitutions'] = 'Es permet que els usuaris pertanyin a diferents institucions';
......@@ -167,8 +131,6 @@ $string['usersallowedmultipleinstitutionsdescription'] = 'Si l\'activeu, els usu
$string['usersseenewthemeonlogin'] = 'Els usuaris veuran el tema nou la propera vegada que entrin.';
$string['viruschecking'] = 'Comprovar l\'existència de virus';
$string['viruscheckingdescription'] = 'Si l\'activeu s\'activarà la comprovació de virus als fitxers carregats amb ClamAV';
$string['whocancreatepublicgroups'] = 'Qui pot crear Grups públics';
$string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Si marqueu que sí, els usuaris podran crear grups que seran visibles pel públic en general';
// Site content
$string['about'] = 'Sobre';
......@@ -188,7 +150,7 @@ $string['termsandconditions'] = 'Termes i Condicions';
$string['uploadcopyright'] = 'Carrega les condicions del Copyright';
// Links and resources menu editor
$string['sitefile'] = 'Fitxer del lloc';
$string['adminfile'] = 'Fitxers d\'administració';
$string['adminpublicdirname'] = 'public'; // Name of the directory in which to store public admin files
$string['adminpublicdirdescription'] = 'Fitxers accessibles per visitants sense registrar';
$string['badmenuitemtype'] = 'Tipus d\'ítem desconegut';
......@@ -207,7 +169,7 @@ $string['menuitemdeleted'] = 'Ítem esborrat';
$string['menuitemsaved'] = 'Ítem desat';
$string['menuitemsloaded'] = 'Ítems carregats';
$string['name'] = 'Nom';
$string['nositefiles'] = 'No hi ha cap fitxer del lloc';
$string['noadminfiles'] = 'No hi ha cap fitxer d\'administració disponible';
$string['public'] = 'públic';
$string['savingmenuitem'] = 'Desant ítem';
$string['type'] = 'Tipus';
......@@ -232,16 +194,6 @@ $string['promiscuousmodeenabled'] = 'S\'ha activat l\'Auto-registre. ';
$string['promiscuousmodedescription'] = 'Crea un registre d\'institució per cada host que connecti al vostre i permet als seus usuaris que entrin a Mahara.';
$string['wwwroot'] = 'Arrel WWW';
$string['wwwrootdescription'] = 'Aquesta és la URL en la qual els usuaris accediran a aquesta instal·lació de Mahara i la de les claus SSL que genera';
$string['proxysettings'] = 'Configuració del servidor intermediari';
$string['proxyaddress'] = 'Adreça del servidor intermediari';
$string['proxyaddressdescription'] = 'Si el vostre lloc utilitza un servidor intermediari per accedir a Internet, especifiqueu els servidors intermediaris en notació <em>hostname:portnumber</em>';
$string['proxyaddressset'] = 'S\'ha desat l\'adreça del servidor intermediari';
$string['proxyauthmodel'] = 'Model autenticat de servidor intermediari';
$string['proxyauthmodeldescription'] = 'Si cal, seleccioneu el vostre model d\'autenticació del servidor intermediari';
$string['proxyauthmodelset'] = 'S\'ha desat el model d\'autenticació del servidor intermediari';
$string['proxyauthcredentials'] = 'Credencials del servidor intermediari';
$string['proxyauthcredentialsdescription'] = 'Escriviu les credencials del servidor intermediari necessàries per autenticar el vostre servidor en el format <em>username:password</em>';
$string['proxyauthcredntialsset'] = 'S\'han desat les credencials del servidor intermediari';
// Upload CSV
$string['csvfile'] = 'Fitxer CSV';
......@@ -250,7 +202,7 @@ $string['emailusersaboutnewaccountdescription'] = 'S\'ha d\'enviar un missatge a
$string['forceuserstochangepassword'] = 'Força el canvi de contrasenya?';
$string['forceuserstochangepassworddescription'] = 'S\'ha de forçar el canvi de contrasenya dels nous usuaris el primer cop que entrin al lloc?';
$string['uploadcsvinstitution'] = 'La institució i el mètode d\'autenticació dels nous usuaris';
$string['uploadcsvconfigureauthplugin'] = 'Heu de configurar un connector d\'autenticació abans d\'afegir usuaris amb un CSV';
$string['csvfiledescription'] = 'Fitxer que conté els usuaris que s\'han d\'afegir';
$string['uploadcsverrorinvalidfieldname'] = 'El nom del camp "%s" no és vàlid';
$string['uploadcsverrorrequiredfieldnotspecified'] = 'No s\'ha especificat el camp requerit "%s" a la línia de format';
......@@ -264,7 +216,7 @@ $string['uploadcsverrormandatoryfieldnotspecified'] = 'La línia %s del fitxer n
$string['uploadcsverroruseralreadyexists'] = 'La línia %s del fitxer especifica un nom d\'usuari "%s" que ja existeix';
$string['uploadcsverroremailaddresstaken'] = 'La línia %s del fitxer especifica una adreça de correu "%s" que ja és utilitzada per un altre usuari';
$string['uploadcsvpagedescription2'] = '<p>Podeu utilitzar aquesta opció per carregar usuaris amb un fitxer <acronym title="Comma Separated Values">CSV</acronym>.</p>
<p>La primera fila del fitxer CSV ha d\'especificar el format de les dades. Per exemple, ha de tenir un aspecte semblant a aquest:</p>
<pre>username,password,email,firstname,lastname,studentid</pre>
......@@ -331,10 +283,10 @@ $string['resetpassworddescription'] = 'El que escriviu aquí reemplaçarà la co
$string['forcepasswordchange'] = 'Força el canvi de contrasenya en la propera entrada';
$string['forcepasswordchangedescription'] = 'Es dirigirà l\'usuari a una pàgina per canviar la contrasenya la propera vegada que entri al lloc.';
$string['sitestaff'] = 'Plantilla del lloc';
$string['sitestaffdescription'] = 'Si marqueu l\'opció l\'usuari podrà crear comunitats controlades, enviar i rebre vistes i accedir a la informació del perfil de l\'usuari.';
$string['siteadmins'] = 'Administradors del lloc';
$string['siteadmin'] = 'Administrador del lloc';
$string['siteadmindescription'] = 'Els administradors del lloc poden fer de tot i anar a tot arreu del lloc.';
$string['accountexpiry'] = 'El compte expira';
$string['accountexpirydescription'] = 'Data en la qual es desactiva automàticament el compte de l\'usuari.';
$string['suspended'] = 'Suspès';
......@@ -343,18 +295,9 @@ $string['suspendedreasondescription'] = 'Text que veurà l\'usuari suspès la pr
$string['unsuspenduser'] = 'Usuari aixecat de suspensió';
$string['thisuserissuspended'] = 'Aquest usuari ha estat suspès.';
$string['suspendedby'] = 'Aquest usuari ha estat suspès per %s';
$string['deleteuser'] = 'Esborra usuari';
$string['userdeletedsuccessfully'] = 'S\'ha esborrat l\'usuari';
$string['confirmdeleteuser'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest usuari?';
$string['filequota'] = 'Quota d\'espai (MB)';
$string['filequotadescription'] = 'Espai total disponible a l\'àrea de fitxers de l\'usuari.';
$string['addusertoinstitution'] = 'Afegeix un usuari a la institució';
$string['removeuserfrominstitution'] = 'Esborra un usuari de la institució';
$string['confirmremoveuserfrominstitution'] = 'Esteu segur que voleu esborrar l\'usuari d\'aquesta institució?';
$string['usereditdescription'] = 'Aquí podreu veure i configurar els detalls del compte de l\'usuari. Més avall també podreu <a href="#suspend">suspendre o esborrar aquest compte</a>, o bé canviar les opcions d\'aquest usuari a les <a href="#institutions">institutions a què pertany</a>.';
$string['suspenddeleteuser'] = 'Suspèn/Esborra usuari';
$string['suspenddeleteuserdescription'] = 'Aquí podreu suspendre o esborrar completament un compte d\'usuari. Els usuaris suspesos no poden entrar al lloc fins que no se\'ls aixeca la suspensió. Observeu que mentre que una suspensió pot ser aixecada <strong>l\'eliminació d\'un usuari és irreversible</strong>.';
$string['deleteusernote'] = 'Fixeu-vos perquè <strong>aquesta operació és irreversible</strong>, no la podreu desfer.';
// Add User
$string['adduser'] = 'Afegeix usuari';
......@@ -397,8 +340,6 @@ $string['authenticatedbydescription'] = '';
$string['remoteusername'] = 'Nom d\'usuari per l\'autenticació externa';
$string['remoteusernamedescription'] = 'Escriviu aquí el nom d\'usuari remot si l\'usuari s\'autentica per un mètode extern i voleu associar-lo amb la identitat de la seva base de dades remota.';
$string['institutionsettings'] = 'Configuració de la institució';
$string['institutionsettingsdescription'] = 'Aquí podreu canviar les opcions d\'aquest usuari pel que fa a la seva pertinença a les institucions del sistema.';
$string['changeinstitution'] = 'Canvia institució';
$string['institutionstaff'] = 'Plantilla de la institució';
$string['institutionadmins'] = 'Administradors de la institució';
......@@ -462,7 +403,7 @@ $string['Admins'] = 'Administradors';
$string['noinstitutions'] = 'No hi ha institucions';
$string['noinstitutionsdescription'] = 'Heu de crear una institució abans de poder-hi associar membres.';
$string['Lockedfields'] = 'Camps tancats';
// Admin User Search
$string['Query'] = 'Consulta';
$string['Institution'] = 'Institució';
......
......@@ -52,10 +52,7 @@ $string['weautocreateusers'] = 'Aquí es crearan els usuaris automàticament';
$string['theyautocreateusers'] = 'Allà es crearan els usuaris automàticament';
$string['parent'] = 'Autoritat pare';
$string['wessoout'] = 'Aquí desactivem SSO (out)';
$string['weimportcontent'] = 'Importem continguts (només d\'algunes aplicacions)';
$string['theyssoin'] = 'Allà activen SSO (in)';
$string['authloginmsg'] = "Escriviu el missatge que es mostrarà quan l\'usuari intenti registrar-se des del formulari de Mahara";
$string['authloginmsg'] = "Escriviu el missatge que veurà l\'usuari quan provi d\identificar-se via formulari d\'entrada de Mahara";
$string['application'] = 'Aplicació';
$string['cantretrievekey'] = 'S\'ha produït un error en recuperar la clau pública del servidor remot.<br> Assegureu-vos que els camps Aplicació i Arrel WWW són correctes i que s\'ha activat la xarxa al servidor remot.';
......@@ -75,6 +72,5 @@ $string['xmlrpccouldnotlogyouindetail'] = 'Ho sentim, però no podeu entrar ara
$string['requiredfields'] = 'Camps del perfil requerits';
$string['requiredfieldsset'] = 'Configurats els camps de perfil requerits';
$string['noauthpluginconfigoptions'] = 'No hi ha cap opció de configuració associada a aquest connector';
?>
......@@ -31,17 +31,14 @@ $string['phpversion'] = 'Mahara no funciona amb PHP < 5.1.3. Actualitzeu la vers
$string['jsonextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió JSON. Mahara la necessita per enviar algunes dades al i des del navegador. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['pgsqldbextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió pgsql. Mahara la necessita per emmagatzemar dades en una base de dades relacional. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['mysqldbextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió mysql. Mahara la necessita per emmagatzemar dades en una base de dades relacional. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['mysqldbtypedeprecated'] = 'Al fitxer de configuració esteu utilitzant dbtype "mysql". Canvieu-lo a "mysql5" perquè "mysql" és obsolet.';
$string['unknowndbtype'] = 'La configuració del servidor referència una tipus de base de dades desconegut. Els valors vàlids són: "postgres8" i "mysql5". Canvieu el tipus de BD al fitxer de configuració config.php.';
$string['xmlextensionnotloaded'] = 'La configuració del vostre servidor no inclou l\'extensió %s. Mahara la necessita per analitzar dades XML d\'una gran varietat de fonts. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['gdfreetypenotloaded'] = 'La configuració de l\'extensió gd del vostre servidor no inclou suport per a Freetype support. Mahara el necessita per poder construir les imatges CAPTCHA. Si us plau, assegureu-vos que configurar correctament gd.';
$string['gdextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió gd. Mahara la necessita per realitzar operacions amb les imatges carregades. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['curllibrarynotinstalled'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió curl. Mahara a necessita per integrar-se amb Moodle i per accedir a alimentacions RSS remotes. Assegureu-vos que curl és al fitxer php.ini, o instal·leu-la si calgués.';
$string['sessionextensionnotloaded'] = 'La configuració del servidor no inclou l\'extensió session. Mahara la necessita per donar suport al registre d\'usuaris. Assegureu-vos que es carrega a php.ini o instal·leu-la si cal.';
$string['registerglobals'] = 'Teniu una configuració de PHP de risc: register_globals està activat. Mahara prova d\'ignorar-ho, però ho heu de solucionar.';
$string['magicquotesgpc'] = 'Teniu una configuració de PHP de risc: magic_quotes_gpc està activat. Mahara prova d\'ignorar-ho, però ho heu de solucionar.';
$string['magicquotesruntime'] = 'Teniu una configuració de PHP de risc: magic_quotes_runtime està activat. Mahara prova d\'ignorar-ho, però ho heu de solucionar.';
$string['magicquotessybase'] = 'Teniu una configuració de PHP de risc: magic_quotes_sybase està activat. Mahara prova d\'ignorar-ho, però ho heu de solucionar.';
$string['safemodeon'] = 'Sembla que el servidor està funcionant en safe mode. Mahara no pot funcionar en safe mode així que ho haureu de desactivar al fitxer php.ini o a la configuració d\'Apache del lloc.
......@@ -58,7 +55,7 @@ $string['dbconnfailed'] = 'Mahara no es pot connectar a la base de dades.
l\'error rebut és:
';
$string['dbversioncheckfailed'] = 'La vostra versió de la base de dades no és prou nova per fer córrer Mahara. El servidor és %s %s, però Mahara requireix com a mínim la versió %s.';
// general exception error messages
$string['blocktypenametaken'] = "El tipus de bloc %s l'utilitza un altre connector (%s)";
$string['artefacttypenametaken'] = "El tipus d'artefacte %s l'utilitza un altre connector (%s)";
......@@ -71,7 +68,7 @@ $string['versionphpmissing'] = 'No es troba version.php al connector %s %s';
$string['blocktypeprovidedbyartefactnotinstallable'] = 'S\'instal·larà com a part de la instal·lació del connector d\'artefactes %s';
$string['blockconfigdatacalledfromset'] = 'No s\'ha de configurar directament Configdata, en el seu lloc utilitzeu PluginBlocktype::instance_config_save';
$string['invaliddirection'] = 'Direcció no vàlida %s';
$string['onlyoneprofileviewallowed'] = 'Només teniu permisos per una Vista del perfil';
// if you change these next two , be sure to change them in libroot/errors.php
// as they are duplicated there, in the case that get_string was not available.
$string['unrecoverableerror'] = 'S\'ha produït un error irrecuperable. Això significa que probablement heu trobat un bug al sistema.';
......
......@@ -42,6 +42,7 @@ $string['useradded'] = 'S\'ha afegit l\'usuari';
$string['editgroup'] = 'Edita grup';
$string['savegroup'] = 'Desa grup';
$string['groupsaved'] = 'S\'ha desat correctament el grup';
$string['groupname'] = 'Nom del grup';
$string['invalidgroup'] = 'Aquest grup no existeix';
$string['canteditdontown'] = 'No podeu editar aquest grup perquè no us pertany';
$string['groupdescription'] = 'Descripció del grup';
......@@ -55,29 +56,15 @@ $string['reason'] = 'Raó';
$string['approve'] = 'Aprova';
$string['reject'] = 'Rebutja';
$string['groupalreadyexists'] = 'Ja hi ha un grup amb aquest nom';
$string['Created'] = 'Creat';
$string['groupadmins'] = 'Administradors del grup';
$string['Admin'] = 'Administrador';
$string['grouptype'] = 'Tipus de grup';
$string['publiclyviewablegroup'] = 'Visibilitat pública del grup?';
$string['publiclyviewablegroupdescription'] = 'Permet veure aquest grup i els seus fòrums a tothom, fins i tot les persones que no són usuàries del lloc?';
$string['usersautoadded'] = 'Addició automàtica de nous usuaris??';
$string['usersautoaddeddescription'] = 'Posa tot els nous usuaris automàticament en aquest grup?';
$string['hasrequestedmembership'] = 'ha demanat pertènyer a aquest grup';
$string['hasbeeninvitedtojoin'] = 'ha estat convidat a unir-se a aquest grup';
$string['groupinvitesfrom'] = 'Convidat a unir-se:';
$string['requestedmembershipin'] = 'Demanat pertànyer a:';
// Used to refer to all the members of a group - NOT a "member" group role!
$string['member'] = 'membre';
$string['members'] = 'membres';
$string['Members'] = 'Membres';
$string['owner'] = 'Propietari';
$string['members'] = 'Membres';
$string['memberrequests'] = 'Sol·licituds de Pertinença';
$string['declinerequest'] = 'Declina sol·licitud';
$string['submittedviews'] = 'Vistes enviades';
$string['releaseview'] = 'Publica la vista';
$string['tutor'] = 'Tutor';
$string['tutors'] = 'Tutors';
$string['member'] = 'Membre';
$string['invite'] = 'Invita';
$string['remove'] = 'Esborra';
$string['updatemembership'] = 'Actualitza els membres';
......@@ -97,7 +84,6 @@ $string['leavegroup'] = 'Abandona aquest grup';
$string['joingroup'] = 'Uneix-te a aquest grup';
$string['requestjoingroup'] = 'Sol·licita unir-te a aquest grup';
$string['grouphaveinvite'] = 'Heu estat convidats a unir-vos a aquest grup';
$string['grouphaveinvitewithrole'] = 'Heu estat convidats a unir-vos a aquest grup amb el rol de';
$string['groupnotinvited'] = 'No heu estat convidats a unir-vos a aquest grup';
$string['groupinviteaccepted'] = 'S\'ha acceptat la invitació. Ara sou membre d\'aquest grup.';
$string['groupinvitedeclined'] = 'S\'ha declinat la invitació.!';
......@@ -134,8 +120,6 @@ $string['groupnotfound'] = 'No s\'ha trobat el grup amb id %s';
$string['groupconfirmleave'] = 'Esteu segur que voleu abandonar aquest grup?';
$string['groupconfirmleavehasviews'] = 'Esteu segur que voleu abandonar aquest grup? Algunes vistes utilitzen aquest grup pel control d\'accés i, a l\'esborrar-lo, els memebres del grup perdran l\'accés a aquestes vistes.';
$string['cantleavegroup'] = 'No podeu abandonar aquest grup';
$string['usercantleavegroup'] = 'Aquest usuari no pot abandonar aquest grup';
$string['usercannotchangetothisrole'] = 'L\'usuari no pot accedir a aquest rol';
$string['leavespecifiedgroup'] = 'Deixa el grup \'%s\'';
$string['memberslist'] = 'Membres: ';
$string['nogroups'] = 'Cap grup';
......@@ -148,10 +132,8 @@ $string['allgroups'] = 'Tots els grups';
$string['trysearchingforgroups'] = 'Proveu a %scercar grups%s on unir-vos.';
$string['nogroupsfound'] = 'No s\'ha trobat cap grup :(';
$string['group'] = 'grup';
$string['Group'] = 'Grup';
$string['groups'] = 'grups';
$string['notamember'] = 'No sou membre d\'aquest grup';
$string['notmembermayjoin'] = 'Per poder veure aquesta pàgina cal que us uniu al grup \'%s\' .';
// friendslist
$string['reasonoptional'] = 'Raó (opcional)';
......@@ -203,7 +185,6 @@ $string['pendingfriends'] = 'Amics pendents';
$string['backtofriendslist'] = 'Torna a la llista d\'amics';
$string['findnewfriends'] = 'Cerca nous amics';
$string['Views'] = 'Vistes';
$string['Files'] = 'Fitxers';
$string['seeallviews'] = 'Veure totes les vistes de %s';
$string['noviewstosee'] = 'No hi ha res que pugueu veure :(';
$string['whymakemeyourfriend'] = 'Aquesta és la raó per la qual m\'hauríeu de fer amistat:';
......@@ -234,12 +215,7 @@ $string['sendmessage'] = 'Envia missatge';
$string['messagesent'] = 'Missatge enviat';
$string['messagenotsent'] = 'No s\'ha pogut enviar el missatge';
$string['newusermessage'] = 'Teniu un nou missatge de %s';
$string['newusermessageemailbody'] = '%s us ha enviat un missatge. Per veure\'l visiteu
%s';
$string['sendmessageto'] = 'Envia un missatge a %s';
$string['viewmessage'] = 'Veure missatge';
$string['Reply'] = 'Respon';
$string['denyfriendrequest'] = 'Denegueu la sol·licitud d\'amistat';
$string['sendfriendshiprequest'] = 'Envia a %s una sol·licitud d\'amistat';
......@@ -248,10 +224,11 @@ $string['cantrequestfrienship'] = 'No podeu sol·licitar amistat a aquest usuari
$string['cantmessageuser'] = 'No podeu enviar un missatge a aquest usuari';
$string['requestedfriendship'] = 'S\'ha sol·licitat amistat';
$string['notinanygroups'] = 'No en cap grup';
$string['numberoffriends'] = 'Amics (%s de %s)';
$string['nofriends'] = 'Cap amic :(';