Commit 7dd8bf58 authored by Joan Queralt's avatar Joan Queralt Committed by Albert Gasset
Browse files

traducció versió 1.4

parent 4f6a3868
......@@ -26,10 +26,10 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Blog';
$string['description'] = 'Mostra un blog sencer';
$string['title'] = 'Diari';
$string['description'] = 'Mostra un diari sencer';
$string['defaulttitledescription'] = 'Si ho deixeu en blanc es mostrarà el títol del blog';
$string['defaulttitledescription'] = 'Si ho deixeu en blanc es mostrarà el títol del diari';
$string['postsperpage'] = 'Entrades per pàgina';
?>
......@@ -26,9 +26,9 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Entrada al blog';
$string['description'] = 'Mostra una entrada al blog';
$string['title'] = 'Entrada al diari';
$string['description'] = 'Mostra una entrada al diari';
$string['defaulttitledescription'] = 'Si ho deixeu en blanc es mostrarà el títol de l\'entrada del blog';
$string['defaulttitledescription'] = 'Si ho deixeu en blanc es mostrarà el títol de l\'entrada del diari';
?>
......@@ -27,8 +27,8 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Darreres entrades al blog';
$string['description'] = 'Mostra les 10 darreres entrades al blog';
$string['title'] = 'Darreres entrades al diari';
$string['description'] = 'Mostra les 10 darreres entrades al diari';
$string['itemstoshow'] = 'Entrades per mostrar';
$string['postedin'] = 'en';
$string['postedon'] = 'a';
......
......@@ -24,14 +24,14 @@
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Blogs';
defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Diaris';
$string['blog'] = 'Blog';
$string['blogs'] = 'Blogs';
$string['addblog'] = 'Afegeix blog';
$string['blog'] = 'Diari';
$string['blogs'] = 'Diaris';
$string['addblog'] = 'Afegeix diari';
$string['addpost'] = 'Afegeix entrada';
$string['alignment'] = 'Alineació';
$string['allowcommentsonpost'] = 'Permeteu comentaris a la vostra entrada.';
......@@ -41,48 +41,46 @@ $string['attachedfilelistloaded'] = 'S\'ha carregat la llista de fitxers adjunts
$string['attachedfiles'] = 'Fitxers adjunts';
$string['attachment'] = 'Adjunció';
$string['attachments'] = 'Adjuncions';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Nota: Aquest bloc s\'ha copiat d\'una altra Vista. Podeu canviar-lo de lloc o esborrar-lo, però no podeu canviar el que %s hi ha posat.';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Nota: Aquest diari s\'ha copiat d\'una altra Pàgina. Podeu canviar-lo de lloc o esborrar-lo, però no podeu canviar el que %s hi ha posat.';
$string['blogdesc'] = 'Descripció';
$string['blogdescdesc'] = 'per exemple: ‘Registre de les experiències i reflexions de la Carme‘.';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a un blog que no existeix';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a una entrada de blog que no existeix';
$string['blogpost'] = 'Entrada de blog';
$string['blogdeleted'] = 'S\'ha esborrat el blog';
$string['blogpostdeleted'] = 'S\'ha esborrat l\'entrada del blog';
$string['blogpostpublished'] = 'S\'ha publicat l\'entrada del blog';
$string['blogpostsaved'] = 'S\'ha desat l\'entrada del blog';
$string['blogsettings'] = 'Configuració del blog';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a un diari que no existeix';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Esteu intentant accedir a una entrada de diari que no existeix';
$string['blogpost'] = 'Entrada de diari';
$string['blogdeleted'] = 'S\'ha esborrat el diari';
$string['blogpostdeleted'] = 'S\'ha esborrat l\'entrada del diari';
$string['blogpostpublished'] = 'S\'ha publicat l\'entrada del diari';
$string['blogpostsaved'] = 'S\'ha desat l\'entrada del diari';
$string['blogsettings'] = 'Configuració del diari';
$string['blogtitle'] = 'Títol';
$string['blogtitledesc'] = 'p.ex, ‘Diari de pràctiques de Química Inorgànica de na Margarida.’.';
$string['border'] = 'Vora';
$string['cancel'] = 'Cancel·la';
$string['createandpublishdesc'] = 'Això crearà les entrades del blog i les posarà a disposició dels altres.';
$string['createasdraftdesc'] = 'Això crearà les entrades del blog, però no seran accessibles als altres fins que decidiu publicar-les.';
$string['createblog'] = 'Crea blog';
$string['createandpublishdesc'] = 'Això crearà les entrades del diari i les posarà a disposició dels altres.';
$string['createasdraftdesc'] = 'Això crearà les entrades del diari, però no seran accessibles als altres fins que decidiu publicar-les.';
$string['createblog'] = 'Crea diari';
$string['dataimportedfrom'] = 'Dades importades des de %s';
$string['defaultblogtitle'] = 'Blog de %s';
$string['defaultblogtitle'] = 'Diari de %s';
$string['delete'] = 'Esborra';
$string['deleteblog?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest blog?';
$string['deleteblog?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest diari?';
$string['deleteblogpost?'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquesta entrada?';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['dimensions'] = 'Dimensions';
$string['draft'] = 'Esborrany';
$string['edit'] = 'Edita';
$string['editblogpost'] = 'Edita les entrades del blog';
$string['editblogpost'] = 'Edita les entrades del diari';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Entrades importades d\'una exportació en format LEAP, que no van poder ser importats en un altre lloc';
$string['errorsavingattachments'] = 'S\'ha produït un error mentre es desaven les adjuncions a l\'entrada del blog';
$string['errorsavingattachments'] = 'S\'ha produït un error mentre es desaven les adjuncions a l\'entrada del diari';
$string['horizontalspace'] = 'Espai horitzontal';
$string['insert'] = 'Insereix';
$string['insertimage'] = 'Insereix imatge';
$string['moreoptions'] = 'Més opcions';
$string['mustspecifytitle'] = 'Heu de donar un títol a la vostra entrada';
$string['mustspecifycontent'] = 'Heu d\'escriure algun contingut en la vostra entrada';
$string['myblogs'] = 'Els Meus Blogs';
$string['myblog'] = 'El meu Blog';
$string['name'] = 'Nom';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'La mida total dels fitxers que heu carregat en aquesta entrada excedeix la vostra quota. Podreu desar l\'entrada si esborreu alguns dels adjunts que acabeu d\'afegir.';
$string['newblog'] = 'Blog nou';
$string['newblogpost'] = 'Nova entrada al blog "%s"';
$string['newblog'] = 'Diari nou';
$string['newblogpost'] = 'Nova entrada al diari "%s"';
$string['newerposts'] = 'Entrades més noves';
$string['nopostsyet'] = 'Encara no hi ha entrades.';
$string['addone'] = 'Afegiu-ne una!';
......@@ -113,10 +111,10 @@ $string['thisisdraftdesc'] = 'Mentre la vostra entrada sigui un esborrany només
$string['title'] = 'Títol';
$string['update'] = 'Actualitza';
$string['verticalspace'] = 'Espai vertical';
$string['viewblog'] = 'Veure el blog';
$string['youarenottheownerofthisblog'] = 'No sou el creador d\'aquest blog';
$string['youarenottheownerofthisblogpost'] = 'No sou el creador d\'aquesta entrada de blog';
$string['cannotdeleteblogpost'] = 'S\'ha produït un error en esborrar l\'entrada del blog.';
$string['viewblog'] = 'Veure el diari';
$string['youarenottheownerofthisblog'] = 'No sou el creador d\'aquest diari';
$string['youarenottheownerofthisblogpost'] = 'No sou el creador d\'aquesta entrada de diari';
$string['cannotdeleteblogpost'] = 'S\'ha produït un error en esborrar l\'entrada del diari.';
$string['baseline'] = 'En la línia del text';
$string['top'] = 'A dalt';
......@@ -131,18 +129,18 @@ $string['image_list'] = 'Imatge adjunta';
$string['alt'] = 'Descripció';
$string['copyfull'] = 'Altres usuaris podran fer la seva còpia del vostre %s';
$string['copyreference'] = 'Altres usuaris podran mostrar el vostre %s a la seva Vista';
$string['copynocopy'] = 'Omet completament aquest blog quan es copiï la Vista';
$string['copyreference'] = 'Altres usuaris podran mostrar el vostre %s a la seva Pàgina';
$string['copynocopy'] = 'Omet completament aquest diari quan es copiï la Pàgina';
$string['viewposts'] = 'Entrades copiades (%s)';
$string['postscopiedfromview'] = 'Entrades copiades de %s';
$string['youhavenoblogs'] = 'No teniu cap blog.';
$string['youhaveoneblog'] = 'Teniu 1 blog.';
$string['youhaveblogs'] = 'Teniu %s blogs.';
$string['youhavenoblogs'] = 'No teniu cap diari.';
$string['youhaveoneblog'] = 'Teniu 1 diari.';
$string['youhaveblogs'] = 'Teniu %s diaris.';
$string['feedsnotavailable'] = 'No està disponible l\'alimentació RSS per a aquest tipus d\'artefacte.';
$string['feedrights'] = 'Copyright %s.';
$string['enablemultipleblogstext'] = 'Teniu un blog. Si volguéssiu començar-ne un segon, activeu l\'opció <em>blogs múltiples</em> de la pàgina<a href="%saccount/">Configuració del compte</a>.';
$string['enablemultipleblogstext'] = 'Teniu un diari. Si volguéssiu començar-ne un segon, activeu l\'opció <em>diaris múltiples</em> de la pàgina<a href="%saccount/">Configuració del compte</a>.';
?>
......@@ -43,7 +43,8 @@ $string['cantedittooold'] = 'Només podeu editar els comentaris fets fa menys de
$string['commentmadepublic'] = "S\'ha fet públic el comentari";
$string['commentdeletedauthornotification'] = "El vostre comentari a %s s\'ha eliminat:\n%s";
$string['commentdeletednotificationsubject'] = 'S\'ha eliminat el comentari a %s';
$string['commentnotinview'] = 'El comentari %d no és a la vista %d';
$string['commentnotinview'] = 'El comentari %d no és a la Pàgina %d';
$string['commentratings'] = 'Activa puntuacions dels comentaris';
$string['commentremoved'] = 'S\'ha eliminat el comentari';
$string['commentremovedbyauthor'] = 'Comentari eliminat per l\'autor';
$string['commentremovedbyowner'] = 'Comentari eliminat pel titular';
......@@ -58,6 +59,7 @@ $string['feedbackattachdirdesc'] = 'Fitxers adjunts als comentaris del vostre ep
$string['feedbackattachmessage'] = 'S\'han afegit al vostre directori %s el(s) fitxer(s) adjunt(s)';
$string['feedbackonviewbyuser'] = 'Retroacció a %s de %s';
$string['feedbacksubmitted'] = 'S\'ha enviat la retroacció';
$string['lastcomment'] = 'Últim comentari';
$string['makepublic'] = 'Fes públic';
$string['makepublicnotallowed'] = 'No teniu permisos per fer públic aquest comentari';
$string['makepublicrequestsubject'] = 'Sol·licitud per canviar un comentari privat a públic';
......@@ -70,9 +72,11 @@ $string['moderatecomments'] = 'Modera comentaris';
$string['moderatecommentsdescription'] = 'Els comentaris romandran privats fins que els aproveu.';
$string['newfeedbacknotificationsubject'] = 'Retroacció nova a %s';
$string['placefeedback'] = 'Feu una retroacció';
$string['rating'] = 'Puntuacions';
$string['reallydeletethiscomment'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest comentari?';
$string['thiscommentisprivate'] = 'Aquest comentari és privat';
$string['typefeedback'] = 'Retroacció';
$string['viewcomment'] = 'Veure comentari';
$string['youhaverequestedpublic'] = 'Heu sol·licitat que es faci públic aquest comentari.';
$string['feedbacknotificationhtml'] = "<div style=\"padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;\"><strong>%s ha comentat a %s</strong><br>%s</div>
......@@ -107,4 +111,9 @@ $string['feedbackdeletedtext'] = "S\'ha esborrat un comentari a %s
------------------------------------------------------------------------
Per veure %s seguiu aquest enllaç:
%s";
$string['artefactdefaultpermissions'] = 'Permisos per defecte dels comentaris';
$string['artefactdefaultpermissionsdescription'] = 'Quan es creïn els tipus d\'artefactes seleccionats tindran activats els comentaris. Tanmateix els usuaris poden anular individualment aquesta configuració dels artefactes.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2009 Nigel McNie (http://nigel.mcnie.name/)
* Copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
......@@ -17,22 +18,23 @@
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-recentforumposts
* @author Nigel McNie
* @subpackage blocktype-gallery
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2009 Nigel McNie http://nigel.mcnie.name/
* @traducció catalana Joan Queralt i Gil jqueralt a gmail punt com
* @copyright (C) 2006-2009 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Entrades recents al fòrum de <group>';
$string['description'] = 'Mostra les entrades recents al fòrum del grup';
$string['title'] = 'Galeria d\'imatges';
$string['description'] = 'Una col·lecció d\'imatges de la vostra àrea de fitxers.';
$string['group'] = 'Grup';
$string['nogroupstochoosefrom'] = 'No hi ha cap grup per escollir';
$string['poststoshow'] = 'Màxim nombre d\'entrades per mostrar';
$string['poststoshowdescription'] = 'Entre 1 i 100';
$string['recentforumpostsforgroup'] = "Entrades recents al fòrum de %s";
?>
$string['select'] = 'Selecció d\'imatges';
$string['selectfolder'] = 'Mostra totes les imatges d\'una carpeta (S\'hi afegiran les imatges que hi carregueu més endavant).';
$string['selectimages'] = 'Escolliu les imatges individuals que s\'hi mostraran';
$string['width'] = 'Amplada';
$string['widthdescription'] = 'Especifiqueu l\'amplada de les imatges (en píxels). Les imatges s\'escalaran a aquesta amplada.';
$string['style'] = 'Estil';
$string['stylethumbs'] = 'Miniatures';
$string['styleslideshow'] = 'Presentació de diapositives';
......@@ -30,7 +30,7 @@ $string['title'] = 'Una imatge';
$string['description'] = 'Una sola imatge de la vostra àrea de fitxers';
$string['showdescription'] = 'Mostra la descripció?';
$string['width'] = 'Width';
$string['width'] = 'Amplada';
$string['widthdescription'] = 'Especifiqueu l\'amplada en píxels de la vostra imatge. S\'escalarà la imatge a aquesta amplada. Deixeu-ho en blanc per utilitzar la mida original de la imatge.';
?>
......@@ -34,8 +34,8 @@ $string['addafile'] = 'Afegeix un fitxer';
$string['archive'] = 'Arxiva';
$string['bytes'] = 'bits';
$string['cannoteditfolder'] = 'No teniu permisos per afegir continguts en aquesta carpeta';
$string['cannoteditfoldersubmitted'] = 'Un cop enviada una Vista no podeu afegir contingut a una carpeta.';
$string['cannotremovefromsubmittedfolder'] = 'Un cop enviada una Vista no podeu esborrar contingut d\'una carpeta.';
$string['cannoteditfoldersubmitted'] = 'Un cop enviada una Pàgina no podeu afegir contingut a una carpeta.';
$string['cannotremovefromsubmittedfolder'] = 'Un cop enviada una Pàgina no podeu esborrar contingut d\'una carpeta.';
$string['changessaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['clickanddragtomovefile'] = 'Clica i arrossega per moure %s';
$string['contents'] = 'Continguts';
......@@ -100,6 +100,7 @@ $string['home'] = 'Inici';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Esteu veient <strong>%s</strong> de <a href="%s">%s</a>. El fitxer ha estat filtrat de continguts maliciosos i és només una previsualització de l\'original.';
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Esteu veient <strong>%s</strong>. El fitxer ha estat filtrat de continguts maliciosos i és només una previsualització de l\'original.';
$string['image'] = 'Imatge';
$string['Images'] = 'Imatges';
$string['lastmodified'] = 'Darrera modificació';
$string['myfiles'] = 'Els meus Fitxers';
$string['Name'] = 'Nom';
......@@ -145,10 +146,11 @@ $string['youmustagreetothecopyrightnotice'] = 'Heu d\'acceptar l\'avís de Copyr
$string['fileuploadedtofolderas'] = '%s carregat a %s com a "%s"';
$string['fileuploadedas'] = '%s carregat com a "%s"';
// File types
$string['ai'] = 'Document Postscript';
$string['aiff'] = 'Fitxer d\'Audio AIFF';
$string['application'] = 'Unknown Application';
$string['application'] = 'Aplicació desconeguda';
$string['au'] = 'Fitxer d\'Audio AU';
$string['avi'] = 'Fitxer de Vídeo AVI';
$string['bmp'] = 'Imatge Bitmap';
......@@ -192,8 +194,8 @@ $string['wav'] = 'Fitxer d\'Audio WAV';
$string['wmv'] = 'Fitxer de Vídeo WMV';
$string['xml'] = 'Fitxer XML';
$string['zip'] = 'Fitxer comprimit ZIP Archive';
$string['swf'] = 'SWF Flash movie';
$string['flv'] = 'FLV Flash movie';
$string['swf'] = 'Pel·lícula Flash SWF';
$string['flv'] = 'Pel·lícula Flash FLV';
$string['mov'] = 'MOV Quicktime movie';
$string['mpg'] = 'MPG Movie';
$string['ram'] = 'RAM Real Player Movie';
......@@ -242,4 +244,11 @@ $string['pleasewaitwhileyourfilesarebeingunzipped'] = 'Espereu mentre es descomp
$string['spacerequired'] = 'Espai necessari';
$string['Unzip'] = 'Descomprimeix';
$string['unzipprogress'] = 'S\'han creat %s fitxers/carpetes.';
// Group file permissions
$string['filepermission.view'] = 'Veure';
$string['filepermission.edit'] = 'Edita';
$string['filepermission.republish'] = 'Publica';
?>
......@@ -30,13 +30,13 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Perfil';
$string['profile'] = 'Perfil';
$string['myfiles'] = 'Els Meus Fitxers';
$string['mandatory'] = 'Obligatori';
$string['public'] = 'Públic';
$string['aboutdescription'] = 'Escriviu el nom i cognoms reals. Si voleu mostrar un altre nom a les persones del lloc, poseu-lo com a Nom preferit.';
$string['infoisprivate'] = 'Aquesta informació serà privada fins que la inclogueu en una Vista que serà compartida amb altres usuaris.';
$string['infoisprivate'] = 'Aquesta informació serà privada fins que la inclogueu en una Pàgina que serà compartida amb altres usuaris.';
$string['viewmyprofile'] = 'Veure El Meu Perfil';
// profile categories
......@@ -69,7 +69,7 @@ $string['faxnumber'] = 'Fax';
$string['icqnumber'] = 'ICQ';
$string['msnnumber'] = 'MSN';
$string['aimscreenname'] = 'Nom en pantalla AIM';
$string['yahoochat'] = 'Yahoo Chat';
$string['yahoochat'] = 'Chat de Yahoo ';
$string['skypeusername'] = 'Skype';
$string['jabberusername'] = 'Jabber';
$string['occupation'] = 'Ocupació';
......@@ -109,13 +109,13 @@ $string['emailingfailed'] = 'S\'ha desat el perfil, però no s\'han enviat els m
$string['loseyourchanges'] = 'Voleu descartar els canvis?';
$string['addbutton'] = 'Afegeix';
$string['editprofile'] = 'Edita perfil';
$string['Title'] = 'Títol';
$string['Created'] = 'Creat';
$string['Description'] = 'Descripció';
$string['Download'] = 'Descarrega';
$string['editmyprofile'] = 'Edita el Meu Perfil';
$string['lastmodified'] = 'Darrera modificació';
$string['Owner'] = 'Titular';
$string['Preview'] = 'Vista prèvia';
......
......@@ -19,7 +19,7 @@
* @package mahara
* @subpackage artefact-learning
* @author Gregor Anzelj
* @catalan translator Antonio Piedras Morente
* @catalan translator Antonio Piedras Morente //revisat per Joan Queralt Gil
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2009 Gregor Anzelj, gregor.anzelj@gmail.com
*
......@@ -30,17 +30,18 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['pluginname'] = 'Learning';
$string['mylearning'] = 'El meu aprenentatge';
$string['learningsaved'] = 'Enquesta d\'estudis desada';
$string['learningsavefailed'] = 'No s\'ha pogut actualitzar la seva enquesta d\'estudis';
$string['learningsaved'] = 'S\'ha desat l\'Enquesta d\'aprenentatge';
$string['learningsavefailed'] = 'No s\'ha pogut actualitzar la vostra enquesta d\'aprenentatge';
$string['multipleintelligences'] = 'Múltiples intel·ligències';
$string['multipleintelligences'] = 'Intel·ligències múltiples';
$string['multipleintelligencesdesc'] = '
<p>La teoria de les múltiples intel·ligències va ser desenvolupada l\'any 1983 pel Dr Howard Gardner. Que suggereix que la noció tradicional de la intel·ligència, basada en les proves de quocient intel·lectual, és massa limitada. En canvi, el Dr Gardner proposa set intel·ligències diferents per tenir en compte una gamma més àmplia del potencial humà tant en infants com en adults. A mitjans dels 90 Gardner va definir una vuitena intel·ligència. Aquestes intel·ligències són:
<h2>Les intel·ligències múltiples</h2>
<p>La teoria de les intel·ligències múltiples va ser desenvolupada l\'any 1983 pel Dr Howard Gardner i suggereix que la noció tradicional de la intel·ligència, basada en les proves de quocient intel·lectual, és massa limitada. En canvi, el Dr Gardner proposa set intel·ligències diferents per tenir en compte una gamma més àmplia del potencial humà tant en infants com en adults. A mitjans dels 90 Gardner va definir una vuitena intel·ligència. Aquestes intel·ligències són:
<ul>
<li><b>Lingüística.</b> Capacitat per parlar o escriure.</li>
<li><b>Lògica-Matemàtica.</b> Relacionada amb el pensament inductiu i deductiu i les habilitats per al raonament lògic, així com per l\'ús dels patrons de reconeixement numèric i abstracte.</li>
<li><b>Lògico-Matemàtica.</b> Relacionada amb el pensament inductiu i deductiu i les habilitats per al raonament lògic, així com per l\'ús dels patrons de reconeixement numèric i abstracte.</li>
<li><b>Visual-Espacial.</b> Capacitat per visualitzar mentalment objectes i dimensions espacials.</li>
<li><b>Corporal-Kinésica.</b> Relacionada amb les sensacions corporals i la capacitat de controlar el moviment físic.</li>
<li><b>Corporal-Cinèsica.</b> Relacionada amb les sensacions corporals i la capacitat de controlar el moviment físic.</li>
<li><b>Musical-Rítmica.</b> Capacitat per dominar la música, així com els tons i els ritmes.</li>
<li><b>Interpersonal.</b> Capacitat per comunicar-se eficaçment amb altres persones i ser capaços de desenvolupar relacions.</li>
<li><b>Intrapersonal.</b> Capacitat per comprendre les pròpies emocions, les motivacions, els estats interns del propi ésser i l\'autoreflexió.</li>
......@@ -48,14 +49,15 @@ $string['multipleintelligencesdesc'] = '
</ul>
</p>
';
$string['learningstyles'] = 'Estils d\'aprentatge';
$string['learningstyles'] = 'Estils d\'aprenentatge';
$string['learningstylesdesc'] = '
<p>Els estils d\'aprenentatge són els diferents enfocaments o modes d\'aprenentatge. Aquests impliquen mètodes educatius, per a un individu en particular, on se suposa que permeten que les persones aprenguin millor. Una de les categoritzacions més comunes i àmpliament utilitzades dels diferents tipus d\'estils d\'aprenentatge és el model de Fleming VARK (Visual Auditori Reading Kinesthetic) que es va ampliar a principis de la programació dels models neuro-lingüístics (VAK):
<h2>Els estils d\'aprenentatge</h2>
<p>Els estils d\'aprenentatge són els diferents enfocaments o modes d\'aprenentatge. Aquests impliquen als mètodes educatius, per a un individu en particular, perquè se suposa que permeten que les persones aprenguin millor. Una de les categoritzacions més comunes i àmpliament utilitzades dels diferents tipus d\'estils d\'aprenentatge és el model de Fleming VARK (Visual Auditori Reading Kinesthetic) que es va ampliar a principis de la programació dels models neuro-lingüístics (VAK):
<ul>
<li><b>Estudiants Visuals.</b> Ells tenen preferència per veure (pensar en imatges, ajudes visuals com ara diapositives, diagrames, fulls informatius, etc).</li>
<li><b>Estudiants Auditius.</b> Ells aprenen millor escoltant (conferències, debats, àudio, etc).</li>
<li><b>Estudiants de Lectura/Escriptura.</b> Ells aprenen millor amb activitats de lectura i escriptura.</li>
<li><b>Estudiants Cinestètics</b> o <b>Tàctils.</b> Ells prefereixen aprendre a través de l\'experiència en moviment, tocar i fer (l\'exploració activa del món, els projectes de ciències, experiments, etc).</li>
<li><b>Estudiants Visuals.</b> Tenen preferència per la visió (pensar en imatges, ajudes visuals com ara diapositives, diagrames, fulls informatius, etc).</li>
<li><b>Estudiants Auditius.</b> Aprenen millor escoltant (conferències, debats, àudio, etc).</li>
<li><b>Estudiants de Lectura/Escriptura.</b> Aprenen millor amb activitats de lectura i escriptura.</li>
<li><b>Estudiants Cinèsics</b> o <b>Tàctils.</b> Prefereixen aprendre a través de l\'experiència del moviment, tocar i fer (l\'exploració activa del món, els projectes de ciències, experiments, etc).</li>
</ul>
</p>
';
......@@ -67,7 +69,7 @@ $string['dateadded'] = 'Afegit el: ';
$string['intelligenceA'] = 'Intel·ligència Verbal-Lingüística';
$string['intelligenceB'] = 'Intel·ligència Lògico-Matemàtica';
$string['intelligenceC'] = 'Intel·ligència Visual-Espacial';
$string['intelligenceD'] = 'Intel·ligència Corporal-Cinestètica';
$string['intelligenceD'] = 'Intel·ligència Corporal-Cinèsica';
$string['intelligenceE'] = 'Intel·ligència Musical';
$string['intelligenceF'] = 'Intel·ligència Interpersonal';
$string['intelligenceG'] = 'Intel·ligència Intrapersonal';
......@@ -120,7 +122,7 @@ $string['multipleintelligences.H4'] = 'M\'agrada aprendre sobre la natura, espec
// Learning Styles
$string['learningtypeV'] = 'Tipus Visual';
$string['learningtypeA'] = 'Tipus Auditiu';
$string['learningtypeK'] = 'Tipus Cinestètic';
$string['learningtypeK'] = 'Tipus Cinèsic';
$string['never'] = 'Mai';
$string['rarely'] = 'Rarament';
$string['sometimes'] = 'Algunes vegades';
......@@ -129,7 +131,7 @@ $string['always'] = 'Sempre';
// Learning Styles: Visual type
$string['learningstyles.V01'] = 'A l\'aula mantinc contacte visual amb el professor';
$string['learningstyles.V02'] = 'Utilitzo colors (llapisos, bolígrafs, etc.) tant en escriure en el quadern com en la lectura dels materials d\'aprenentatge.';
$string['learningstyles.V02'] = 'Utilitzo colors (llapis, bolígrafs, etc.) tant en escriure en el quadern com en la lectura dels materials d\'aprenentatge.';
$string['learningstyles.V03'] = 'Prefereixo el dibuix d\'un mapa més que l\'explicació de la manera de com arribar-hi.';
$string['learningstyles.V04'] = 'Puc entendre i llegir fàcilment mapes, diagrames, gràfics, etc.';
$string['learningstyles.V05'] = 'La ràdio encesa em molesta, si estic fent alguna cosa.';
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
defined('INTERNAL') || die();
/* Plans */
$string['canteditdontownplan'] = 'No podeu editar aquest Pla perquè no us pertany.';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['deleteplanconfirm'] = 'Esteu segur que voleu esborrar aquest pla? Si l\'esborreu esborrareu també les tasques que contingui.';
$string['deleteplan'] = 'Esborra el pla';
......@@ -34,12 +35,13 @@ $string['deletethisplan'] = 'Esborra el pla: \'%s\'';
$string['editplan'] = 'Edita el pla';
$string['editingplan'] = 'S\'està editant el pla';
$string['managetasks'] = 'Gestiona tasques';
$string['myplans'] = 'Els meus Plans';
$string['newplan'] = 'Pla nou';
$string['noplansaddone'] = 'Encara no hi ha plans. %sAfegiu-ne un%s!';
$string['noplans'] = 'No hi ha cap pla per mostrar';
$string['plan'] = 'Pla';
$string['plans'] = 'Plans';
$string['Plans'] = 'Plans';
$string['plandeletedsuccessfully'] = 'S\'ha esborrat correctament el pla.';
$string['plannotdeletedsuccessfully'] = 'S\'ha produït un error a l\'esborrar el pla.';
$string['plannotsavedsuccessfully'] = 'S\'ha produït un error a l\'enviar el formulari. Comproveu el camps destacats i torneu-ho a provar.';
......@@ -52,6 +54,7 @@ $string['titledesc'] = 'El títol de la tasca serveix per mostrar cada tasca al
/* Tasks */
$string['alltasks'] = 'Totes les tasques';
$string['canteditdontowntask'] = 'No podeu editar aquesta Tasca perquè no us pertany.';
$string['completed'] = 'Completada';
$string['completiondate'] = 'Data de compleció';
$string['completeddesc'] = 'Marqueu la tasca com a completada.';
......
......@@ -37,7 +37,7 @@ $string['goals'] = 'Objectius';
$string['skills'] = 'Habilitats';
$string['interests'] = 'Interessos';
$string['myresume'] = 'El meu CV';
$string['mygoals'] = 'Els meus objectius';
$string['myskills'] = 'Les meves habilitats';
$string['coverletter'] = 'Portada';
......@@ -79,7 +79,7 @@ $string['compositedeleteconfirm'] = 'Esteu segur que ho voleu esborrar?';
$string['compositesaved'] = 'S\'ha desat correctament';
$string['compositesavefailed'] = 'S\'ha produït un error en desar.';
$string['compositedeleted'] = 'S\'ha esborrat correctament';
$string['backtoresume'] = 'Torna al Meu CV';
$string['personalgoal'] = 'Objectius personals';
$string['academicgoal'] = 'Objectius acadèmics';
$string['careergoal'] = 'Objectius professionals';
......
......@@ -58,6 +58,7 @@ $string['registrationnosuchkey'] = 'Sembla que no hi ha cap registre amb aquesta
$string['registrationunsuccessful'] = 'Lamentablement el vostre intent de registre ha fallat a causa d\'un error al nostre sistema. Si us plau, proveu-ho més tard.';
$string['usernamealreadytaken'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús.';
$string['usernameinvalidform'] = 'El nom d\'usuari només pot contenir caràcters alfanumèrics, punts, barres baixes i símbols d\'arrova. A més, ha de tenir una longitud d\'entre 3 i 30 caràcters.';
$string['usernameinvalidadminform'] = 'El nom d\'usuari pot contenir lletres, xifres i la majoria de símbols comuns i ha de tenir una longitud d\'entre 3 a 236 caràcters. No s\'hi poden posar espais en blanc.';
$string['youmaynotregisterwithouttandc'] = 'No us podeu registrar si no esteu d\'acord en acceptar els <a href="terms.php">Termes i Condicions</a>';
......
......@@ -38,10 +38,14 @@ $string['ldapfieldforfirstname'] = 'Camp LDAP pel Nom';
$string['ldapfieldforsurname'] = 'Camp LDAP pel Cognom';
$string['ldapversion'] = 'Versió LDAP';
$string['password'] = 'Contrasenya';
$string['starttls'] = 'Encriptació TLS';
$string['searchsubcontexts'] = 'Cerca subcontexts';
$string['userattribute'] = 'Atribut de l\'usuari';
$string['usertype'] = 'Tipus d\'usuari';
$string['weautocreateusers'] = 'Es crearan els usuaris automàticament';
$string['updateuserinfoonlogin'] = 'Actualitza la informació de l\'usuari quan s\'identifiqui';
$string['cannotconnect'] = 'No es pot connectar a cap host LDAP';
$string['updateuserinfoonloginadnote'] = 'Nota: Si l\'activeu estalviareu posteriors identificacions a Mahara a altres llocs MS ActiveDirectory o usuaris.';
?>
......@@ -35,6 +35,8 @@ $string['errnosamluser'] = 'No s\'ha trobat cap usuari';
$string['errorbadlib'] = 'El fitxer SimpleSAMLPHP lib del directori %s no és correcte.';
$string['errorbadconfig'] = 'El fitxer SimpleSAMLPHP config del directori %s no és correcte.';
$string['errorbadcombo'] = 'Només podeu triar creació automàtica d\'usuari si no heu seleccionat remoteuser';
$string['errormissinguserattributes'] = 'Sembla que us heu identificat però no hem rebut els atribut d\'usuari necessaris. Comproveu que el vostre Proveïdor d\'identitat envia els camps SSO pel Nom, el Cognom i l\'Email al servei proveïdor de Mahara o informeu a l\'administrador d\'aquest servei.';
//$string['idpidentity'] = 'IdP Identity Service';
$string['institutionattribute'] = 'Atribut se la Institució (conté "%s")';
$string['institutionvalue'] = 'Valor de la Institució a comprovar contra l\'atribut';
......
......@@ -26,11 +26,13 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Llicència Creative Commons';
$string['description'] = 'Associeu a la vostra vista una llicència Creative Commons';
$string['description'] = 'Associeu a la vostra Pàgina una llicència Creative Commons';
$string['blockcontent'] = 'Bloc de contingut';
$string['alttext'] = 'Llicència Creative Commons';
$string['licensestatement'] = "Aquest treball es llicencia sota la llicència <a rel=\"license\" href=\"%s\">Creative Commons %s 3.0 Unported License</a>.";
$string['cclicensename'] = 'Creative Commons %s 3.0 No Adaptada
$string['cclicensestatement'] = "%s de %s està sota llicència %s .";
$string['otherpermissions'] = 'Permisos més enllà de l\'abast d\'aquesta llicència poden estar disponibles a partir de %s.';
$string['sealalttext'] = 'Aquesta llicència és adient per treballs culturals lliures.';
$string['config:noncommercial'] = 'Permeteu usos comercials del vostre treball?';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
* Copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd and others; see:
* http://wiki.mahara.org/Contributors
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
......@@ -17,19 +18,17 @@
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage search-solr
* @author Catalyst IT Ltd
* @subpackage blocktype-googleapps
* @author Gregor Anželj
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
* @copyright (C) 2010 Gregor Anželj, gregor.anzelj@gmail.com
* @traducció catalana: Joan Queralt Gil jqueralt a gmail.com
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['solrurl'] = 'URL de Solr';
$string['indexcontrol'] = 'Control de l\'índex ';
$string['reindexusers'] = 'Reindexa usuaris';
$string['reindexartefacts'] = 'Reindexa artefactes';
$string['reindexviews'] = 'Reindexa vistes';
?>
$string['title'] = 'Google Apps';