Commit 0186f235 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Make "logout" shorter to fit the profile block better

parent 801ee3bf
......@@ -543,7 +543,7 @@ $string['loggedoutok'] = 'Byli jste úspěšně odhlášeni';
$string['login'] = 'Přihlásit se';
$string['loginfailed'] = 'Nezadali jste správné přihlašovací údaje. Ujistěte se, že používáte správné uživatelské jméno a heslo.';
$string['loginto'] = 'Přihlásit se na %s';
$string['logout'] = 'Odhlásit se';
$string['logout'] = 'Odhlásit';
$string['lostusernamepassword'] = 'Zapomenuté jméno nebo heslo';
$string['memberofinstitutions'] = 'Členství v %s';
$string['membershipexpiry'] = 'Končí platnost členství';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment