Commit 050d4ecd authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Replacing 'in'

parent 7a67f1a8
......@@ -139,7 +139,7 @@ $string['artefact'] = 'položka portfolia';
$string['artefactnotfound'] = 'Položka portfolia s identifikátorem %s nenalezena';
$string['artefactnotpublishable'] = 'Položka portfolia %s nebyla zveřejněna v pohledu %s';
$string['artefactnotrendered'] = 'Nevykreslená položka portfolia';
$string['at'] = 'v';
$string['at'] = '-';
$string['back'] = 'Zpět';
$string['belongingto'] = 'Patří k:';
$string['bytes'] = 'bajtů';
......
......@@ -158,7 +158,7 @@ $string['friendslower'] = 'přátelé';
$string['grouplower'] = 'skupina';
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['groupviews'] = 'Pohledy skupiny';
$string['in'] = 'v';
$string['in'] = '-';
$string['institutionviews'] = 'Pohledy instituce';
$string['invalidcolumn'] = 'Sloupec %s mimo rozsah';
$string['inviteusertojoingroup'] = 'pozvat tohoto uživatele do skupiny';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment