Commit 0ee96dc8 authored by Andrew Robert Nicols's avatar Andrew Robert Nicols
Browse files

Update translated string for phpversion error message (Fixes #617187).


Signed-off-by: default avatarAndrew Robert Nicols <andrew.nicols@luns.net.uk>
parent d5726bd8
......@@ -69,7 +69,7 @@ $string['notfoundexception'] = 'Stránka, kterou hledáte, nebyla nalezena';
$string['onlyoneprofileviewallowed'] = 'Je dovoleno mít pouze jeden pohled s profilem';
$string['parameterexception'] = 'Chybí povinný parametr';
$string['pgsqldbextensionnotloaded'] = 'Vaše PHP nemá podporu PgSQL. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro ukládání dat ve stejnojmenné databázi. Buď povolte toto rozšíření v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
$string['phpversion'] = 'Mahara nepojede na PHP verzi menší než 5.1.3. Buď upgradujte vaši instalaci PHP nebo Maharu nainstalujte na jiném serveru.';
$string['phpversion'] = 'Mahara nepojede na PHP verzi menší než %s. Buď upgradujte vaši instalaci PHP nebo Maharu nainstalujte na jiném serveru.';
$string['registerglobals'] = 'Máte povoleno PHP nastavení register_globals, což je bezpečnostní riziko. Mahara se pokusí pracovat i v tomto režimu, ale měli byste si opravit konfiguraci.';
$string['safemodeon'] = 'Váš server pravděpodobně běží v režimu safe_mode. Maharu není možné provozovat v tomto režimu. Musíte jej vypnout v php.ini nebo v konfiguraci Apache. Pokud provozujete Maharu u externího poskytovatele, budete muset požádat jejich technickou podporu. Případně zvažte instalaci na jiném serveru.';
$string['sessionextensionnotloaded'] = 'aše PHP nemá podporu session. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro přihlašování uživatelů. Buď povolte toto rozšíření v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment