Commit 0f8c573f authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Small fixes of "Post" and "Town"

parent 3fee32a5
......@@ -89,7 +89,7 @@ $string['public'] = 'Veřejné';
$string['saveprofile'] = 'Uložit profil';
$string['skypeusername'] = 'Skype';
$string['studentid'] = 'Studentské ID';
$string['town'] = 'Město';
$string['town'] = 'Městská část';
$string['unvalidatedemailalreadytaken'] = 'Tato e-mailová adresa je již zabraná';
$string['validationemailwillbesent'] = 'Po uložení profilu vám bude zaslán kontrolní e-mail pro ověření funkčnosti adresy';
$string['viewmyprofile'] = 'Zobrazit můj profil';
......
......@@ -34,7 +34,7 @@ $string['Key'] = 'Klíč';
$string['Moderators'] = 'Moderátoři';
$string['Open'] = 'Otevřít';
$string['Order'] = 'Pořadí';
$string['Post'] = 'Příspěvek';
$string['Post'] = 'Poslat';
$string['Poster'] = 'Přispěvatel';
$string['Posts'] = 'Příspěvky';
$string['Reply'] = 'Odpovědět';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment