Commit 108769a2 authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrák

Update of Mahara 1.5 Czech language pack

Signed-off-by: default avatarDavid Mudrák <david.mudrak@gmail.com>
parent f2f9cfbc
......@@ -46,10 +46,10 @@ $string['pbapiprivatekey'] = 'Privátní klíč Photobucket API';
$string['pbsettings'] = 'Nastavení Photobucket';
$string['photobucketphotosandalbums'] = 'Fotografie a alba Photobucket';
$string['photoframe'] = 'Použít fotorámeček?';
$string['photoframedesc'] = 'Pokud je povoleno, rámeček bude vykreslen okolo náhledu každé fotografie v galerii.';
$string['photoframedesc'] = 'Pokud je povoleno, rámeček bude vykreslen okolo náhledu každého obrázku v galerii.';
$string['picasaalbums'] = 'Alba Picasa';
$string['previewwidth'] = 'Maximální šířka fotografie';
$string['previewwidthdesc'] = 'Nastavit maximální šířku fotografií použitou při zobrazení se Slimbox 2.';
$string['previewwidth'] = 'Maximální šířka obrázku';
$string['previewwidthdesc'] = 'Nastavit maximální šířku obrázků použitou při zobrazení se Slimbox 2.';
$string['select'] = 'Výběr obrázku';
$string['selectexternal'] = 'Zobrazit snímky z externí galerie';
$string['selectfolder'] = 'Zobrazit všechny obrázky z jedné z mých složek (bude obsahovat i obrázky nahrané později)';
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ $string['Preview'] = 'Náhled';
$string['Size'] = 'Velikost';
$string['Title'] = 'Název';
$string['Type'] = 'Typ';
$string['aboutdescription'] = 'Zadejte vaše skutečné křestní jméno a příjmení. Pokud chcete být znám pod jiným jménem, vložte jej do pole Upřednostňované jméno';
$string['aboutdescription'] = 'Zadejte vaše skutečné křestní jméno a příjmení. Pokud chcete být znám pod jiným jménem, vložte jej do pole Upřednostňované jméno.';
$string['aboutme'] = 'O mně';
$string['addbutton'] = 'Přidat';
$string['address'] = 'Poštovní adresa';
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ $string['registeredemailmessagehtml'] = '<p>Toto je automaticky generovaná zpr
<p>Platnost tohoto odkazu vyprší během 24 hodin.</p>
<p>S pozdravem, provozovatelé portálu %s</p>';
<p>S pozdravem, Tým %s</p>';
$string['registeredemailmessagetext'] = 'Toto je automaticky generovaná zpráva pro: %s
Děkujeme vám za registraci uživatelského účtu na stránkách %s. Pro dokončení registrace navštivte následující stránku:
......@@ -58,7 +58,7 @@ Děkujeme vám za registraci uživatelského účtu na stránkách %s. Pro dokon
Platnost tohoto odkazu vyprší během 24 hodin.
S pozdravem, provozovatelé portálu %s';
S pozdravem, Tým %s';
$string['registeredemailsubject'] = 'Byli jste zaregistrováni na %s';
$string['registeredok'] = '<p>Nyní jste úspěšně zaregistrováni. Další pokyny pro aktivaci vašeho účtu vám byly zaslány e-mailem.</p>';
$string['registeredokawaitingemail'] = 'Úspěšně jste podali přihlášku k registraci. Na vaši adresu byl zaslán e-mail a po jeho potvrzení lze pokračovat dále.';
......@@ -66,8 +66,8 @@ $string['registrationcancelledok'] = 'Úspěšně jste zrušili žádost o regis
$string['registrationconfirm'] = 'Potvrdit registraci?';
$string['registrationconfirmdescription'] = 'Registrace musí být schválena správcem instituce.';
$string['registrationdeniedemailsubject'] = 'Pokus o registraci na %s byl odepřen.';
$string['registrationdeniedmessage'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem %s';
$string['registrationdeniedmessagereason'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup z následujícího důvodu: %s. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem %s';
$string['registrationdeniedmessage'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem. Tým %s';
$string['registrationdeniedmessagereason'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup z následujícího důvodu: %s. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem, Tým %s';
$string['registrationnosuchkey'] = 'Je nám líto, ale neevidujeme žádnou žádost o registraci s tímto přístupovým klíčem. Možná že jste čekali s aktivací účtu déle než 24 hodin? Jinak by se mohlo jednat o naší chybu.';
$string['registrationreason'] = 'Důvod registrace';
$string['registrationreasondesc'] = 'Zdůvodnění žádosti o registraci do vámi zvolené instituce spolu s poskytnutím dalších detailů může být užitečné pro její správce, kteří žádost budou zpracovávat. Registraci proto nelze dokončit bez uvedení těchto informací.';
......
This diff is collapsed.
......@@ -76,7 +76,7 @@ $string['emptycollectionnoeditaccess'] = 'Nemůžete měnit přístup k prázdn
$string['manageviews'] = 'Spravovat pohledy';
$string['name'] = 'Název sbírky';
$string['newcollection'] = 'Nová sbírka';
$string['nocollectionsaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné sbírky. %sVytvořit nějaké%s!';
$string['nocollectionsaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné sbírky. %sVytvořte nějaké%s!';
$string['nooverride'] = 'Žádné potlačení';
$string['noviews'] = 'Žádné pohledy.';
$string['noviewsaddsome'] = 'Ve sbírce nejsou žádné pohledy. %sPřidejte nějaké!%s';
......
......@@ -717,7 +717,7 @@ $string['pluginbrokenanddisabledtitle'] = 'Poškozený zásuvný modul (%s) byl
$string['plugindisabled'] = 'Zásuvný modul byl skryt.';
$string['pluginenabled'] = 'Zásuvný modul povolen';
$string['pluginexplainaddremove'] = 'Zásuvné moduly v Mahaře jsou vždycky nainstalované a mohou být přístupné, pokud uživatel zná příslušnou adresu URL a může je používat. Spíše než zakázané nebo povolené jsou zásuvné moduly skryté a lze je zviditelnit kliknutím na příslušnou volbu vedle jejich názvu.';
$string['pluginexplainartefactblocktypes'] = 'Pokud skryjete zásuvný modul položka portfolia (artefact), systém Mahara přestane zobrazovat odpovídající typ bloku.';
$string['pluginexplainartefactblocktypes'] = 'Pokud skryjete zásuvný modul typu "artefact", systém Mahara přestane zobrazovat jemu odpovídající "blocktype".';
$string['pluginnotenabled'] = 'Zásuvný modul je skrytý. Nejprve musíte zásuvný modul %s zviditelnit.';
$string['plugintype'] = 'Typ zásuvného modulu';
$string['preferences'] = 'Předvolby';
......@@ -847,7 +847,7 @@ $string['yes'] = 'Ano';
$string['youareamemberof'] = 'Jste členem %s';
$string['youaremasqueradingas'] = 'Vydáváte se za uživatele %s';
$string['youhavebeeninvitedtojoin'] = 'Bylo vám nabídnuto členství v %s';
$string['youhavenottaggedanythingyet'] = 'Zatím jste nic neoznačili štítkem';
$string['youhavenottaggedanythingyet'] = 'Zatím jste štítkem nic neoznačili';
$string['youhaverequestedmembershipof'] = 'Požádal jste o členství v %s';
$string['youraccounthasbeensuspended'] = 'Váš účet byl suspendován';
$string['youraccounthasbeensuspendedreasontext'] = 'Váš účet na stránkách %s byl suspendován uživatelem %s. Důvod: %s';
......
......@@ -137,7 +137,7 @@ $string['editaccess'] = 'Upravit přístup';
$string['editaccessinvalidviewset'] = 'Pokus o úpravu přístupu k neplatnému souboru pohledů a sbírek';
$string['editaccesspagedescription3'] = 'Ve výchozím nastavení jsou pohledy přístupné pouze vám. S ostatními je můžete sdílet přidáním patřičných přístupových pravidel. Až budete hotovi, přejděte dolů a klikněte na tlačítko Uložit pro pokračování.';
$string['editblockspagedescription'] = '<p>Na jednotlivých záložkách najdete ikony, které představují možné typy obsahu vašeho portfolia. Ikony přetáhněte do spodní části obrazovky do plochy vašeho pohledu. Pomocí ikony (?) získáte více informací.</p>';
$string['editcontent'] = 'Upravit komentář';
$string['editcontent'] = 'Upravit obsah';
$string['editcontentandlayout'] = 'Upravit obsah a rozvržení';
$string['editlayout'] = 'Upravit rozvržení';
$string['editsecreturlaccess'] = 'Upravit tajnou adresu URL';
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment