Commit 3deef6cf authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Merge remote branch 'remotes/origin/1.1_STABLE'

parents 0ee96dc8 9fc2c7fb
...@@ -26,7 +26,7 @@ ...@@ -26,7 +26,7 @@
defined('INTERNAL') || die(); defined('INTERNAL') || die();
$string['History'] = 'Minulost'; $string['History'] = 'Historie';
$string['description'] = 'Rychlý způsob zobrazení celého životopisu'; $string['description'] = 'Rychlý způsob zobrazení celého životopisu';
$string['title'] = 'Celý životopis'; $string['title'] = 'Celý životopis';
?> ?>
...@@ -38,6 +38,7 @@ $string['notusable'] = 'Nainstalujte PHP rozšíření LDAP'; ...@@ -38,6 +38,7 @@ $string['notusable'] = 'Nainstalujte PHP rozšíření LDAP';
$string['password'] = 'Heslo'; $string['password'] = 'Heslo';
$string['searchsubcontexts'] = 'Prohledávat i subkontexty'; $string['searchsubcontexts'] = 'Prohledávat i subkontexty';
$string['title'] = 'LDAP'; $string['title'] = 'LDAP';
$string['updateuserinfoonlogin'] = 'Aktualizovat uživatelské údaje při přihlášení';
$string['userattribute'] = 'Uživatelské jméno hledat v atributu'; $string['userattribute'] = 'Uživatelské jméno hledat v atributu';
$string['usertype'] = 'Typ uživatelů'; $string['usertype'] = 'Typ uživatelů';
$string['weautocreateusers'] = 'Automaticky zakládat profily v Mahaře'; $string['weautocreateusers'] = 'Automaticky zakládat profily v Mahaře';
......
...@@ -72,6 +72,7 @@ $string['type'] = 'Typ'; ...@@ -72,6 +72,7 @@ $string['type'] = 'Typ';
$string['typeadminmessages'] = 'Zprávy pro správce'; $string['typeadminmessages'] = 'Zprávy pro správce';
$string['typecontactus'] = 'Kontaktujte nás'; $string['typecontactus'] = 'Kontaktujte nás';
$string['typefeedback'] = 'Zpětná vazba'; $string['typefeedback'] = 'Zpětná vazba';
$string['typegroupmessage'] = 'Zpráva pro skupinu';
$string['typeinstitutionmessage'] = 'Zpráva pro instituci'; $string['typeinstitutionmessage'] = 'Zpráva pro instituci';
$string['typemaharamessage'] = 'Systémová zpráva'; $string['typemaharamessage'] = 'Systémová zpráva';
$string['typeobjectionable'] = 'Nevhodný obsah'; $string['typeobjectionable'] = 'Nevhodný obsah';
...@@ -84,4 +85,6 @@ $string['unread'] = 'Nepřečteno'; ...@@ -84,4 +85,6 @@ $string['unread'] = 'Nepřečteno';
$string['viewmodified'] = 'změnil(a) svůj pohled'; $string['viewmodified'] = 'změnil(a) svůj pohled';
$string['views'] = 'Pohledy'; $string['views'] = 'Pohledy';
$string['viewsandartefacts'] = 'Pohledy a položky'; $string['viewsandartefacts'] = 'Pohledy a položky';
$string['viewsubmittedmessage'] = 'Uživatel %s odevzdal/a pohled "%s" k ohodnocení ve skupině %s';
$string['viewsubmittedsubject'] = 'Pohled odevzdán k ohodnocení v rámci skupiny %s';
?> ?>
...@@ -418,5 +418,6 @@ $string['whocancreatepublicgroups'] = 'Kdo může zakládat veřejné skupiny'; ...@@ -418,5 +418,6 @@ $string['whocancreatepublicgroups'] = 'Kdo může zakládat veřejné skupiny';
$string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Uživatelé budou moci zakládat skupiny, které budou viditelné veřejnosti'; $string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Uživatelé budou moci zakládat skupiny, které budou viditelné veřejnosti';
$string['wwwroot'] = 'Kořenová WWW adresa'; $string['wwwroot'] = 'Kořenová WWW adresa';
$string['wwwrootdescription'] = 'Toto je URL adresa, na které je dostupná vaše instalace Mahary a pro kterou byly vygenerovány SSL klíče'; $string['wwwrootdescription'] = 'Toto je URL adresa, na které je dostupná vaše instalace Mahary a pro kterou byly vygenerovány SSL klíče';
$string['youcannotadministerthisuser'] = 'Nemůžete spravovat tohoto uživatele';
$string['youcanupgrade'] = 'Můžete aktualizovat Maharu z verze %s (%s) na verzi %s (%s)!'; $string['youcanupgrade'] = 'Můžete aktualizovat Maharu z verze %s (%s) na verzi %s (%s)!';
?> ?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment