Commit 3fee32a5 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Directory names fix

parent e6039051
......@@ -42,8 +42,8 @@ $string['blogdeleted'] = 'Blog odstraněn';
$string['blogdesc'] = 'Popis';
$string['blogdescdesc'] = 'např. "Deník Davidových zkušeností a postřehů"';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Pokoušíte se zobrazit neexistující blog';
$string['blogfilesdirdescription'] = 'Soubory připojené k příspěvku';
$string['blogfilesdirname'] = 'souboryblogu';
$string['blogfilesdirdescription'] = 'Soubory připojené k příspěvkům v blogu';
$string['blogfilesdirname'] = 'soubory_blogu';
$string['blogpost'] = 'Příspěvek blogu';
$string['blogpostdeleted'] = 'Příspěvek odstraněn';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Pokoušíte se zobrazit neexistující příspěvek blogu';
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ $string['adminnoauthpluginforinstitution'] = 'Zvolte autentizační modul pro tu
$string['adminnotifications'] = 'Upozornění pro správce';
$string['adminnotificationsdescription'] = 'Přehled toho, jak jsou správci informování o událostech v systému';
$string['adminpublicdirdescription'] = 'Soubory dostupné pro nepřihlášené uživatele';
$string['adminpublicdirname'] = 'public';
$string['adminpublicdirname'] = 'pub';
$string['adminsonly'] = 'Pouze správci';
$string['adminusers'] = 'Správci';
$string['adminusersdescription'] = 'Přiřadit práva správce';
......
......@@ -635,7 +635,7 @@ $string['processing'] = 'Zpracovávám';
$string['profile'] = 'profil';
$string['profileimage'] = 'Obrázek v profilu';
$string['pwchangerequestsent'] = 'Během krátké chvíle byste měli obdržet e-mail v odkazem na stránku, na které si budete moci změnit vaše heslo';
$string['quarantinedirname'] = 'karanténa';
$string['quarantinedirname'] = 'karantena';
$string['query'] = 'Dotaz';
$string['querydescription'] = 'Slova, která mají bát hledána';
$string['quota'] = 'Kvóta';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment