Commit 4c6a54dd authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrák
Browse files

Update of Mahara 1.4 Czech language pack


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrák <david.mudrak@gmail.com>
parent 893048ec
<h3>Soubory stránek</h3> <p>Zde nahrané soubory jsou dostupné pro přihlášené uživatele, soubory v adresáři 'public' jsou dostupné všem návštěvníkům stránek.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Externí odkaz</h3> <p>Zde můžete zapsat nějaký užitečný externí odkaz. Zobrazovaný název pro URL zapište do pole "Jméno" a URL addresu do pole "Odkazuje na".</p>
\ No newline at end of file
<h3>Upravit Nabídky</h3> <p>Mohou existovat dva různé druhy Nabídky, a to pro přihlášené a nepřihlášené uživatele. Vyberte, který si přejete upravit a označte jej.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Soubor stránek</h3> <p>Jako zdroj můžete použít soubor uložený v Souboru stránek. Zobrazovaný název souboru vložte do pole "Jméno" název souboru a požadovaný soubor vyberte ze seznamu.</p>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment