Commit 5964e771 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Fixed HTML tags in a string


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent ee4d559e
......@@ -131,7 +131,7 @@ $string['deleteviewconfirmnote'] = '&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Poznámka:&lt;/strong
$string['description'] = 'Popis pohledu';
$string['displaymyview'] = 'Zobrazit můj pohled';
$string['editaccess'] = 'Upravit přístup';
$string['editaccessdescription'] = '&lt;p&gt;Ve výchozím nastavení si můžete prohlédnout pouze váš %s. Můžete sdílet své %s s ostatními přidáním přístupových práv na této stránce.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Až budete hotovi,přejeďte dolů a klepněte na tlačítko Uložit pro další pokračování.&lt;/p&gt;';
$string['editaccessdescription'] = '<p>Ve výchozím nastavení si můžete prohlédnout pouze váš %s. Můžete sdílet své %s s ostatními přidáním přístupových práv na této stránce.</p><p>Až budete hotovi,přejeďte dolů a klepněte na tlačítko Uložit pro další pokračování.</p>';
$string['editaccessforview'] = 'Upravit přístupová práva k pohledu "%s"';
$string['editaccesspagedescription2'] = '<p>Ve výchozím nastavení máte ke svým pohledům přístup pouze vy. Zde si můžete vybrat, kdo další si bude moci váš pohled prohlížet. Klikněte na odkaz Přidat u požadované skupiny uživatelů (všichni nebo pouze přihlášení uživatelé nebo pouze vaši přátelé nebo kdokoliv bude znát tajnou adresu). Skupina nebo uživatel, kterým přidáte právo přístupu k vašemu pohledu, se poté objeví vpravo.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment