Commit 694e9e22 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Fixing a string

parent 0fa89ff1
......@@ -601,7 +601,7 @@ $string['nosessionreload'] = 'Pro přihlášení obnovte tuto stránku';
$string['nosuchpasswordrequest'] = 'Nebyla nalezena taková žádost o změnu hesla';
$string['notifications'] = 'Upozornění';
$string['notinstallable'] = 'Nelze instalovat!';
$string['notinstalledplugins'] = 'Žádné nainstalované moduly';
$string['notinstalledplugins'] = 'Nenainstalované moduly';
$string['notphpuploadedfile'] = 'Soubor se v průběhu nahrávaní ztratil. To by se nemělo stát, spojte se s vaším správcem.';
$string['oldpassword'] = 'Stávající heslo';
$string['onlineusers'] = 'Připojení uživatelé';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment