Commit 801ee3bf authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Small fixes

parent 694e9e22
......@@ -284,7 +284,7 @@ $string['publickeydescription2'] = 'Tento veřejný klíč je automaticky genero
$string['publickeyexpires'] = 'Veřejný klíč vyprší';
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento Mahara portál';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj Mahara portál';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">site options</a>Nastavení stránek.</p>';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
$string['registrationalloweddescription'] = 'Zda se mohou uživatelé registrovat jako členové této instituce';
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na vašich stránkách';
......@@ -371,7 +371,7 @@ $string['upgradeloading'] = 'Nahrávám...';
$string['upgrades'] = 'Aktualizace';
$string['upgradesuccess'] = 'Aktualizace úspěšně proběhla';
$string['upgradesuccesstoversion'] = 'Úspěšně aktualizováno na verzi';
$string['uploadcopyright'] = 'Nahrát ujednání o autorských právech';
$string['uploadcopyright'] = 'Ujednání o autorských právech';
$string['uploadcsv'] = 'Přidat uživatele z CSV souboru';
$string['uploadcsvdescription'] = 'Registrovat uživatele uvedené v CSV souboru';
$string['uploadcsverroremailaddresstaken'] = 'Na řádku %s CSV souboru je uvedena e-mailová adresa "%s", kterou už používá jiný uživatel';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment