Commit 893048ec authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrak

Update of Mahara 1.4 Czech language pack

Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent d1c7e93b
<h3>Průvodní dopis</h3> <p>Zde můžete vytvořit průvodní dopis k vašemu životopisu. K jeho formátování lze využít HTML editor.</p>
<h3>Mé cíle</h3> <p>Oblast vašich cílů je rozdělena do tří částí: Osobní cíle, Vzdělávací cíle a Profesní cíle. Cíle, které zde uvedente mohou být začleněny do vašich stránek.</p> <p>Osobní a profesní cíle jsou často uváděny v životopise.</p> <p>V oblasti vzdělávacích cílů můžete například uvést co očekáváte od svého studijního programu.</p>
\ No newline at end of file
......@@ -54,6 +54,8 @@ $string['messagesallow'] = 'Kdokoliv mně může poslat zprávu';
$string['messagesdescr'] = 'Zprávy od ostatních uživatelů';
$string['messagesfriends'] = 'Mí přátelé mi mohou poslat zprávu';
$string['messagesnobody'] = 'Nikdo mně nemůže poslat zprávu';
$string['mobileuploadtoken'] = 'Token pro nahrávání mobilem';
$string['mobileuploadtokendescription'] = 'Vložte token sem a do vašeho telefonu, aby bylo možné nahrávání povolit (poznámka: bude jiný pro každé nahrávání). <br/>Pokud se setkáte s nějakými problémy, jednoduše token resetujte zde i na telefonu.';
$string['off'] = 'Vypnuto';
$string['oldpasswordincorrect'] = 'Toto není stávající heslo';
$string['on'] = 'Zapnuto';
......
......@@ -84,6 +84,8 @@ $string['adminusersupdated'] = 'Seznam správců uložen';
$string['advanced'] = 'Pokročilé';
$string['allowgroupcategories'] = 'Povolit kategorie skupin';
$string['allowgroupcategoriesdescription'] = 'Pokud je zatrženo, budou správci moci definovat kategorie, do nichž mohou uživatelé zařazovat jejich skupiny';
$string['allowmobileuploads'] = 'Povolit nahrávání z mobilu';
$string['allowmobileuploadsdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé budou mít možnost nastavit autentizační token - obsah nahraný s tímto tokenem bude uložen jako položky portfolia.';
$string['allowpublicprofiles'] = 'Povolit veřejné profily';
$string['allowpublicprofilesdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé mohou svůj profilový pohled nastavit jako dostupný veřejnosti, tj. nepřihlášeným návštěvníkům.';
$string['allowpublicviews'] = 'Povolit veřejné pohledy';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -6,6 +30,7 @@ $string['addauthority'] = 'Přidat autoritu';
$string['application'] = 'Aplikace';
$string['authloginmsg'] = 'Vložte zprávu, která se zobrazí uživatelům při pokusu o přihlášení se na tyto stránky pomocí přihlašovacího formuláře Mahary';
$string['authname'] = 'Jméno autority';
$string['cannotjumpasmasqueradeduser'] = 'Nemůžete přejít do jiné aplikace pokud se vydáváte za cizího uživatele.';
$string['cannotremove'] = 'Tento autentizační modul nelze odebrat, protože je jediný pro tuto instituci';
$string['cannotremoveinuse'] = 'Tento autentizační modul nelze odebrat, protože je používán některými uživateli. Nejprve je třeba upravit jejich nastavení.';
$string['cantretrievekey'] = 'Nepodařilo se získat veřejný klíč vzdáleného serveru.<br />Ujistěte se, že máte správně vyplněny pole Aplikace a Kořenová WWW adresa a že vzdálený server má zapnutu podporu síťových služeb.';
......@@ -25,7 +50,7 @@ $string['hostwwwrootinuse'] = 'WWW root je již používán jinou institucí (%s
$string['ipaddress'] = 'IP adresa';
$string['name'] = 'Název stránek';
$string['noauthpluginconfigoptions'] = 'Tento modul nemá žádné konfigurační parametry';
$string['nodataforinstance'] = 'Nelze najít data pro instanci autentizačního modulu ';
$string['nodataforinstance'] = 'Nelze najít data pro instanci autentizačního modulu';
$string['parent'] = 'Nadřazená autoria';
$string['port'] = 'Číslo portu';
$string['protocol'] = 'Protokol';
......
<h3>Zprávy od ostatních uživatelů</h3> <p>Zde si můžete zvolit, kdo vám může zaslat zprávu.</p> <p>V záložce „Přehled událostí“ lze nastavit jakým způsobem budete dostávat tyto zprávy.</p> <p><strong>Poznámka:</strong> Tato omezení se nevztahují na správce serveru a pedagogy.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Hesla</h3> <p>Pokud chcete-li změnit své přihlašovací heslo, zadejte nejprve aktuální přihlašovací heslo do prvního pole. Poté zadejte nové heslo do obou dalších polí.</p> <p>Vaše heslo musí mít nejméně šest znaků, přičemž musí obsahovat alespoň jednu číslici a alespoň dvě písmena - jsou rozlišována malá a velká písmena. Heslo musí být odlišné od uživatelského jména.</p>
<h3> Typ skupiny</h3> <p> Můžete si vybrat z několika možností, které určují, jakým způsobem se ostatní uživatelé k vaší skupině budou moci připojit. </p> <h6> Standardní: Otevřené členství </h6> <p>Nastavení skupiny na „Standardní: Otevřené členství“ umožní každému uživateli, aby se stal členem prostřednictvím navštívení dané stánky a kliknutí na tlačítko připojit. </p> <h6> Standardní: Pouze na požádání </h6> <p> Nastavení skupiny na „Standardní: Pouze na požádání“ znamená, že každý uživatel může požádat o členství ve vaší skupině. Jako vlastník skupiny si ale můžete vybrat, zda tuto žádost přijmete nebo odmítnete. Žadatel o členství bude automaticky informován o vašem rozhodnutí. </p> <h6> Standardní: Pouze na pozvání </h6> <p> Nastavení skupiny na „Standardní: Pouze na pozvání“ znamená, že se k vaší skupině může připojit pouze uživatel, kterému jste poslali pozvánku.</p> <h6> Standardní: Řízené členství </h6> <p> Nastavení „Standardní: Řízené členství“ je dostupné výhradně pro správce stránek a umožňuje přímé přidávání a odebírání uživatelů. </p> Z takto řízené skupiny se uživatelé nemohou sami odstranit.</p>
<h4> Skupiny ke kurzům </h4> <p> Skupiny ke kurzům je speciální typ skupin, které mohou být vytvořeny pouze správci stránek. </p> Mohou obsahovat učitele stejně jako řadové členy. Každý člen skupiny může do skupiny odevzdat své stránky k ohodnocení ze strany učitelů. Učitelé poskytnou zpětnou vazbu či hodnocení v rámci dané stránky, případně mohou svou reakci poskytnout prostřednictvím připojeného souboru, který je viditelný pouze ze stránky autora </p> Existují dva typy skupin ke kurzům: </p> <h6> Kurz: Pouze na požádání </h6> <p>Uživatelé se mohou připojit ke skupině prostřednictvím žádosti o členství. </p>
<h6>Kurz: Řízené členství</h6> <p>Tato skupina dovoluje správcům skupiny přímo přidávat a odebírat členy skupiny. Učitelé mohou členy skupiny pouze přidávat.</p> <p>Tato možnost je určena pro případy, kdy členství ve skupině definuje externí systém (jako například systém pro zápis) a dané členství ve skupině je potřeba replikovat.</p> <p>Z řízené skupiny se uživatelé sami nemohou odstranit.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Veřejně viditelná skupina?</h3> <p>Pokud zaškrtnete dané políčko, povolíte komukoliv (včetně návštěvníků, kteří na těchto stránkách nemají účet) vidět většinu sekcí této skupiny.</p>
<p> Každý bude mít možnost vidět seznam členů skupiny i všechny diskuse ve fórech. Nicméně pro účast v diskusních fórech (zasílání příspěvků) se návštěvník musí stát členem skupiny.</p> <p>Dané nastavení se netýká sekce Soubory. Všechny soubory v této sekci zůstávají soukromé bez ohledu na to, zda dané políčko zaškrtnete.</p>
<h3>Automatické přidávání uživatelů do skupin</h3> <p>Pokud zaškrtnete toto políčko, každý, kdo se zaregistruje na této stránce, bude automaticky přidán do této skupiny.</p> <p>Uživatelé mohou opustit tuto skupinu podle pravidel pro daný typ skupiny.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Veřejně viditelná skupina?</h3> <p>Pokud zaškrtnete dané políčko, povolíte komukoliv (včetně návštěvníků, kteří na těchto stránkách nemají účet) vidět většinu sekcí této skupiny.</p>
<p> Každý bude mít možnost vidět seznam členů skupiny i všechny diskuse ve fórech. Nicméně pro účast v diskusních fórech (zasílání příspěvků) se návštěvník musí stát členem skupiny.</p> <p>Dané nastavení se netýká sekce Soubory. Všechny soubory v této sekci zůstávají soukromé bez ohledu na to, zda dané políčko zaškrtnete.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Automatické přidávání uživatelů do skupin</h3> <p>Pokud zaškrtnete toto políčko, každý, kdo se zaregistruje na této stránce, bude automaticky přidán do této skupiny.</p> <p>Uživatelé mohou opustit tuto skupinu podle pravidel pro daný typ skupiny.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Štítky</h3> <p>
Na stránky, které vytvoříte, můžete přidat štítky, což jsou značky nebo klíčová slova, která lze použít pro třídění a vyhledávání stránek.</p>
<p>Kliknutím na <strong>Zobrazit mé štítky</strong> se vytvoří seznam použitých štítků a počet položek, kde byly tyto štítky použity. Kliknutím na štítek v tomto seznamu bude nový štítek přidán do stávajícího seznamu štítků k dané stránce nebo bude odstraněn v případě, že byly označeny stránky s tímto štítkem.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Zobrazovaný název instituce </h3> <p>Zobrazovaný název instituce je název, který bude viditelný pro všechny uživatele pro danou instituci.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Název instituce</h3> <p>Název instituce se uvádí z důvodu její identifikace v databázi, proto název musí být jednoslovný, tvořený pouze písmeny, bez symbolů a čísel.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Povolit veřejné profily</h3> <p>
Pokud chcete povolit uživatelům, aby stránka s jejich profilem byla veřejně přístupná, nastavte "ano". I když budou veřejné profily povoleny, interaktivní funkce, jako je zeď, budou moci využívat pouze přihlášení uživatelé.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Povolit veřejné pohledy</h3> <p>Pokud chcete povolit uživatelům vytvářet veřejně přístupné stránky, nastavte "ano". Veřejné stránky zůstávají editovatelné pouze jejich vlastníkem.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Výchozí povolená doba nečinnost</h3> <p>Je-li tato doba nastavena, uživatelé, kteří se po tuto dobu nepřihlásí, budou považováni za neaktivní a jejich účet bude deaktivován. Povolenou dobu nečinnosti je možné nastavit ve dnech, týdnech, měsících nebo letech, případně může být zvoleno neomezená možnost doby nečinnosti uživatele, a to volbou nikdy.</p>
<h3>Kdy zaslat varování o hrozícím vypršení účtu</h3> <p>Je-li tato doba nastavena, uvedenou dobu předtím, než je účet deaktivován nebo vyprší, bude uživatelům zasláno varování.
Tuto dobu je možné nastavit ve dnech, týdnech, měsících nebo letech, případně může být zvoleno, že uživatelé neobdží toto varování, a to volbou nikdy.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Výchozí doba platnosti účtu</h3> <p>Je-li tato doba nastavena, uživatelské účty vyprší za tuto dobu, a to od okamžiku jejich nastavení. Jakmile vyprší platnost účtu, uživatel se již nemůže do účtu přihlásit. Dobu platnosti účtů je možné nastavit ve dnech, týdnech, měsících nebo letech, případně může být zvoleno neomezené trvání účtu volbou nikdy.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Spouštět clam pomocí</h3> <p>Cesta k souboru <code>clamscan</code> nebo <code>clamdscan</code> pro antivirovou kontrolu. Předpokládá se, že selhání programu ClamAV bude mít za následek, že se soborem bude zacházeno jako kdyby obsahoval virus a Mahara automaticky zajistí karanténu.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Povolit vzdálené avatary</h3> <p>Pokud zvolíte tuto možnost, pak bude použita on-line služba <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> k zobrazení profilové fotografie u uživatelů, kteří nemají toto nemají v Mahara nastaveno. To umožňuje uživatelům nastavit jejich profilový obrázek pouze na jednom místě, místo jednotlivého nastavování na všech používaných on-line službách. (Pokud Gravatar nemá obrázek daného uživatele, bude zobrazen výchozí obrázek Mahary.)</p> <h4>Důvody pro vypnutí</h4> <p>Tato možnost by měla být zakázána v instalacích jako je například uzavřený intranet, kde <b>uživatelé nemají širší přístup k internetu</b>. Použití Gravatar by v tomto případě mohlo způsobovat zpomalení.</p> <p>Dále pro <b>stránky doručované prostřednictvím protokolu https</b>, neboť v některých prohlížečích by profilové obrázky z Gravatar mohly vyvolávat bezpečnostní varování. To je způsobeno tím, že Gravatar obrázky jsou předávány prostřednictvím nešifrovaného http.</p>
<h4>Vlastní avatar server</h4> <p>Pokud máte vlastní avatar server, který implementuje Gravatar protokol, můžete zadat jeho url adresu v souboru config.php:</p> <p><code>$cfg->remoteavatarbaseurl = 'http://example.com/avatar/';</code></p>
\ No newline at end of file
<h3>Vyhledávací modul</h3> <p>Je-li nainstalován kromě výchozího modulu ještě další modul pro vyhledávání, zde můžete zvolit, který má být použit.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Délka platnosti session</h3> <p>Z bezpečnostních důvodů bude uživatel automaticky odhlášen ze stránky po určité době nečinnosti. Pole "Délka platnosti session" určuje po kolika minutách nečinnosti bude uživatel automaticky odhlášen.
</p>
\ No newline at end of file
<h3>Uživatelé jsou oprávněni spadat pod vícero institucí</h3> <p>Pokud je pole zaškrtnuto, pak uživatelé mohou současně patřit k více než jedné instituci. Uživatelé mohou požádat o připojení k instituci kdykoli, avšak instituce musí nejprve s žádostí souhlasit.Stejně tak institucemohou zvát uživatele, ale uživatelé musí s touto žádostí souhlasit.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Antivirová kontrola</h3> <p>Pokud chcete, aby všechny nahrávané soubory uživatelů byly zkontrolovány na přítomnost virů pomocí programu ClamAV, vyberte tuto možnost.</p>
<p>Program ClamAV musíte mít nainstalován na svém serveru. Mnoho distribucí Linuxu má <code>clamav</code> balíčky, případně si program můžete stáhnout ze stránek <a href="http://www.clamav.net/">ClamAV website</a>.
\ No newline at end of file
<h3>HTML Editor</h3> <p>Toto nastavení definuje zda je či není HTML editor nastaven jako výchozí. Pokud nastavíte <b>Definováno uživatelem</b>, uživatelé budou si moci ve svém osobním nastavení vybrat, zda chtějí HTML editor zapnout či vypnout.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Správa modulů</h3> <p>V seznamu správy modulů části jsou uvedeny všechny moduly, které jsou v současné době nainstalovány na vašich stránkách Mahara. Správa modulů poskytuje odkaz na nastavení konfigurace modulu pro jeho případné přizpůsobení.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Kontaktujte nás</h3> <p>Pokud potřebujete pomoc nebo radu od správce webu,použijte tento formulář.</p>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment