Commit 8b028ed6 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Fixed loginasSigned-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent d20c4260
......@@ -340,7 +340,7 @@ $string['loggedinmenu'] = 'Odkazy a zdroje pro nepřihlášené uživatele';
$string['loggedinsince'] = '%s dnes, %s od %s, %s za celou dobu';
$string['loggedouthome'] = 'Titulní stránka pro nepřihlášené uživatele';
$string['loggedoutmenu'] = 'Veřejné odkazy a zdroje';
$string['loginas'] = 'Přihlášen jako';
$string['loginas'] = 'Přihlásit se jako';
$string['loginasdenied'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel bez dostatečného oprávnění.';
$string['loginasoverridepasswordchange'] = 'Protože se právě vydáváte za jiného uživatele, můžete se %spřihlásit%s bez nutnosti změny hesla.';
$string['loginasrestorenodata'] = 'Nebyla nalezena žádná data uživatelů k obnově';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment