Commit 91556062 authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrak

Contributed translation by Viktor Fuglik and Tomas Jerabek

Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent edb09395
......@@ -20,7 +20,7 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
......@@ -28,5 +28,6 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li prázdné, bude použit název blogu';
$string['description'] = 'Zobrazuje celý blog';
$string['postsperpage'] = 'Příspevky na stránku';
$string['title'] = 'Blog';
?>
......@@ -20,13 +20,14 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje posledních 10 příspěvků v blogu';
$string['itemstoshow'] = 'Položky ke zobrazení';
$string['postedin'] = 'z';
$string['postedon'] = 'dne';
$string['title'] = 'Nedávné příspěvky z blogu';
......
......@@ -20,7 +20,7 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
......@@ -29,11 +29,16 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['absolutebottom'] = 'Spodek obrázku bude zarovnán na nejnižší místo řádku (absbottom)';
$string['absolutemiddle'] = 'Střed obrázku je zarovnán se středem řádku (absmiddle)';
$string['addblog'] = 'Přidat blog';
$string['addone'] = 'Přidat příspěvek!';
$string['addpost'] = 'Přidat příspěvek';
$string['alignment'] = 'Zarovnání';
$string['allowcommentsonpost'] = 'Povolit komentáře k tomuto příspěvku';
$string['allposts'] = 'Všechny přístpěvky';
$string['alt'] = 'Popis';
$string['attach'] = 'Připojit';
$string['attachedfilelistloaded'] = 'Nahrán seznam připojených souborů';
$string['attachedfiles'] = 'Připojené soubory';
$string['attachment'] = 'Příloha';
$string['attachments'] = 'Přílohy';
$string['baseline'] = 'Spodek obrázku je zarovnán na účaří (baseline)';
$string['blog'] = 'Blog';
......@@ -71,6 +76,8 @@ $string['copyreference'] = 'Při kopírování pohledu se vytvoří odkaz na vá
$string['createandpublishdesc'] = 'Tímto se vytvoří nový příspěvek v blogu a zároveň se zpřístupní ostatním.';
$string['createasdraftdesc'] = 'Tímto se vytvoří nový příspěvek v blogu, ale prozatím nebude dostupný ostatním, dokud jej nezveřejníte.';
$string['createblog'] = 'Vytvořit blog';
$string['dataimportedfrom'] = 'Data importována z %s';
$string['defaultblogtitle'] = 'Blog %s\'';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleteblog?'] = 'Opravdu si přejete odstranit celý tento blog a všechny příspěvky v něm?';
$string['deleteblogpost?'] = 'Opravdu si přejete odstranit celý tento příspěvek?';
......@@ -79,9 +86,14 @@ $string['dimensions'] = 'Rozměry';
$string['draft'] = 'Pracovní verze';
$string['edit'] = 'upravit';
$string['editblogpost'] = 'Upravit příspěvek v blogu';
$string['enablemultipleblogstext'] = 'Již jeden blog máte. Pokud chcete mít další, povolte volbu více blogů na sránce s <a href="http://lang.umim.to/account/">nastavením účtu</a>.';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Položky importované z exportu LEAP není možné importovat jinam';
$string['erroraccessingblogfilesfolder'] = 'Chyba při přístupu k souborům blogu';
$string['errorsavingattachments'] = 'Při ukládání příloh se vyskytla chyba';
$string['feedrights'] = 'Copyright %s.';
$string['feedsnotavailable'] = 'Kanály nejsou k dispozici pro tento typ artefaktu.';
$string['horizontalspace'] = 'Okraj ve vodorovném směru (hspace)';
$string['image_list'] = 'Přiložený soubor';
$string['insert'] = 'Vložit';
$string['insertimage'] = 'Vložit obrázek';
$string['left'] = 'Obrázek je umístěn k levému okraji a obtékán zprava';
......@@ -89,20 +101,25 @@ $string['middle'] = 'Střed obrázku je zarovnán s účařím písma řádku (m
$string['moreoptions'] = 'Více možností';
$string['mustspecifycontent'] = 'Musíte vložit obsah vašeho příspěvku';
$string['mustspecifytitle'] = 'Musíte zadat název vašeho příspěvku';
$string['myblog'] = 'Můj blog';
$string['myblogs'] = 'Moje blogy';
$string['name'] = 'Název';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'Souhrnná velikost souborů připojených k tomuto příspěvku by přesáhla vám přidělenou kvótu. Před uložením příspěvku musíte odebrat některé z přiložených souborů.';
$string['newblog'] = 'Nový blog';
$string['newblogpost'] = 'Nový příspěvek v blogu "%s"';
$string['newerposts'] = 'Novější příspěvky';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'Bez příloh';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'K příspěvku nebyly připojeny žádné obrázky. Před vložením obrázku jej musíte buď nahrát nebo připojit.';
$string['nopostsaddone'] = 'Blog je zatím prázdný. %sPřidat nový příspěvek%s!';
$string['nopostsyet'] = 'Dosud žádné příspěvky.';
$string['noresults'] = 'Nebyly nalezeny žádné příspěvky';
$string['olderposts'] = 'Starší příspěvky';
$string['pluginname'] = 'Blogy';
$string['post'] = 'příspěvek';
$string['postbody'] = 'Tělo příspěvku';
$string['postedbyon'] = '%s, %s';
$string['postedon'] = 'Publikováno';
$string['posts'] = 'příspěvky';
$string['posts'] = 'příspěvků';
$string['postscopiedfromview'] = 'Příspěvky zkopírovány z %s';
$string['posttitle'] = 'název';
$string['publish'] = 'Zveřejnit';
......@@ -117,6 +134,8 @@ $string['saveasdraft'] = 'Uložit jako pracovní verzi';
$string['savepost'] = 'Uložit příspěvek';
$string['savesettings'] = 'Uložit nastavení';
$string['settings'] = 'Nastavení';
$string['src'] = 'URL obrázku';
$string['textbottom'] = 'Text dole';
$string['texttop'] = 'Vršek obrázku je zarovnán s nejvyšším bodem textu (texttop)';
$string['thisisdraft'] = 'Toto je pracovní verze příspěvku';
$string['thisisdraftdesc'] = 'Dokud je příspěvek v pracovní verzi, není nikomu kromě vás dostupný';
......@@ -128,4 +147,7 @@ $string['viewblog'] = 'Zobrazit blog';
$string['viewposts'] = 'Zkopírované příspěvky (%s)';
$string['youarenottheownerofthisblog'] = 'Nejste vlastníkem tohoto blogu';
$string['youarenottheownerofthisblogpost'] = 'Nejste vlastníkem tohoto příspěvku';
$string['youhaveblogs'] = 'Počet vašich blogů je %s.';
$string['youhavenoblogs'] = 'Nemáte žádné blogy.';
$string['youhaveoneblog'] = 'Máte jeden blog';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Allow'] = 'Povolit';
$string['Attachments'] = 'Přílohy';
$string['Comment'] = 'Komentář';
$string['Comments'] = 'Komentáře';
$string['Moderate'] = 'Moderovat';
$string['allowcomments'] = 'Povolit komentáře';
$string['approvalrequired'] = 'Komentáře jsou moderovány, takže pokud se rozhodnete tento komentář zveřejnit, nebude viditelný pro ostatní až do schválení majitelem.';
$string['attachfile'] = 'Přiložit soubor';
$string['cantedithasreplies'] = 'Můžete upravovat pouze nejnovější komentář';
$string['canteditnotauthor'] = 'Nejste autor tohoto komentáře';
$string['cantedittooold'] = 'Můžete upravit komentáře, které nejsou starší více jak tento počet minut: %d';
$string['comment'] = 'komentář';
$string['commentdeletedauthornotification'] = 'Váš komentář na %s byl odstraněn: %s';
$string['commentdeletednotificationsubject'] = 'Komentář na %s odstraněn';
$string['commentmadepublic'] = 'Zveřejnit komentář';
$string['commentnotinview'] = 'Komentář %d není v pohledu %d';
$string['commentremoved'] = 'Komentář odstraněn';
$string['commentremovedbyadmin'] = 'Komentář odstraněn správcem';
$string['commentremovedbyauthor'] = 'Komentář odstraněn autorem';
$string['commentremovedbyowner'] = 'Komentář odstraněn majitelem';
$string['comments'] = 'komentáře';
$string['commentupdated'] = 'Komentář aktualizován';
$string['editcomment'] = 'Upravit komentář';
$string['editcommentdescription'] = 'Můžete upravit své komentáře, pokud nejsou starší více jak %d minut a nebylo na ně nijak reagováno. Po uplynutí této doby můžte své komentáře odstranit a přidat nové.';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Položky byly importovány z exportu LEAP, není tedy možné je importovat jinde.';
$string['feedback'] = 'Zpětná vazba';
$string['feedbackattachdirdesc'] = 'Soubory připojené ke komentáři ve vašem portfoliu';
$string['feedbackattachmessage'] = 'Připojený soubor (soubory) byly přidány do vaší složky %s';
$string['feedbackdeletedhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"> <strong>Komentář na %s byl odstraněn </strong> <br />%s</div> ; <div style="margin: 1em 0;">% s </div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p> <a href="%s">%s </a> </p> </div>';
$string['feedbackdeletedtext'] = 'Komentář k %s byl odstraněn uživatelem %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete vidět %s online, otevřete tento odkaz: %s';
$string['feedbacknotificationhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"> <strong>%s byl komentován na %s</ strong> <br>%s </div> <div style="margin: 1em 0;">% s </div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p> <a href="%s"> Odpovědět na tento komentář online </a> </p> </ div>';
$string['feedbacknotificationtext'] = '%s komentován na %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete vidět a odpovědět na tento komentář online, otevřete tento odkaz: %s';
$string['feedbackonviewbyuser'] = 'Zpětná vazba na %s od %s';
$string['feedbacksubmitted'] = 'Zpětná vazba odeslána';
$string['makepublic'] = 'Zveřejnit';
$string['makepublicnotallowed'] = 'Nemáte oprávnění zveřejnit tento komentář';
$string['makepublicrequestbyauthormessage'] = '%s požádal o zveřejnění tohoto komentáře.';
$string['makepublicrequestbyownermessage'] = '%s požádal o zveřejnění tohoto komentáře.';
$string['makepublicrequestsent'] = 'Zpráva s žádostí o zveřejnění příspevku byla odeslána uživateli %s.';
$string['makepublicrequestsubject'] = 'Žádost o změnu soukromého příspevku na veřejný';
$string['messageempty'] = 'Zpráva je prázdná. Prázdné zprávy jsou povoleny pouze pokud k nim přiložíte soubor.';
$string['moderatecomments'] = 'Moderovat komentáře';
$string['moderatecommentsdescription'] = 'Komentář zůstane soukromý, dokud ho neschválíte.';
$string['newfeedbacknotificationsubject'] = 'Nová zpětná vazba na %s';
$string['placefeedback'] = 'Zanechat zpětnou vazbu';
$string['pluginname'] = 'Komentář';
$string['reallydeletethiscomment'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit tento komentář?';
$string['thiscommentisprivate'] = 'Tento komentář je soukromý';
$string['typefeedback'] = 'Zpětná vazba';
$string['youhaverequestedpublic'] = 'Požádal jste o zveřejnění tohoto komentáře.';
?>
......@@ -20,7 +20,7 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
......
......@@ -20,7 +20,7 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
......@@ -36,6 +36,7 @@ $string['Title'] = 'Název';
$string['Type'] = 'Typ';
$string['aboutdescription'] = 'Zadejte vaše skutečné křestní jméno a příjmení. Pokud chcete být znám pod jiným jménem, vložte jej do pole Upřednostňované jméno';
$string['aboutme'] = 'O mně';
$string['addbutton'] = 'Přidat';
$string['address'] = 'Poštovní adresa';
$string['aimscreenname'] = 'AIM účet';
$string['blogaddress'] = 'Adresa blogu';
......@@ -44,12 +45,15 @@ $string['city'] = 'Město';
$string['contact'] = 'Kontaktní údaje';
$string['contactdescription'] = 'Vložené údaje nejsou nikomu dostupné, dokud se nerozhodnete je umístit do pohledu na vaše portfolio.';
$string['country'] = 'Země';
$string['editmyprofile'] = 'Upravit můj profil';
$string['editprofile'] = 'Upravit profil';
$string['email'] = 'E-mailová adresa';
$string['emailactivation'] = 'Aktivace e-mailu';
$string['emailactivationdeclined'] = 'Aktitace e-mailu byla úspěšně odmítnuta.';
$string['emailactivationfailed'] = 'Aktivace e-mailu selhala';
$string['emailactivationsucceeded'] = 'Aktivace e-mailu úspěšně provedena';
$string['emailaddress'] = 'Další e-mail';
$string['emailalreadyactivated'] = 'E-mail byl již aktivován';
$string['emailingfailed'] = 'Profil uložen, ale emaily nebyly odeslány na: %s';
$string['emailvalidation_body'] = 'Toto je automaticky generovaná zpráva pro: %s
......@@ -63,12 +67,15 @@ $string['general'] = 'Obecné';
$string['homenumber'] = 'Telefon domů';
$string['icqnumber'] = 'ICQ';
$string['industry'] = 'Odvětví';
$string['infoisprivate'] = 'Tato informace zůstane soukromá dokud ji nepřidáte do pohledu, který sdílíte spolu s ostatními.';
$string['institution'] = 'Instituce';
$string['introduction'] = 'Úvod';
$string['invalidemailaddress'] = 'Neplatná e-mailová adresa';
$string['jabberusername'] = 'Jabber';
$string['lastmodified'] = 'Naposledy upraveno';
$string['lastname'] = 'Příjmení';
$string['loseyourchanges'] = 'Zahodit změny?';
$string['maildisabled'] = 'E-mail zakázán';
$string['mandatory'] = 'Povinné';
$string['messaging'] = 'Zasílání zpráv';
$string['messagingdescription'] = 'Stejně jako kontaktní údaje, ani tyto informace nebudou dostupné, dokud se sami nerozhodnete je zveřejnit ve svém pohledu.';
......@@ -84,6 +91,8 @@ $string['preferredname'] = 'Upřednostňované jméno';
$string['principalemailaddress'] = 'Hlavní e-mail';
$string['profile'] = 'Profil';
$string['profilefailedsaved'] = 'Ukládání profilu selhalo';
$string['profileinformation'] = 'Profilové informace';
$string['profilepage'] = 'Profilová stránka';
$string['profilesaved'] = 'profil úspešně uložen';
$string['public'] = 'Veřejné';
$string['saveprofile'] = 'Uložit profil';
......@@ -91,7 +100,11 @@ $string['skypeusername'] = 'Skype';
$string['studentid'] = 'Studentské ID';
$string['town'] = 'Městská část';
$string['unvalidatedemailalreadytaken'] = 'Tato e-mailová adresa je již zabraná';
$string['validationemailsent'] = 'Ověření e-mailové adresy bylo odesláno';
$string['validationemailwillbesent'] = 'Po uložení profilu vám bude zaslán kontrolní e-mail pro ověření funkčnosti adresy';
$string['verificationlinkexpired'] = 'Odkaz pro ověření platnosti e-mailové adresy již není platný.';
$string['viewallprofileinformation'] = 'Zobrazit všechny profilové informace';
$string['viewmyprofile'] = 'Zobrazit můj profil';
$string['viewprofilepage'] = 'Zobrazit profilovou stránku';
$string['yahoochat'] = 'Yahoo';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Pokud je toto polé prázdné, bude použit název plánu.';
$string['description'] = 'Zobrazit seznam mých plánů';
$string['newerplans'] = 'Novější plány';
$string['noplansaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné plány. %sPřidejte nějaký%s!';
$string['olderplans'] = 'Starší plány';
$string['planstoshow'] = 'Plán k zobrazení';
$string['title'] = 'Moje plány';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['alltasks'] = 'Všechny úkoly';
$string['completed'] = 'Dokončeny';
$string['completeddesc'] = 'Označení vašich úkonů dokončeno.';
$string['completiondate'] = 'Termín dokončení';
$string['deleteplan'] = 'Odstranit plán';
$string['deleteplanconfirm'] = 'Opravdu jste si jisti, že chcete odstranit tento plán? Odstraněním tohoto plánu smažete všechny události, které obsahuje.';
$string['deletetask'] = 'Smazat úkol';
$string['deletetaskconfirm'] = 'Opravdu jste si jisti, že chcete smazat tento úkol?';
$string['deletethisplan'] = 'Smazat plán: \'%s\'';
$string['deletethistask'] = 'Smazat úkol: \'%s\'';
$string['description'] = 'Popis';
$string['editingplan'] = 'Upravuji plán';
$string['editingtask'] = 'Upravuji úkol';
$string['editplan'] = 'Upravit plán';
$string['edittask'] = 'Upravit úkol';
$string['managetasks'] = 'Spravovat úkoly';
$string['myplans'] = 'Moje plány';
$string['mytasks'] = 'Moje úkoly';
$string['newplan'] = 'Nový plán';
$string['newtask'] = 'Nový úkol';
$string['noplans'] = 'Žádné plány ke zobrazení';
$string['noplansaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné plány. %sPřidejte nějaký%s!';
$string['notasks'] = 'Žádné úkoly ke zobrazení';
$string['notasksaddone'] = 'Dosud žádné úkoly. %sPřidejte nějaký%s!';
$string['plan'] = 'Plán';
$string['plandeletedsuccessfully'] = 'Plán byl úspěšně odstraněn.';
$string['plannotdeletedsuccessfully'] = 'Došlo k chybě při odstraňování plánu.';
$string['plannotsavedsuccessfully'] = 'Došlo k chybě při odesílání formuláře. Prosím zkontrolujte označená pole a zkuste to znovu.';
$string['plans'] = 'Plány';
$string['plansavedsuccessfully'] = 'Plán byl úspěšně uložen.';
$string['planstasks'] = 'Plán obsahuje tento počet úkolů: \'%s\'';
$string['planstasksdesc'] = 'Přidat úkoly níže, nebo pomocí tlačítka vpravo začít připravovat svůj plán.';
$string['saveplan'] = 'Uložit plán';
$string['savetask'] = 'Uložit úkol';
$string['task'] = 'úkol';
$string['taskdeletedsuccessfully'] = 'Úkol byl úspěšně odstraněn.';
$string['tasks'] = 'úkoly';
$string['tasksavedsuccessfully'] = 'Úkol byl úspěšně uložen.';
$string['title'] = 'Název';
$string['titledesc'] = 'Název bude použit při zobrazení každého úkolu sekci Mé plány.';
?>
......@@ -20,7 +20,7 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
......@@ -28,6 +28,7 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['academicgoal'] = 'Vzdělávací cíle';
$string['academicskill'] = 'Vzdělávací dovednosti';
$string['achievements'] = 'Úspěchy';
$string['backtoresume'] = 'Zpět k mému životopisu';
$string['book'] = 'Knihy a publikace';
$string['careergoal'] = 'Profesní cíle';
......@@ -44,15 +45,22 @@ $string['current'] = 'Stávající';
$string['date'] = 'Datum';
$string['dateofbirth'] = 'Datum narození';
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailsofyourcontribution'] = 'Podrobnosti o vašem příspěvku';
$string['educationandemployment'] = 'Vzdělání &amp; Zaměstnání';
$string['educationhistory'] = 'Dosažené vzdělání';
$string['employer'] = 'Zaměstnavatel';
$string['employeraddress'] = 'Adresa zaměstnavatele';
$string['employmenthistory'] = 'Dosavadní praxe';
$string['enddate'] = 'Datum ukončení';
$string['female'] = 'Žena';
$string['gender'] = 'Pohlaví';
$string['goalandskillsaved'] = 'Úspěšně uloženo';
$string['goals'] = 'Cíle';
$string['institution'] = 'Instituce';
$string['institutionaddress'] = 'Adresa instituce';
$string['interest'] = 'Zájmy';
$string['interests'] = 'Zájmy';
$string['introduction'] = 'Představení';
$string['jobdescription'] = 'Popis pracovní pozice';
$string['jobtitle'] = 'Název pracovní pozice';
$string['male'] = 'Muž';
......@@ -74,10 +82,13 @@ $string['qualification'] = 'Odborná kvalifikace';
$string['qualname'] = 'Název kvalifikace';
$string['qualtype'] = 'Druh kvalifikace';
$string['resume'] = 'Životopis';
$string['resumeofuser'] = 'Životopis %s';
$string['resumesaved'] = 'Životopis uložen';
$string['resumesavefailed'] = 'Ukládání životopisu selhalo';
$string['skills'] = 'Dovednosti';
$string['startdate'] = 'Začátek';
$string['title'] = 'Název';
$string['viewyourresume'] = 'Zobrazit váš životopis';
$string['visastatus'] = 'Pracovní vízum';
$string['workskill'] = 'Profesní dovednosti';
?>
......@@ -20,12 +20,13 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['cannotconnect'] = 'Nemohu se připojit k žádnému hostiteli LDAP';
$string['contexts'] = 'Kontexty';
$string['description'] = 'Ověřovat oproti LDAP serveru';
$string['distinguishedname'] = 'Pod jakým DN se má provést bind';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaultinstitution'] = 'Výchozí instituce';
$string['description'] = 'Autentizace oproti službě poskytování identit SAML 2.0';
$string['errnosamluser'] = 'Žádný uživatel nenalezen';
$string['errorbadcombo'] = 'Pokud jste si nevybrali vzdálené uživatele, můžete zvolit automatické zakládání nových uživatelů.';
$string['errorbadconfig'] = 'Adresář %s pro konfiguraci SimpleSAMLPHP není správný.';
$string['errorbadinstitution'] = 'Instituce pro připojení uživatele nelze kontaktovat.';
$string['errorbadlib'] = 'Adresář %s pro knihovny SimpleSAMLPHP není správný.';
$string['errorretryexceeded'] = 'Maximální počet pokusů překročen (%s) - na její straně musí být problém se službou identit.';
$string['institutionattribute'] = 'Atribut instituce (obsahuje "%s")';
$string['institutionregex'] = 'Ztotožněte dílčí řetězec se zkráceným jménem instituce';
$string['institutionvalue'] = 'Hodnota instituce pro kontrolu vůči atributu';
$string['notusable'] = 'Instalujte prosím SP knihovny SimpleSAMLPHP';
$string['remoteuser'] = 'Ztotožněte atribut uživatelského jména se vzdáleným uživatelským jménem';
$string['samlfieldforemail'] = 'SSO pole pro e-mail';
$string['samlfieldforfirstname'] = 'SSO pole pro jméno';
$string['samlfieldforsurname'] = 'SSO pole pro příjmení';
$string['simplesamlphpconfig'] = 'Adresář pro konfiguraci SimpleSAMLPHP';
$string['simplesamlphplib'] = 'Adresář pro knihovny SimpleSAMLPHP';
$string['title'] = 'SAML';
$string['updateuserinfoonlogin'] = 'Aktualizovat uživatelské údaje při přihlášení';
$string['userattribute'] = 'Atribut uživatele';
$string['weautocreateusers'] = 'Automaticky zakládáme nové uživatele';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['alttext'] = 'Licence Creative Commons';
$string['blockcontent'] = 'Obsah bloku';
$string['by'] = 'Uveďte autora';
$string['by-nc'] = 'Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně';
$string['by-nc-nd'] = 'Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla';
$string['by-nc-sa'] = 'Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci';
$string['by-nd'] = 'Uveďte autora-Nezasahujte do díla';
$string['by-sa'] = 'Uveďte autora-Zachovejte licenci';
$string['config:noderivatives'] = 'Povolit úpravy vaší práce?';
$string['config:noncommercial'] = 'Povolit komerční využití vaší práce?';
$string['config:sharealike'] = 'Ano, pokud upravené dílo bude k dispozici pod stejnou (nebo slučitelnou) licencí';
$string['description'] = 'Připojit licenci Creative Commons do vašeho pohledu';
$string['licensestatement'] = 'Tato práce je licencován pod <a rel="license" href="%s"> Creative Commons %s 3.0 Unported License</a>.';
$string['sealalttext'] = 'Tato licence je přijatelná pro Svobodná kulturní díla.';
$string['title'] = 'Licence Creative Commons';
?>
......@@ -20,7 +20,7 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
......@@ -32,6 +32,8 @@ $string['feedlocation'] = 'Zdroj';
$string['feedlocationdesc'] = 'Adresa URL informačního kanálu RSS nebo ATOM';
$string['invalidfeed'] = 'Neplatný formát kanálu. Chybové hlášení zní: %s';
$string['invalidurl'] = 'Takové URL není platné. Můžete používat pouze adresy začínající http:// nebo https://';
$string['itemstoshow'] = 'Příspěvky k zobrazení';
$string['itemstoshowdescription'] = 'Mezi 1 a 20';
$string['lastupdatedon'] = 'Naposledy aktualizováno %s';
$string['showfeeditemsinfull'] = 'Plné znění příspěvků?';
$string['showfeeditemsinfulldesc'] = 'Zda se má zobrazovat pouze souhrn příspěvků ve zdroji nebo kompletní popis každého z nich';
......
......@@ -20,7 +20,7 @@
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
......@@ -28,6 +28,7 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje přehrávač videa';
$string['height'] = 'Výška';
$string['invalidurl'] = 'Neplatná adresa URL';
$string['title'] = 'Video';
$string['videourl'] = 'URL adresa videa';
$string['videourldescription2'] = 'Překopírujte sem HTML kód pro vložení videa nebo adresu URL ze stránek, kde je video uloženo. Můžete vkládat videa z následujících stránek:';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the