Commit 92fff176 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Current translation fixes to make the UI more clear


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent 7e586400
......@@ -46,7 +46,7 @@ $string['dateofbirth'] = 'Datum narození';
$string['description'] = 'Popis';
$string['educationhistory'] = 'Dosažené vzdělání';
$string['employer'] = 'Zaměstnavatel';
$string['employmenthistory'] = 'Dosavadní zaměstnání';
$string['employmenthistory'] = 'Dosavadní praxe';
$string['enddate'] = 'Datum ukončení';
$string['female'] = 'Žena';
$string['gender'] = 'Pohlaví';
......
......@@ -58,7 +58,7 @@ $string['objectionablecontentartefact'] = 'Nevhodný obsah položky portfolia "%
$string['objectionablecontentview'] = 'Nevhodný obsah pohledu "%s" - oznámil uživatel %s';
$string['ongroup'] = 'na skupinu';
$string['ownedby'] = 'vlastník';
$string['prefsdescr'] = 'Ať už si vyberete kteroukoliv z možností zasílání e-mailu, budou upozornění zaznamenána do protokolu činnosti, ale budou automaticky označena jako přečtená.';
$string['prefsdescr'] = 'Ať už si vyberete kteroukoliv z možností zasílání e-mailu, budou nové události zobrazeny v Přehledu událostí, ale budou automaticky označeny jako přečtené.';
$string['read'] = 'Přečíst';
$string['recurseall'] = 'Rekurzivně vše';
$string['removedgroupmembersubj'] = '%s již není členem skupiny';
......
......@@ -129,7 +129,7 @@ Chcete-li předejít deaktivaci vašeho účtu, přihlaste se na uvedených str
S pozdravem, %s, správce stránek';
$string['accountprefs'] = 'Předvolby';
$string['accountsuspended'] = 'Váš účet byl suspendován ke dni %s. Důvod suspendování je: <blockquote>%s</blockquote>';
$string['activityprefs'] = 'Předvolby činností';
$string['activityprefs'] = 'Předvolby upozorňování';
$string['add'] = 'Přidat';
$string['addemail'] = 'Přidat e-mailovou adresu';
$string['adminphpuploaderror'] = 'Chyba při nahrávání souboru byla pravděpodobně způsobená konfigurací vašeho serveru.';
......@@ -601,7 +601,7 @@ $string['noresultsfound'] = 'Nenalezeno';
$string['nosendernamefound'] = 'Nebylo vloženo jméno odesilatele';
$string['nosessionreload'] = 'Pro přihlášení obnovte tuto stránku';
$string['nosuchpasswordrequest'] = 'Nebyla nalezena taková žádost o změnu hesla';
$string['notifications'] = 'Upozornění';
$string['notifications'] = 'Přehled událostí';
$string['notinstallable'] = 'Nelze instalovat!';
$string['notinstalledplugins'] = 'Nenainstalované moduly';
$string['notphpuploadedfile'] = 'Soubor se v průběhu nahrávaní ztratil. To by se nemělo stát, spojte se s vaším správcem.';
......
......@@ -26,5 +26,5 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['name'] = 'Protokol aktivity';
$string['name'] = 'Přehled událostí';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment