Commit 9a4a8df1 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Initial commit of first strings produced by lang.php

parents
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['accountoptionsdesc'] = 'Zde můžete nastavit obecné parametry účtu';
$string['changepassworddesc'] = 'Pokud si přejete změnit heslo, vyplňte následující údaje';
$string['changepasswordotherinterface'] = 'Heslo si můžete změnit na <a href="%s">jiné stránce</a>';
$string['friendsauth'] = 'Noví přátelé požadují mou autorizaci';
$string['friendsauto'] = 'Noví přátelé jsou automaticky autorizováni';
$string['friendsdescr'] = 'Nastavení přátel';
$string['friendsnobody'] = 'Nikdo mě nemůže přidat mezi své přátele';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['messagesallow'] = 'Kdokoliv mně může poslat zprávu';
$string['messagesdescr'] = 'Zprávy od ostatních uživatelů';
$string['messagesfriends'] = 'Mí přátelé mi mohou poslat zprávu';
$string['messagesnobody'] = 'Nikdo mně nemůže poslat zprávu';
$string['off'] = 'Vypnuto';
$string['oldpasswordincorrect'] = 'Toto není stávající heslo';
$string['on'] = 'Zapnuto';
$string['prefsnotsaved'] = 'Ukládání vašich předvoleb selhalo!';
$string['prefssaved'] = 'Předvolby uloženy';
$string['showviewcolumns'] = 'Při úpravách pohledu zobrazovat prvky pro přidání a odebrání sloupců';
$string['updatedfriendcontrolsetting'] = 'Nastavení přátel upraveno';
$string['wysiwygdescr'] = 'Editor HTML';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Admins'] = 'Správci';
$string['Institution'] = 'Instituce';
$string['Maximum'] = 'Maximum';
$string['Members'] = 'Členové';
$string['Non-members'] = 'Nečlenové';
$string['Plugin'] = 'Modul';
$string['Query'] = 'Dotaz';
$string['Staff'] = 'Zaměstnanci';
$string['about'] = 'O těchto stránkách';
$string['accountexpiry'] = 'Účet vyprší';
$string['accountexpirydescription'] = 'Datum, kdy bude účet automaticky zakázán';
$string['accountsettings'] = 'Nastavení účtu';
$string['addinstitution'] = 'Přidat instituci';
$string['addmembers'] = 'Přidat členy';
$string['addnewmembers'] = 'Přidat nové členy';
$string['addnewmembersdescription'] = '';
$string['adduser'] = 'Přidat uživatele';
$string['adduserdescription'] = 'Vytvořit nového uživatele';
$string['adduserpagedescription'] = '<p>Zde můžete přidat nové uživatele systému. Novým uživatelům je automaticky zaslán informační e-mail obsahující jejich uživatelské jméno a heslo. Při prvním přihlášení budou vyzváni ke změně hesla.</p>';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['addauthority'] = 'Přidat autoritu';
$string['application'] = 'Aplikace';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['parentlanguage'] = '';
$string['strfdaymonthyearshort'] = '%%d/%%m/%%Y';
$string['strftimedate'] = '%%e %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%l:%%M %%p';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%l:%%M %%p';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%k:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%k:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%l:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%l:%%M %%p';
$string['thislanguage'] = 'Čeština';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment