Commit a721cf95 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Added missing stringsSigned-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent d5726bd8
......@@ -38,6 +38,7 @@ $string['notusable'] = 'Nainstalujte PHP rozšíření LDAP';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['searchsubcontexts'] = 'Prohledávat i subkontexty';
$string['title'] = 'LDAP';
$string['updateuserinfoonlogin'] = 'Aktualizovat uživatelské údaje při přihlášení';
$string['userattribute'] = 'Uživatelské jméno hledat v atributu';
$string['usertype'] = 'Typ uživatelů';
$string['weautocreateusers'] = 'Automaticky zakládat profily v Mahaře';
......
......@@ -72,6 +72,7 @@ $string['type'] = 'Typ';
$string['typeadminmessages'] = 'Zprávy pro správce';
$string['typecontactus'] = 'Kontaktujte nás';
$string['typefeedback'] = 'Zpětná vazba';
$string['typegroupmessage'] = 'Zpráva pro skupinu';
$string['typeinstitutionmessage'] = 'Zpráva pro instituci';
$string['typemaharamessage'] = 'Systémová zpráva';
$string['typeobjectionable'] = 'Nevhodný obsah';
......@@ -84,4 +85,6 @@ $string['unread'] = 'Nepřečteno';
$string['viewmodified'] = 'změnil(a) svůj pohled';
$string['views'] = 'Pohledy';
$string['viewsandartefacts'] = 'Pohledy a položky';
$string['viewsubmittedmessage'] = 'Uživatel %s odevzdal/a pohled "%s" k ohodnocení ve skupině %s';
$string['viewsubmittedsubject'] = 'Pohled odevzdán k ohodnocení v rámci skupiny %s';
?>
......@@ -418,5 +418,6 @@ $string['whocancreatepublicgroups'] = 'Kdo může zakládat veřejné skupiny';
$string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Uživatelé budou moci zakládat skupiny, které budou viditelné veřejnosti';
$string['wwwroot'] = 'Kořenová WWW adresa';
$string['wwwrootdescription'] = 'Toto je URL adresa, na které je dostupná vaše instalace Mahary a pro kterou byly vygenerovány SSL klíče';
$string['youcannotadministerthisuser'] = 'Nemůžete spravovat tohoto uživatele';
$string['youcanupgrade'] = 'Můžete aktualizovat Maharu z verze %s (%s) na verzi %s (%s)!';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment