Commit af6e2759 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Fixed group categories and membership period strings

parent a078087c
......@@ -86,8 +86,8 @@ $string['adminuserspagedescription'] = '<p>Zde určujete, kteří uživatelé bu
$string['adminusersupdated'] = 'Seznam správců uložen';
$string['advanced'] = 'Pokročilé';
$string['agreelicense'] = 'Souhlasím';
$string['allowgroupcategories'] = 'Povolit skupinové kategorie';
$string['allowgroupcategoriesdescription'] = 'Pokud je zatrženo, budou správci schopni vytvátet kategorie pro uživatele, přiřazené v jejich skupinách';
$string['allowgroupcategories'] = 'Povolit kategorie skupin';
$string['allowgroupcategoriesdescription'] = 'Pokud je zatrženo, budou správci moci definovat kategorie, do nichž mohou uživatelé zařazovat jejich skupiny';
$string['allowpublicprofiles'] = 'Povolit veřejné profily';
$string['allowpublicprofilesdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé mohou svůj profilový pohled nastavit jako dostupný veřejnosti, tj. nepřihlášeným návštěvníkům.';
$string['allowpublicviews'] = 'Povolit veřejné pohledy';
......@@ -135,7 +135,7 @@ $string['configsite'] = 'Nastavení stránek';
$string['configureauthplugin'] = 'Pře přidáním nových uživatelů musíte nastavit autentizační moduly';
$string['configusers'] = 'Správa uživatelů';
$string['confirm'] = 'potvrdit';
$string['confirmdeletecategory'] = 'Skutečně chcete smazat tuto kategorii?';
$string['confirmdeletecategory'] = 'Skutečně chcete odstranit tuto kategorii?';
$string['confirmdeletemenuitem'] = 'Skutečně si přejete odstranit tuto položku?';
$string['confirmdeleteuser'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit tohoto uživatele?';
$string['confirmdeleteusers'] = 'Jste si jistí, že chcete odstranit vybrané uživatele?';
......@@ -168,7 +168,7 @@ $string['defaultaccountinactivewarn'] = 'Kdy zaslat varování o hrozícím vypr
$string['defaultaccountinactivewarndescription'] = 'Jak dlouho předtím, než je účet deaktivován nebo vyprší, se má uživatelům zaslat varování';
$string['defaultaccountlifetime'] = 'Výchozí doba platnosti účtu';
$string['defaultaccountlifetimedescription'] = 'Je-li nastaveno, vyprší po této době platnost uživatelských účtů. Doba se měří od doby vytvoření účtu';
$string['defaultmembershipperiod'] = 'Výchozí doba platnosti příslušenství k instituci';
$string['defaultmembershipperiod'] = 'Příslušenství k instituci vyprší';
$string['defaultmembershipperioddescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstávají noví členové svázáni s přiřazenou institucí';
$string['deletefailed'] = 'Odstranění položky selhalo';
$string['deleteinstitution'] = 'Odstranit instituci';
......@@ -220,9 +220,9 @@ $string['generalsettingslegend'] = 'Obecná nastavení';
$string['groupadmins'] = 'Správci';
$string['groupadminsforgroup'] = 'Správci skupin pro \'%s\'';
$string['groupadminsupdated'] = 'Správci skupin byli aktualizováni';
$string['groupcategories'] = 'Skupinové kategorie';
$string['groupcategoriesdescription'] = 'Přidat a upravit skupinové kategorie';
$string['groupcategoriespagedescription'] = 'Uvedené kategorie mohou být přiřazeny do skupin během jejich vytváření a použity pro filtrování skupin během vyhledání.';
$string['groupcategories'] = 'Kategorie skupin';
$string['groupcategoriesdescription'] = 'Přidat a upravit kategorie skupin';
$string['groupcategoriespagedescription'] = 'Skupiny je možno třídit do vytvořených kategorií kategorií. Při vyhledávání konkrétní skupiny je možno její kategorii použít jako filtr hledání.';
$string['groupcategorydeleted'] = 'Kategorie odstraněna';
$string['groupcountsbyjointype'] = 'Počet skupiny dle typu přístupu';
$string['groupcountsbytype'] = 'Počet skupin dle typu skupiny';
......
......@@ -124,7 +124,7 @@ $string['friendshiprequested'] = 'Nabídka přátelství!';
$string['group'] = 'skupina';
$string['groupadmins'] = 'Správci skupiny';
$string['groupalreadyexists'] = 'Skupina tohoto jména již existuje';
$string['groupcategory'] = 'Skupina kategorií';
$string['groupcategory'] = 'Kategorie skupiny';
$string['groupconfirmdelete'] = 'Jste si jistí, že chcete odstranit tuto skupinu?';
$string['groupconfirmdeletehasviews'] = 'Jste si jistí, že chcete odstranit tuto skupinu? Některé z vašich pohledů používají tuto skupinu pro řízení přístupu. Odstraněním této skupiny ztratí její členové k těmto pohledům přístup.';
$string['groupconfirmleave'] = 'Jste si jisti, že chcete opustit tuto skupinu?';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment