Commit c0555992 authored by David Mudrák's avatar David Mudrák
Browse files

Fix missing semi colon at the end of the lineSigned-off-by: default avatarDavid Mudrák <david.mudrak@gmail.com>
parent 108769a2
......@@ -540,7 +540,7 @@ $string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete r
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
$string['registrationalloweddescription3'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat do instituce na tomto portálu pomocí registračního formuláře. Pokud jsou registrace vypnuté, nemohou nečlenové požádat o členství v institucích a členové nemohou instituce opouštět, ani si sami smazat svůj uživatelský účet.'
$string['registrationalloweddescription3'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat do instituce na tomto portálu pomocí registračního formuláře. Pokud jsou registrace vypnuté, nemohou nečlenové požádat o členství v institucích a členové nemohou instituce opouštět, ani si sami smazat svůj uživatelský účet.';
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na tomto portálu.';
$string['registrationapprovedsuccessfully'] = 'Registrace byla úspěšně schválena.';
$string['registrationconfirm'] = 'Potvrzení registrace';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment