Commit c3d1f487 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Make block description shorter

parent 0186f235
......@@ -27,6 +27,6 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li toto pole prázdné, bude použit název složky';
$string['description'] = 'Zobrazuje jednu celou složku z oblasti vašich souborů';
$string['description'] = 'Zobrazuje jednu celou složku';
$string['title'] = 'Složka';
?>
......@@ -26,6 +26,6 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje jeden HTML soubor uložený mezi vašimi soubory';
$string['description'] = 'Zobrazuje jeden HTML soubor';
$string['title'] = 'HTML';
?>
......@@ -26,7 +26,7 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje vybraný obrázek nahraný mezi vaše soubory';
$string['description'] = 'Zobrazuje jeden vybraný obrázek';
$string['showdescription'] = 'Ukázat popisek?';
$string['title'] = 'Obrázek';
$string['width'] = 'Šířka';
......
......@@ -79,5 +79,5 @@ $string['resumesavefailed'] = 'Ukládání životopisu selhalo';
$string['startdate'] = 'Začátek';
$string['title'] = 'Název';
$string['visastatus'] = 'Pracovní vízum';
$string['workskill'] = 'Pracovní dovednosti';
$string['workskill'] = 'Profesní dovednosti';
?>
......@@ -26,7 +26,7 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje všechny pohledy na vaše portfolio, ke kterým má návštěvník vašeho profilu přístup.';
$string['description'] = 'Zobrazuje dostupné pohledy na vaše portfolio';
$string['otherusertitle'] = 'Pohledy uživatele %s';
$string['title'] = 'Moje pohledy';
?>
......@@ -27,6 +27,6 @@
defined('INTERNAL') || die();
$string['blockcontent'] = 'Obsah bloku';
$string['description'] = 'Pro přidání textových poznámek do vašeho pohledu';
$string['description'] = 'Pro přidání textu do vašeho pohledu';
$string['title'] = 'Textový rámeček';
?>
......@@ -29,7 +29,7 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['Post'] = 'Vzkaz';
$string['backtoprofile'] = 'Zpět k profilu';
$string['delete'] = 'odstranit vzkaz';
$string['description'] = 'Zobrazuje oblast, tak zvanou Zeď, kde vám mohou další uživatelé zanechávat vzkazy';
$string['description'] = 'Zobrazuje oblast, kde vám mohou uživatelé nechávat vzkazy';
$string['makeyourpostprivate'] = 'Jedná se o soukromý vzkaz?';
$string['noposts'] = 'Žádné vzkazy k zobrazení';
$string['otherusertitle'] = 'Zeď uživatele %s';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment