Commit d1c7e93b authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrak
Browse files

Regular update of strings for 1.4.1


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent 85cb2cf9
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['addtowatchlist'] = 'Přidat na seznam sledovaných';
$string['adminnotificationerror'] = 'Chyba v upozorněních uživatele je pravděpodobně způsobena konfigurací vašeho serveru.';
$string['alltypes'] = 'Všechny typy';
$string['artefacts'] = 'Položky portfolia';
$string['attime'] = 'v';
......@@ -30,8 +55,12 @@ $string['newviewmessage'] = '%s vytvořil(a) nový pohled "%s"';
$string['newviewsubject'] = 'Vytvořen nový pohled';
$string['newwatchlistmessage'] = 'Nová činnost na vašem seznamu sledování';
$string['newwatchlistmessageview'] = '%s změnil(a) nový pohled "%s"';
$string['objectionablecontentview'] = 'Nevhodný obsah pohledu "%s" - oznámil uživatel %s';
$string['objectionablecontentviewartefact'] = 'Nežádoucí obsah v pohledu "%s" v "%s" ohlášeno uživatelem %s';
$string['objectionablecontentview'] = 'Nevhodný obsahv pohledu "%s" ohlášen uživatelem %s';
$string['objectionablecontentviewartefact'] = 'Nevhodný obsah v pohledu "%s" v "%s" ohlášen uživatelem %s';
$string['objectionablecontentviewartefacthtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;">Nevhodný obsah pohledu "%s" v "%s" ohlášen uživatelem %s<strong></strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p>Stížnost se týká: <a href="%s">%s</a></p> <p>Ohlášeno uživatelem: <a href="%s">%s</a></p> </div>';
$string['objectionablecontentviewartefacttext'] = 'Nevhodný obsah na "%s" v "%s" ohlášen uživatelem %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete pohled vidět, navštivte odkaz: %s Pro zobrazení profilu nahlašovatele pak odkaz: %s';
$string['objectionablecontentviewhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;">Nevhodný obsah v pohledu "%s" ohlášen uživatelem %s<strong></strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p>Stížnost se týká: <a href="%s">%s</a></p> <p>Ohlášeno uživatelem: <a href="%s">%s</a></p> </div>';
$string['objectionablecontentviewtext'] = 'Nevhodný obsah na "%s" ohlášen uživatelem %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete pohled vidět, navštivte odkaz: %s Pro zobrazení profilu nahlašovatele pak odkaz: %s';
$string['ongroup'] = 'na skupinu';
$string['ownedby'] = 'vlastník';
$string['prefsdescr'] = 'Ať už si vyberete kteroukoliv z možností zasílání e-mailu, budou nové události zobrazeny v Přehledu událostí, ale budou automaticky označeny jako přečtené.';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -98,6 +122,8 @@ usernames.csv bude vypadat nějak takto:</p>
Pokud importujete velké množství uživatelů, buďte prosím trpěliví. Proces importu může trvat dlouhou dobu.</p>';
$string['bulkleap2aimportfiledescription'] = 'ZIP soubor na vašem serveru obsahuje všechny exportované uživatele (ve formátu Leap2A) spolu se seznamem uživatelských jmen ve formátu CSV';
$string['changeinstitution'] = 'Změnit instituci';
$string['changeusername'] = 'Změnit uživatelské jméno';
$string['changeusernamedescription'] = 'Změnit tato uživatelská jména. Uživatelská jména jsou 3-236 znaků dlouhá a mohou obsahovat písmena, čísla a řadu základních znaků kromě mezery.';
$string['clickthebuttontocreatetheuser'] = 'Klepněte na tlačítko pro vytvoření nového uživatele.';
$string['closesite'] = 'Zavřít stránky';
$string['closesitedetail'] = 'Můžete zavřít stránky pro všechny kromě správců. Toto je užitečně v případě, když se připravujete na aktualizaci databáze. Pouze správci se budou moci přihlašovat na stránky, dokud je znovu neotevřete nebo dokud nebude aktualizace úspěšně dokončena.';
......@@ -149,6 +175,8 @@ $string['deleteusernote'] = 'Pozor, tuto operaci <strong>nelze vrátit zpět</st
$string['deleteusers'] = 'Odstranit uživatele';
$string['deletingmenuitem'] = 'Odstraňování položky';
$string['disabledlockedfieldhelp'] = 'Poznámka: Zakázaná zaškrtávací pole pro oblasti profilu jsou uzamčená v nastavení instituce "%s". Tyto oblasti profilu jsou zamčené na úrovni webu a nemohou být odemknuty zde.';
$string['disableexternalresources'] = 'Zakázat externí zdroje v uživatelově HTML';
$string['disableexternalresourcesdescription'] = 'Zakáže vkládání externích zdrojů a zabráné tak vkládání věcí, jako jsou obrázky od jiných hostitelů';
$string['discardpageedits'] = 'Zahodit změny provedené na této stránce?';
$string['diskusage'] = 'Využití disku';
$string['editadmins'] = 'Upravit správce';
......@@ -158,6 +186,20 @@ $string['editsitepages'] = 'Upravit titulní stránky';
$string['editsitepagesdescription'] = 'Úprava obsahu statických stránek zobrazovaných např. na titulní stránce';
$string['editsitepagespagedescription'] = 'Zde můžete upravit obsah některých statických stránek, jako např. titulní stránku (samostatně pro přihlášené i nepřihlášené uživatel) a stránky odkazované v zápatí.';
$string['editstaff'] = 'Upravit zaměstnance';
$string['emailnoreplyaddress'] = 'E-mailová adresa systému';
$string['emailnoreplyaddressdescription'] = 'Zprávy budou doručeny z této adresy';
$string['emailsettings'] = 'Nastavení e-mailu';
$string['emailsmtphosts'] = 'Hostitel SMTP';
$string['emailsmtphostsdescription'] = 'Server SMTP';
$string['emailsmtppass'] = 'Heslo';
$string['emailsmtpport'] = 'Port SMTP';
$string['emailsmtpportdescription'] = 'Zadejte číslo portu, pokud server SMTP server používá jiný port než 25';
$string['emailsmtpsecure'] = 'Šifrování SMTP';
$string['emailsmtpsecuredescription'] = 'Pokud server SMTP podporuje šifrování, povolte ho zde.';
$string['emailsmtpsecuressl'] = 'SSL';
$string['emailsmtpsecuretls'] = 'TSL';
$string['emailsmtpuser'] = 'Uživatel';
$string['emailsmtpuserdescription'] = 'Pokud server SMTP vyžaduje autentifikaci, vložte přihlašovací údaje uživatele do příslušných polí';
$string['emailusersaboutnewaccount'] = 'Zaslat uživatelům informaceme o jejich účtu?';
$string['emailusersaboutnewaccountdescription'] = 'Zda se má uživatelům zaslat e-mail s informacemi o jejich novém novém účtu';
$string['embeddedcontent'] = 'Vložený obsah';
......@@ -165,6 +207,7 @@ $string['embeddedcontentdescription'] = 'Pokud chcete, aby vaši uživatelé moh
$string['enablegroupcategories'] = 'Povolit kategorie skupin';
$string['enablenetworking'] = 'Povolit síťové služby';
$string['enablenetworkingdescription'] = 'Povolit vašemu serveru Mahara komunikovat se servery Moodle a dalšími podporovanými aplikacemi';
$string['ensurepluginsexist'] = 'Ujistěte se, že všechny nainstalované moduly jsou k dispozici v %s a jsou přístupné pro webový server.';
$string['errors'] = 'Chyby';
$string['errorwhilesuspending'] = 'Chyba při pokusu o suspendování';
$string['errorwhileunsuspending'] = 'Chyba při pokusu o';
......@@ -207,6 +250,7 @@ $string['groupsettingslegend'] = 'Nastavení skupiny';
$string['groupstatstabletitle'] = 'Největší skupiny';
$string['grouptype'] = 'Typ skupiny';
$string['groupvisible'] = 'Viditelnost';
$string['helpfilestranslation'] = 'Překlad nápovědy';
$string['home'] = 'Domovská stránka';
$string['homepageinfo'] = 'Zobrazit informace domovské stránky';
$string['homepageinfodescription'] = 'Pokud je povoleno, informace o Mahaře a jejím využívání budou zobrazeny na domovské stránce. Přihlášení uživatelé budou mít možnost tuto volbu zakázat.';
......@@ -224,8 +268,9 @@ $string['information'] = 'Informace';
$string['install'] = 'Instalovat';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['installed'] = 'Instalováno';
$string['installedpluginsmissing'] = 'Následující moduly jsou nainstalovány, ale již nejsou k dispozici';
$string['installmahara'] = 'Instalovat Maharu';
$string['installsuccess'] = 'Úspěšně nainstalovaná verze ';
$string['installsuccess'] = 'Úspěšně nainstalovaná verze';
$string['institution'] = 'Instituce';
$string['institutionaddedsuccessfully2'] = 'Instituce úspěšně přidána';
$string['institutionadmin'] = 'Správce instituce';
......@@ -286,7 +331,11 @@ $string['invitedby'] = 'Pozvánku zaslal';
$string['inviteusers'] = 'Pozvat uživatele';
$string['inviteuserstojoin'] = 'Přizvat uživatele do vaší instituce';
$string['jsrequiredforupgrade'] = 'Pro instalace a upgrade je nutné povolit Javascript';
$string['langchoosereport'] = 'Vybrat překlad ke zobrazení';
$string['langmissingstrings'] = 'Chybějící řetězce';
$string['langreports'] = 'Stav překladu';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['languagetranslation'] = 'Překlad jazyka';
$string['latestversionis'] = 'poslední verze je <a href="%s">%s</a>';
$string['leap2aimportfailed'] = '<strong> Omlouváme se, ale import souboru Leap2A selhal</strong></p>
......@@ -323,11 +372,12 @@ $string['menuitemsaved'] = 'Položka uložena';
$string['menuitemsloaded'] = 'Položka nahrána';
$string['menus'] = 'Nabídky';
$string['menusdescription'] = 'Spravovat odkazy a soubory v rámci Odkazů a zdrojů a nabídce v zápatí';
$string['missingplugin'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít';
$string['name'] = 'Jméno';
$string['networking'] = 'Síťové služby';
$string['networkingdescription'] = 'Konfigurace síťových služeb, které Mahara poskytuje nebo využívá';
$string['networkingdisabled'] = 'Podpora síťových služeb byla zakázána ';
$string['networkingenabled'] = 'Podpora síťových služeb byla povolena ';
$string['networkingdisabled'] = 'Podpora síťových služeb byla zakázána';
$string['networkingenabled'] = 'Podpora síťových služeb byla povolena';
$string['networkingextensionsmissing'] = 'Bohužel, nelze nastavit podporu síťových služeb, protože ve vašem PHP chybí některé z nutných rozšíření:';
$string['networkingpagedescription'] = 'Síťové služby umožňují komunikaci s dalšími aplikacemi využívajícími technologii MNet (např. Moodle nebo Mahara), ať už na lokálním nebo vzdáleném serveru. Síťové služby se rovněž používají pro podporu SSO.';
$string['networkingunchanged'] = 'Nastavení síťových služeb se nezměnilo.';
......@@ -352,6 +402,7 @@ $string['onlyshowingfirst'] = 'Nejprve pouze zobrazit';
$string['pagename'] = 'Název stránky';
$string['pagesaved'] = 'Stránka uložena';
$string['pagetext'] = 'Text stránky';
$string['passwordchangenotallowed'] = 'Zvolená autentizační metoda neumožňuje změnu hesla.';
$string['pathtoclam'] = 'Spouštět clam pomocí';
$string['pathtoclamdescription'] = 'Úplná cesta k souboru "clamscan" nebo "clamdscan"';
$string['performinginstallation'] = 'Provádím instalaci...';
......@@ -363,8 +414,8 @@ $string['potentialstaff'] = 'Uživatelé k dispozici';
$string['privacy'] = 'Prohlášení o ochraně osobních údajů';
$string['promiscuousmode'] = 'Automaticky registrovat všechny hostitele';
$string['promiscuousmodedescription'] = 'Automaticky vytvořit instituci pro jakéhokoliv hostitele, který se k vám připojí přes MNet a povolit jeho uživatelům vzdálené přihlášení do vaší Mahary';
$string['promiscuousmodedisabled'] = 'Automatická registrace byla zakázána ';
$string['promiscuousmodeenabled'] = 'Automatická registrace byla povolena ';
$string['promiscuousmodedisabled'] = 'Automatická registrace byla zakázána';
$string['promiscuousmodeenabled'] = 'Automatická registrace byla povolena';
$string['proxyaddress'] = 'Adresa proxy serveru';
$string['proxyaddressdescription'] = 'Pokud vaše stránky používají pro přístup k síti Internet proxy server, zadejte jeho adresu ve tvaru <em>jmenohostitele:cisloportu</em>';
$string['proxyaddressset'] = 'Adresa proxy serveru nastavena';
......@@ -372,6 +423,7 @@ $string['proxyauthcredentials'] = 'Přihlašovací údaje k proxy serveru';
$string['proxyauthcredentialsdescription'] = 'Vložte údaje potřebné k přihlášení se k vašemu proxy serveru ve tvaru <em>uzivatelskejmeno:heslo</em>';
$string['proxyauthcredntialsset'] = 'Přihlašovací údaje nastaveny';
$string['proxyauthmodel'] = 'Model autentizace k proxy';
$string['proxyauthmodelbasic'] = 'Základní (NCSA)';
$string['proxyauthmodeldescription'] = 'Zvolte, pokud je to nutné, autentizační model proxy serveru';
$string['proxyauthmodelset'] = 'Model autentizace nastaven';
$string['proxysettings'] = 'Nastavení proxy';
......@@ -381,12 +433,10 @@ $string['publickeydescription2'] = 'Tento veřejný klíč je automaticky genero
$string['publickeyexpires'] = 'Veřejný klíč vyprší';
$string['registerterms'] = 'Souhlas s registrací';
$string['registertermsdescription'] = 'Nutit uživatele, aby souhlasili s podmínkami registrace ještě před jejím započetím. Předtím než tuto volbu povolíte, budete muset upravit podmínky registrace na vašich stránkách.';
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento Mahara portál';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj Mahara portál';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '
<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registeryourmaharasitesummary'] = '
<p> Vaši instalaci Mahry můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a> a pomoci nám tak získat přehled o instalacích Mahara napříč celým světem. Registrací odstraníte toto oznámení.</p>
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento portál Mahara';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj portál Mahara';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a> a pomoci nám tak získat přehled o instalacích Mahara napříč celým světem. Registrací odstraníte toto oznámení.</p>
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
......@@ -472,6 +522,16 @@ $string['statsmaxviews'] = 'Počet jeho pohledů je %s (Nejvíce jich má <a hre
$string['statsnofriends'] = 'Nemá žádné přátele :-(';
$string['statsnogroups'] = 'Není v žádných skupinách :-(';
$string['statsnoviews'] = 'Nemá žádné pohledy :-(';
$string['strchoosehelpfile'] = 'Vyberte soubor s nápovědou';
$string['strchooselangfile'] = 'Vyberte jazykový soubor';
$string['stringid'] = 'Identifikátor';
$string['stringoriginal'] = 'Originál';
$string['stringsaved'] = 'Řetězec byl uložen';
$string['stringsaving'] = 'Ukládám řetězec';
$string['stringstatus'] = 'Stav';
$string['stringtranslated'] = 'Překlad';
$string['stringunsaved'] = 'Řetězec nebyl uložen';
$string['strloadfile'] = 'Načíst';
$string['studentid'] = 'Identifikátor';
$string['successfullyinstalled'] = 'Mahara byla úspěšně nainstalována!';
$string['surbl'] = 'Povolit SURBL URL blacklist';
......@@ -499,8 +559,10 @@ $string['thisuserissuspended'] = 'Uživatel byl suspendován';
$string['toversion'] = 'Na verzi';
$string['trustedsites'] = 'Důvěryhodné stránky';
$string['type'] = 'Typ';
$string['unabletocreatedirectory'] = 'Nemohu vytvořit adresář';
$string['unabletoreadbulkimportdir'] = 'Adresář %s není čitelný';
$string['unabletoreadcsvfile'] = 'Nemohu číst CSV soubor %s';
$string['unabletowritetofile'] = 'Soubor není zapisovatelný';
$string['unsuspendinstitution'] = 'Nesuspendované instituce';
$string['unsuspendinstitutiondescription'] = 'Zde můžete zrušit suspendování instituce. Uživatelé suspendované instituce nemohou přihlásit, dokud je suspendovaná. <br />
......@@ -510,12 +572,13 @@ $string['unsuspendinstitutiondescription_top_instadmin'] = 'Uživatelé suspendo
$string['unsuspenduser'] = 'Zrušit suspendování uživatele';
$string['unsuspendusers'] = 'Zrušit suspendování uživatelů';
$string['unzipfailed'] = 'Rozbalení souboru Leap2A %s selhalo. Zkontrolujte protokol chyb pro získání dalších informací.';
$string['unzipnotinstalled'] = 'Váš systém neobsahuje příkaz unizip, nebo je $cfg->pathtounzip špatně nakonfigurován. Nainstalujte prosím unzip pro povolení importu komprimovaných souborů nebo opravte nastavení $cfg->pathtounzip.';
$string['updatesiteoptions'] = 'Upravit nastavení stránek';
$string['upgradefailure'] = 'Aktualizace selhala!';
$string['upgradeloading'] = 'Nahrávám...';
$string['upgrades'] = 'Aktualizace';
$string['upgradesuccess'] = 'Aktualizace úspěšně proběhla';
$string['upgradesuccesstoversion'] = 'Úspěšně aktualizováno na verzi ';
$string['upgradesuccesstoversion'] = 'Úspěšně aktualizováno na verzi';
$string['uploadcopyright'] = 'Ujednání o autorských právech';
$string['uploadcsv'] = 'Přidat uživatele z CSV souboru';
$string['uploadcsvdescription'] = 'Registrovat uživatele uvedené v CSV souboru';
......@@ -544,6 +607,8 @@ $string['useradded'] = 'Uživatel byl přidán';
$string['usercreationmethod'] = '1 - Způsob vytvoření uživatele';
$string['userdeletedsuccessfully'] = 'Uživatel úspěšně odstraněn';
$string['usereditdescription'] = 'Zde si můžete prohlédnout a případně změnit nastavení tohoto uživatelského účtu. Níže můžete rovněž tento účet <a href="#suspend">suspendovat nebo úplně odstranit<a/> nebo <a href="#institutions">změnit členství tohoto uživatele v institucích</a>.';
$string['usereditwarning'] = 'Poznámka: Uložení změn v účtu způsobí odhlášení uživatele (je-li právě přihlášen)';
$string['usernamechangenotallowed'] = 'Zvolená autentizační metoda neumožňuje změnu uživatelského jména.';
$string['usersallowedmultipleinstitutions'] = 'Uživatelé jsou oprávněni spadat pod vícero institucí';
$string['usersallowedmultipleinstitutionsdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé mohou být členy několika institucí zároveň';
$string['userscanchooseviewthemes'] = 'Uživatelé mohou vybrat motiv pohledu';
......@@ -573,12 +638,16 @@ $string['viewsperuser'] = 'Každý uživatel má tolik pohledů: %s';
$string['viewstatstabletitle'] = 'Nejoblíbenější pohledy';
$string['viruschecking'] = 'Antivirová kontrola';
$string['viruscheckingdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, budou všechny nahrávané soubory zkontrolovány na přítomnost virů pomocí programu ClamAV';
$string['warnings'] = 'Varování';
$string['whocancreategroups'] = 'Kdo může vytvářet skupiny';
$string['whocancreategroupsdescription'] = 'Kteří uživatelé mohou';
$string['whocancreatepublicgroups'] = 'Kdo může zakládat veřejné skupiny';
$string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Uživatelé budou moci zakládat skupiny, které budou viditelné veřejnosti';
$string['wwwroot'] = 'Kořenová WWW adresa';
$string['wwwrootdescription'] = 'Toto je URL adresa, na které je dostupná vaše instalace Mahary a pro kterou byly vygenerovány SSL klíče';
$string['wysiwyg'] = 'Editor HTML';
$string['wysiwygdescription'] = 'Definuje, zda je nebo není editor HTML povolen globálně, nebo jestli ho mohou uživatelé zapnout či vypnout sami.';
$string['wysiwyguserdefined'] = 'Definováno uživatelem';
$string['youcannotadministerthisuser'] = 'Nemůžete spravovat tohoto uživatele';
$string['youcanupgrade'] = 'Můžete aktualizovat Maharu z verze %s (%s) na verzi %s (%s)!';
$string['youraverageuser'] = 'Váš průměrný uživatel...';
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Collection'] = 'Sbírka';
$string['Collections'] = 'Sbírky';
$string['about'] = 'O';
$string['access'] = 'Přístup';
$string['accesscantbeused'] = 'Potlačení přístupu nebylo uložené. Vybraný přístup k pohledu (tajné URL) nemuže být použito pro více zobrazení.';
......@@ -13,14 +38,17 @@ $string['add'] = 'Přidat';
$string['addviews'] = 'Přidat pohledy';
$string['addviewstocollection'] = 'Přidat pohledy do sbírky';
$string['back'] = 'Zpět';
$string['cantdeletecollection'] = 'Nemůžete odstranit tuto sbírku.';
$string['canteditdontown'] = 'Nemůžete upravit tuto sbírku, protože nejste jejím vlastníkem.';
$string['collection'] = 'sbírka';
$string['collectionaccess'] = 'Přístup ke sbírce';
$string['collectionaccesseditedsuccessfully'] = 'Přístup ke sbírce byl úspěšně uložen';
$string['collectionconfirmdelete'] = 'Pohledy v této sbírce nebudou odstraněny. Jste si jisti, že chcete odstranit tuto sbírku?';
$string['collectioncreatedsuccessfully'] = 'Sbírka byla úspěšně vytvořena.';
$string['collectioncreatedsuccessfullyshare'] = 'Vaše sbírka byla úspěšně vytvořena. Podělte se o své sbírky s ostatními prostřednictvím níže uvedených odkazy.';
$string['collectiondeleted'] = 'Sbírka byla úspěšně odstraněna.';
$string['collectiondescription'] = 'Sbírka je soubor pohledů, které jsou navzájem propojené a mají stejné oprávnění k přístupu. Můžete vytvořit tolik sbírek, kolik chcete, ale pohled se nemůže objevit ve více než jedné sbírce.';
$string['collectioneditaccess'] = 'Právě editujete přístup pro pohled %d v této sbírce';
$string['collectioneditaccess'] = 'Právě upravujete přístup pro pohled %d v této sbírce';
$string['collections'] = 'Sbírky.';
$string['collectionsaved'] = 'Sbírka byla uložena.';
$string['confirmcancelcreatingcollection'] = 'Tato sbírka nebyla dokončena. Opravdu chcete zrušit?';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -26,8 +50,7 @@ $string['datarootinsidedocroot'] = 'Váš datový adresář je nevhodně umíst
$string['datarootnotwritable'] = 'Do nastaveného datového adresáře %s (dataroot) nelze zapisovat. Mahara potřebuje, aby proces webového serveru mohl do tohoto adresáře ukládat soubory session, soubory uživatelů';
$string['dbconnfailed'] = 'Mahara se nemůže připojit ke své databázi.
* Pokud jste běžný uživatel a právě jste pracovali s těmito stránkami, vyčkejte chvilku a akci opakujte
* Pokud jste správce stránek, zkontrolujte konfiguraci připojení k databázi a ujistěte se, že je databáze dostupná. Následuje popis chyby:
';
* Pokud jste správce stránek, zkontrolujte konfiguraci připojení k databázi a ujistěte se, že je databáze dostupná. Následuje popis chyby:';
$string['dbnotutf8'] = 'Vaše databáze není v kódování UTF-8. Mahara ukládá všechna data v UTF-8. Je třeba znovu založit databázi s korektně nastaveným kódováním.';
$string['dbversioncheckfailed'] = 'Mahara vyžaduje vyšší verzi vašeho databázového serveru. Momentálně máte %s %s, ale Mahara potřebuje alespoň verzi %s.';
$string['domextensionnotloaded'] = 'Konfigurace vašeho serveru neobsahuje rozšíření dom. Ten Mahara vyžaduje k tomu, aby mohla procházet XML data z různých zdrojů.';
......@@ -53,9 +76,13 @@ $string['onlyoneprofileviewallowed'] = 'Je dovoleno mít pouze jeden pohled s pr
$string['parameterexception'] = 'Chybí povinný parametr';
$string['pgsqldbextensionnotloaded'] = 'Vaše PHP nemá podporu PgSQL. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro ukládání dat ve stejnojmenné databázi. Buď povolte toto rozšíření v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
$string['phpversion'] = 'Mahara nepojede na PHP verzi menší než %s. Buď upgradujte vaši instalaci PHP nebo Maharu nainstalujte na jiném serveru.';
$string['postmaxlessthanuploadmax'] = 'Vaše nastavení PHP post_max_size nastavení (%s) je menší než upload_max_filesize nastavení (%s). Soubory než %s se neuloží bez zobrazení jakékoliv chyby. Obvykle bývá post_max_size mnohem větší, než upload_max_filesize.';
$string['registerglobals'] = 'Máte povoleno PHP nastavení register_globals, což je bezpečnostní riziko. Mahara se pokusí pracovat i v tomto režimu, ale měli byste si opravit konfiguraci.';
$string['safemodeon'] = 'Váš server pravděpodobně běží v režimu safe_mode. Maharu není možné provozovat v tomto režimu. Musíte jej vypnout v php.ini nebo v konfiguraci Apache. Pokud provozujete Maharu u externího poskytovatele, budete muset požádat jejich technickou podporu. Případně zvažte instalaci na jiném serveru.';
$string['sessionextensionnotloaded'] = 'aše PHP nemá podporu session. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro přihlašování uživatelů. Buď povolte toto rozšíření v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
$string['smallpostmaxsize'] = 'Vaše nastavení PHP post_max_size nastavení (%s) je velmi malé. Soubory než %s se neuloží bez zobrazení jakékoliv chyby.';
$string['themenameinvalid'] = 'Motiv jménem "%s" obsahuje neplatné znaky.';
$string['timezoneidentifierunusable'] = 'PHP na vašem hostingu nevrací platnou hodnotu pro identifikátor časové zóny (%%z) - určité akce s tímto spojené, jako např. export LEAP2A neproběhnou korektně. %%z je kód PHP pro formátování datumu. Tento problém je obvykle dán omezením PHP běžícím na systému Windows.';
$string['unknowndbtype'] = 'V konfiguraci je uveden neplatný typ databáze. Možné hodnoty jsou "postgres8" nebo "mysql5". Opravte nastavení v souboru config.php';
$string['unrecoverableerror'] = 'Vyskytla se neošetřená chyba. Pravděpodobně jste odhalili chybu v systému.';
$string['unrecoverableerrortitle'] = '%s - stránky nejsou dostupné';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -24,6 +48,7 @@ $string['generateexport'] = 'Generuji export';
$string['justsomecollections'] = 'Jen některé z mých sbírek';
$string['justsomeviews'] = 'Jen některé z mých pohledů';
$string['noexportpluginsenabled'] = 'Tuto vlastnost nemůžete použít, protože žádné z rozšíření pro export nebylo správcem povoleno';
$string['nonexistentfile'] = 'Pokus o přidání neexistujícího souboru: \'%s\'';
$string['pleasewaitwhileyourexportisbeinggenerated'] = 'Počkejte prosím, zatímco je váš export generován...';
$string['reverseselection'] = 'Obrátit výběr';
$string['selectall'] = 'Vybrat vše';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -20,16 +44,14 @@ $string['acceptinvitegroup'] = 'Souhlasit';
$string['addedtofriendslistmessage'] = '%s vás přidal(a) mezi své přátele! To také znamená, že se %s bude zobrazovat na seznamu vašich přátel. Pomocí následujícího odkazu otevřete uživatelské profily vašich přátel.';
$string['addedtofriendslistsubject'] = 'Nový přítel';
$string['addedtogroupmessage'] = '%s vás přidal(a) do skupiny "%s". Pomocí následujícího odkazu otevřete stránku s informacemi o této skupině.';
$string['addedtogroupsmessage'] = '%s vás přidal do skupin(y): %s
';
$string['addedtogroupsmessage'] = '%s vás přidal do skupin(y): %s';
$string['addedtogroupsubject'] = 'Byli jste přidáni do skupiny';
$string['addmembers'] = 'Přidat členy';
$string['addnewinteraction'] = 'Přidat %s';
$string['addtofriendslist'] = 'Přidat mezi přátele';
$string['addtomyfriends'] = 'Přidej se mezi mé přátele!';
$string['adduserfailed'] = 'Přidání uživatele selhalo';
$string['addusertogroup'] = 'Přidat do ';
$string['addusertogroup'] = 'Přidat do';
$string['allcategories'] = 'Všechny kategorie';
$string['allfriends'] = 'Všichni přátelé';
$string['allgroupmembers'] = 'Všichni členové skupiny';
......@@ -64,12 +86,14 @@ $string['couldnotjoingroup'] = 'Nemůžete se přidat k této skupině';
$string['couldnotleavegroup'] = 'Nemůžete opustit tuto skupinu';
$string['couldnotrequestgroup'] = 'Nelze zaslat žádost o vstup do skupiny';
$string['creategroup'] = 'Vytvořit skupinu';
$string['current'] = 'Stávající';
$string['currentfriends'] = 'Stávající přátelé';
$string['currentrole'] = 'Stávající role';
$string['declineinvitegroup'] = 'Zamítnout';
$string['declinerequest'] = 'Zamítnout žádost';
$string['declinerequestsuccess'] = 'Členství ve skupině bylo úspěšně odmítnuto.';
$string['deletegroup'] = 'Skupina úspěšně odstraněna';
$string['deletegroup1'] = 'Odstranit skupinu';
$string['deleteinteraction'] = 'Odstranit %s "%s"';
$string['deleteinteractionsure'] = 'Jste si tím opravdu jisti? Tato akce nemůže být vrácena zpět.';
$string['deletespecifiedgroup'] = 'Odstranit skupinu "%s"';
......@@ -91,7 +115,7 @@ $string['friendlistfailure'] = 'Nelze upravit váš seznam přátel';
$string['friendrequestacceptedmessage'] = 'Uživatel %s přijal vaši nabídku přátelství a byl přidán do seznamu vašich přátel';
$string['friendrequestacceptedsubject'] = 'Nabídka přátelství přijata';
$string['friendrequestrejectedmessage'] = 'Uživatel %s zamítnul vaši nabídku přátelství';
$string['friendrequestrejectedmessagereason'] = 'Uživatel %s zamítnul vaši nabídku přátelství s následujícím odůvodněním: ';
$string['friendrequestrejectedmessagereason'] = 'Uživatel %s zamítnul vaši nabídku přátelství s následujícím odůvodněním:';
$string['friendrequestrejectedsubject'] = 'Nabídka přátelství zamítnuta';
$string['friends'] = 'přátelé';
$string['friendshipalreadyrequested'] = 'Uživateli %s jste již zaslali nabídku přátelství';
......@@ -146,10 +170,11 @@ $string['invalidgroup'] = 'Taková skupina neexistuje';
$string['invitationssent'] = 'Odeslána pozvánka uživateli %d';
$string['invite'] = 'Pozvat';
$string['invitemembertogroup'] = 'Pozvat uživatele %s do skupiny "%s"';
$string['invites'] = 'Pozvání';
$string['invitetogroupmessage'] = 'Uživatel %s vám nabízí členství ve skupině "%s". Klikněte na následují odkaz pro více informací.';
$string['invitetogroupsubject'] = 'Byli jste pozváni do skupiny';
$string['inviteuserfailed'] = 'Nelze pozvat tohoto uživatele';
$string['inviteusertojoingroup'] = 'Nabídnout členství ve skupině ';
$string['inviteusertojoingroup'] = 'Nabídnout členství ve skupině';
$string['joinedgroup'] = 'Stali jste se členy skupiny';
$string['joingroup'] = 'Přidat se k této skupině';
$string['leavegroup'] = 'Opustit tuto skupinu';
......@@ -173,10 +198,11 @@ $string['membershiptype.controlled'] = 'Řízené členství';
$string['membershiptype.invite'] = 'Pouze na pozvání';
$string['membershiptype.open'] = 'Otevřené členství';
$string['membershiptype.request'] = 'Pouze na požádání';
$string['memberslist'] = 'Seznam členů: ';
$string['memberslist'] = 'Seznam členů:';
$string['messagebody'] = 'Zaslat zprávu';
$string['messagenotsent'] = 'Nelze zaslat zprávu';
$string['messagesent'] = 'Zpráva odeslána!';
$string['moregroups'] = 'Více skupin';
$string['newmembersadded'] = 'Přidat nového člena %d';
$string['newusermessage'] = 'Nová zpráva od uživatele %s';
$string['newusermessageemailbody'] = '%s vám zasla novou zprávu. Pro zobrazení zprávy navštivte %s';
......@@ -207,19 +233,16 @@ $string['rejectfriendshipreason'] = 'Důvod pro zamítnutí nabídky';
$string['releaseview'] = 'Uvolnit pohled';
$string['remove'] = 'Odebrat';
$string['removedfromfriendslistmessage'] = 'Uživatel %s vás odebral ze seznamu svých přátel.';
$string['removedfromfriendslistmessagereason'] = 'Uživatel %s vás odebral ze seznamu svých přátel s odůvodněním: ';
$string['removedfromfriendslistmessagereason'] = 'Uživatel %s vás odebral ze seznamu svých přátel s odůvodněním:';
$string['removedfromfriendslistsubject'] = 'Odebrání ze seznamu přátel';
$string['removedfromgroupsmessage'] = 'Uživatel %s vás odstranil ze skupin(y): %s
';
$string['removedfromgroupsmessage'] = 'Uživatel %s vás odstranil ze skupin(y): %s';
$string['removefriend'] = 'Odebrat přítele';
$string['removefromfriends'] = 'Odebrat uživatele %s ze seznamu přátel';
$string['removefromfriendslist'] = 'Odebrat ze seznamu přátel';
$string['removefromgroup'] = 'Odebrat ze skupiny';
$string['request'] = 'Žádost';
$string['requestedfriendlistmessage'] = 'Uživatel %s vám nabízí přátelství. Nabídku můžete přijmout buď pomocí následujícího odkazu nebo na stránce vašich přátel';
$string['requestedfriendlistmessagereason'] = 'Uživatel %s vám nabízí přátelství. Nabídku můžete přijmout buď pomocí následujícího odkazu nebo na stránce vašich přátel. Uvedené odůvodnění přátelství je:
';
$string['requestedfriendlistmessagereason'] = 'Uživatel %s vám nabízí přátelství. Nabídku můžete přijmout buď pomocí následujícího odkazu nebo na stránce vašich přátel. Uvedené odůvodnění přátelství je:';
$string['requestedfriendlistsubject'] = 'Nová nabídka přátelství';
$string['requestedfriendship'] = 'nabízené přátelství';
$string['requestedmembershipin'] = 'Požadované člentví v:';
......@@ -227,6 +250,7 @@ $string['requestedtojoin'] = 'Požádali jste o členství v této skupině';
$string['requestfriendship'] = 'Nabídnout přátelství';
$string['requestjoingroup'] = 'Žádost o vstup do této skupiny';
$string['requestjoinspecifiedgroup'] = 'Žádost o vstup do skupiny "%s"';
$string['requests'] = 'Požadavky';
$string['rolechanged'] = 'Změna role';
$string['savegroup'] = 'Uložit skupinu';
$string['seeallviews'] = 'Zobrazit všechny pohledy (celkem %s)';
......
<h3> Zobrazení ovládacích prvků pro přidání nebo odebrání sloupců při úpravách stránky </h3> <p> V editoru stránek lze zvolit zobrazení řádku s tlačítky, která umožňují přidání nebo odebrání sloupců z dané stránky<img src="/theme/raw/static/images/btn_addcolumn_left.png" alt="add"> <img src="/theme/raw/static/images/btn_removecolumn.png" alt="remove"> </p><p> Pokud toto není povoleno, můžete přesto změnit počet sloupců dané stránky, a to v sekci Rozvržení stránky. </p>
\ No newline at end of file
<h3> Nastavení přátel </h3> <p> Volba, zda ostatní uživatelé Vás mohou přidat do svého seznamu přátel. Pokud jste přidán do seznamu přátel, vlastník daného seznamu je přidán do Vašeho seznamu přátel. Pokud odeberete někoho z vašeho seznamu přátel, jste zároveň také odebrán z jeho seznamu. Vyberte: </p> <strong> Nikdo mě nemůže přidat mezi své přátele: </strong> nikdo mě nesmí přidat do svého seznamu </p> <strong> Noví přátelé požadují mou autorizaci: </strong> Vaše autorizace je nezbytná, aby Vás mohl někdo přidat do svého seznamu </p> <strong> Noví přátelé jsou automaticky autorizováni:</strong> každý si Vás může přidat do svého seznamu </p>
\ No newline at end of file
<h3>Jazyk</h3> <p>Zde si můžete zvolit jazyk, ve kterém budou zobrazeny jednotlivé položky menu a kontextová nápověda. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na správce stránek.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Email</h3> <p>Pokud zvolíte tuto možnost, nebudou vám zasílány z portálu Mahara e-maily.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Zobrazit informace o Mahaře na titulní stránce</h3> <p>Pokud zvolíte tuto možnost, budou informace o Mahaře a návody zobrazeny na titulní stránce.</p>
\ No newline at end of file
<h3>HTML Editor</h3> <p>Pokud zvolíte tuto možnost, máte k dispozici HTML editor, a to formou WYSIWYG editoru ("Co vidíš, to dostaneš"). Můžete tedy použít různé formátování textu, například zvolit tučný text nebo kurzívu. V případě vypnutého editoru (nezvolení dané možnosti) lze vkládat pouze prostý text..</p> <p>Dané nastavení může být znepřístupněno správcem stránek.</p> <p><strong>Poznámka: </strong>V různých prohlížečích mohou HTML editory pracovat a vypadat odlišně.</p>
\ No newline at end of file
<h3> Typ skupiny</h3> <p> Můžete si vybrat z několika možností, které určují, jakým způsobem se ostatní uživatelé k vaší skupině budou moci připojit. </p> <h6> Standardní: Otevřené členství </h6> <p>Nastavení skupiny na „Standardní: Otevřené členství“ umožní každému uživateli, aby se stal členem prostřednictvím navštívení dané stánky a kliknutí na tlačítko připojit. </p> <h6> Standardní: Pouze na požádání </h6> <p> Nastavení skupiny na „Standardní: Pouze na požádání“ znamená, že každý uživatel může požádat o členství ve vaší skupině. Jako vlastník skupiny si ale můžete vybrat, zda tuto žádost přijmete nebo odmítnete. Žadatel o členství bude automaticky informován o vašem rozhodnutí. </p> <h6> Standardní: Pouze na pozvání </h6> <p> Nastavení skupiny na „Standardní: Pouze na pozvání“ znamená, že se k vaší skupině může připojit pouze uživatel, kterému jste poslali pozvánku.</p> <h6> Standardní: Řízené členství </ h6> <p> Nastavení „Standardní: Řízené členství“ je dostupné výhradně pro správce stránek a umožňuje přímé přidávání a odebírání uživatelů. </p> Z takto řízené skupiny se uživatelé nemohou sami odstranit.</p>
<h4> Skupiny ke kurzům </h4> <p> Skupiny ke kurzům je speciální typ skupin, které mohou být vytvořeny pouze správci stránek. </p> Mohou obsahovat učitele stejně jako řadové členy. Každý člen skupiny může do skupiny odevzdat své stránky k ohodnocení ze strany učitelů. Učitelé poskytnou zpětnou vazbu či hodnocení v rámci dané stránky, případně mohou svou reakci poskytnout prostřednictvím připojeného souboru, který je viditelný pouze ze stránky autora </p> Existují dva typy skupin ke kurzům: </p> <h6> Kurz: Pouze na požádání </h6> <p>Uživatelé se mohou připojit ke skupině prostřednictvím žádosti o členství. </p>
<h6>Kurz: Řízené členství</h6> <p>Tato skupina dovoluje správcům skupiny přímo přidávat a odebírat členy skupiny. Učitelé mohou členy skupiny pouze přidávat.</p> <p>Tato možnost je určena pro případy, kdy členství ve skupině definuje externí systém (jako například systém pro zápis) a dané členství ve skupině je potřeba replikovat.</p> <p>Z řízené skupiny se uživatelé sami nemohou odstranit.</p>
<h3>Stát</h3> <p>Vybraný stát bude výchozím státem pro tyto stránky.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Jazyk</h3> <p>Vybraný jazyk bude nastaven jako výchozí jazyk na vašich stránkách. Pokud existují na vašich stránkách další jazykové verze, uživatelé budou moci změnit svůj preferovaný jazyk prostřednictvím nastavení svého účtu.</p>
\ No newline at end of file