Commit d5726bd8 authored by Dominik Fellner's avatar Dominik Fellner Committed by David Mudrak
Browse files

Added some missing help filesSigned-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent f5dd2efe
<h3>Uložit jako pracovní verzi</h3>
<p> Chcete-li se ke svému příspěvku později vrátit nebo ho upravit, nemusíte ho publikovat, ale uložit si ho jako pracovní verzi.</p>
<h3>Štítky</h3>
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Štítky</h3>
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Štítky</h3>
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Moje Blogy</h3>
<p>Blog je nástroj podobný deníku, který vám umožňuje zaznamenávat vaše nápady a zkušenosti.</p>
<p>V základním nastavení můžete své blogy číst pouze vy. Přidáte-li blog do pohledu, umožníte lidem tento blog číst a přidávat k němu komentáře.</p>
<p>Nejprve je třeba, abyste si blog vytvořili a potom do něj můžete přidávat záznamy. Můžete mít tolik různých blogů, kolik chcete.</p>
<h3>Ukaž Blog</h3>
<p>Tato stránka ukazuje jak publikované příspěvky, tak pracovní verze. Pracovní verze jsou zobrazeny nad publikovanými příspěvky.</p>
<p>Pracovní verzi nelze vložit do pohledu, kde ho ostatní uvidí.</p>
<h3>Prohledej mé soubory</h3>
<p>Pokud si přejete připojit ke svému blogovému příspěvku soubor uložený mezi vašimu soubory, můžete své soubory prohledat.</p>
<p>Projděte obsah svých složek a připojte požadovaný soubor (nebo soubory). Složka &#8216;blogfiles&#8217; obsahuje soubory, které jste k blogovým příspěvkům již dříve připojili.</p>
<h3>Publikovat</h3>
<p>Tím, že pracovní verzi publikujete, zpřístupníte ji oprávněným uživatelům prostřednictvím pohledu.</p>
<h3>Nahrát soubor</h3>
<p>K blogovému příspěvku můžete připojit libovolný počet souborů. Soubory připojené k příspěvku jsou automaticky ukládány ve vašem úložišti souborů ve složce nazvané &#8216;blogfiles&#8217; a počítají se do kvóty uložených souborů.</p>
<p>Jestliže nahrajete soubor a poté příspěvek zrušíte nebo zavřete okno blogu bez uložení, tento soubor bude odstraněn i z vašeho úložiště souborů.</p>
<p>Jestliže nahrajete k příspěvku obrázek, můžete použít tlačítko Obrázek v HTML editoru a obrázek do příspěvku vložit. Budete moci určit velikost, pozici v textu, okraj i prostor kolem obrázku za pomocí nabízených políček.</p>
<p>Obrázek můžete vložit také jako odkaz z jiné webové stránky. Můžete buď vložit URL daného obrázku nebo ho &#8216;drag and drop&#8217; z webové stránky do HTML editoru. Přesvědčte se, prosím, zda máte oprávnění s daným obrázkem nakládat.</p>
<p>Nejlepších výsledků docílíte, když obrázek nepřesáhne rozměr 400x400 pixelů a bude mít okraje široké méně než 5 pixelů.</p>
<h3>Velikost ikony</h3>
<p>Velikost ikony určuje maximální výšku a šířku uživatelovy profilové ikony v pixelech. Všechny obrázky nahrané do složky Obrázky profilu budou upraveny na tuto velikost.</p>
<h3>Skupinové soubory</h3>
<p>Prostor skupinových souborů je úložištěm sdílených složek a souborů, které lze použít v pohledech vašich skupin.</p>
<p>Své soubory a složky můžete přesouvat myší.</p>
<p>Váš administrátor může z bezpečnostních důvodů zakázat nahrávání některých typů souborů do systému.</p>
<h3>Mé soubory</h3>
<p>Prostor pro vaše soubory je úložištěm složek a souborů, které můžete použit v rámci svého portfolia.</p>
<p>Množství souborů, které můžete nahrát do prostoru pro vaše soubory, zavisí na nastaveném limitu, který je zobrazen v políčku Kvóta na pravé straně obrazovky.</p>
<p>Své soubory a složky můžete přesouvat myší.</p>
<p>Váš administrátor může z bezpečnostních důvodů zakázat nahrávání některých typů souborů do systému.</p>
<h3>Obrázky profilu</h3>
<p>
Záložka Obrázky profilu vám umožňuje nahrát obrázky, které se budou
objevovat vedle vašeho jména na mnoha místech systému.
</p>
<p>
V prostoru pro obrázky profilu můžete mít najednou až 5 ikon. Obrázky,
které sem nahrajete musí mít rozměr alespoň 16x16 pixelů. Tyto obrázky se
započítávají do celkové kvóty vyšich souborů.
</p>
<p>
Váš výchozí obrázek uvidí ostatní lidé vedla vašeho jména. Ostatní obrázky
můžete použít v pohledech, které vytvoříte.
</p>
<p>
<strong>Upozornění:</strong> Všechny vaše obrázky profilu jsou dostupné
ostatním přihlášeným uživatelům, i když nejsou v dané chvíli nastavené jako
výchozí, takže nechcete-li, aby je ostatní viděli, odstraňte je.
</p>
<h3>Poučení o autorských právech</h3>
<p>Abyste mohli nahrát soubor do svého úložiště, musíte se seznámit s poučením o autorských právech a souhlasit s nimi..</p>
<h3>Kvóta</h3>
<p>Bylo vám přiděleno pevné množství úložného prostoru, kam můžete nahrávat své soubory. Jestliže se blížíte limitu své kvóty, obraťte se na administrátora s prosbou o jeho navýšení.</p>
<h3>Tags</h3>
<p>K výtvorům i Pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky Vám umožní přidat k Výtvorům a Pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k Výtvoru nebo Pohledu více Štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam Štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující Štítek ho přiřadíte k seznamu Štítků pro Výtvor nebo Pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé portfolio</b> můžete najít všechny Výtvory a Pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní Štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
<h3>E-mailová adresa</h3>
<p>E-mailová adresa, kterou jste zadali během registrace je sice nastavena jako vaše hlavní kontaktní adresa, nicméně e-mailových adres můžete mít několik. V profilu můžete používat jakoukoliv platnou e-mailovou adresu.</p>
<p>Chcete-li přidat novou adresu, klikněte na <a onclick="email_new(); return false;" href="">Přidat e-mailovou adresu</a>. Jakmile svůj profil uložíte, na novou adresu vám bude odeslána zpráva. Klikněte na odkaz uvedený v této zprávě a vaše adresa bude potvrzena.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Tento e-mailový odkaz má platnost 24 hodin. Poté budete muset proces zopakovat.</p>
<h3>Úvod</h3>
<p>Povězte o sobě všem! Tento text bude na vaší úvodní stránce a ostatní jej uvidí, když se jim objevíte ve výsledcích vyhledávání, tak ať to stojí za to!</p>
<h3>Oficiální webová stránka</h3>
<p>Vložte URL svých pracovních stránek, stránek vaší organizace nebo blogu.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Upřednostňované jméno</h3>
<p>Můžete si zvolit své upřednostňované jméno. Tím může být cokoliv chcete. Všem kromě administrátorů a správců se bude zobrazovat namísto vašeho celého jména.</p>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment