Commit d690b663 authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrak
Browse files

Fixed some spotted typosSigned-off-by: default avatarDavid Mudrak <david@moodle.com>
parent 141b8b2b
......@@ -61,8 +61,8 @@ $string['prefsnotsaved'] = 'Ukládání vašich předvoleb selhalo!';
$string['prefssaved'] = 'Předvolby uloženy';
$string['showhomeinfo'] = 'Zobrazit informace o Mahaře na titulní stránce';
$string['showviewcolumns'] = 'Při úpravách pohledu zobrazovat prvky pro přidání a odebrání sloupců';
$string['tagssideblockmaxtags'] = 'Maximum štítků v cloudu';
$string['tagssideblockmaxtagsdescription'] = 'Maximální počet štítků zobrazných ve vašem štítkovém cloudu';
$string['tagssideblockmaxtags'] = 'Maximum štítků v přehledu';
$string['tagssideblockmaxtagsdescription'] = 'Maximální počet položek zobrazných ve vašem přehledu štítků';
$string['updatedfriendcontrolsetting'] = 'Nastavení přátel upraveno';
$string['wysiwygdescr'] = 'Editor HTML';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $string['manageviews'] = 'Spravovat pohledy';
$string['mycollections'] = 'Moje sbírky';
$string['name'] = 'Název sbírky';
$string['newcollection'] = 'Nová sbírka';
$string['nocollectionsaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné sbírky. %sVytvořit nějaké%!';
$string['nocollectionsaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné sbírky. %sVytvořit nějaké%s!';
$string['nooverride'] = 'Žádné potlačení';
$string['nooverridesaved'] = 'Žádné potlačení pro vybrané pohledy.';
$string['noviews'] = 'Žádné pohledy.';
......
......@@ -613,7 +613,7 @@ $string['invitedgroup'] = 'skupina nabízející členství';
$string['invitedgroups'] = 'skupiny nabízející členství';
$string['itemstaggedwith'] = 'Položka oštítkována jako "%s"';
$string['javascriptnotenabled'] = 'Váš prohlížeč neumožňuje nebo nedovoluje použití Javascriptu na těchto stránkách. Před přihlášením je nutné Javascript povolit.';
$string['joingroups'] = 'Zapojit se do <a href="http://lang.umim.to/group/find.php">skupin</a>';
$string['joingroups'] = 'Zapojte se do <a href="http://lang.umim.to/group/find.php">skupin</a>';
$string['joininstitution'] = 'Stát se členem instituce';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['last'] = 'Poslední';
......@@ -729,7 +729,7 @@ $string['primaryemailinvalid'] = 'Vaše primární e-mailová adresa není platn
$string['privacystatement'] = 'Prohlášení o ochraně osobních údajů';
$string['processing'] = 'Zpracovávám';
$string['profile'] = 'profil';
$string['profiledescription'] = 'Váš profilovž pohled je to, co vidí ostatní, když kliknou na vaše jméno nebo na ikonu profilu';
$string['profiledescription'] = 'Váš profilový pohled je to, co vidí ostatní, když kliknou na vaše jméno nebo na ikonu profilu';
$string['profileimage'] = 'Obrázek v profilu';
$string['publishablog'] = 'Začněte <a href="%s">blogovat</a>';
$string['pwchangerequestsent'] = 'Během krátké chvíle byste měli obdržet e-mail v odkazem na stránku, na které si budete moci změnit vaše heslo';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment