Commit e6039051 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Small fixes

parent 050d4ecd
......@@ -58,7 +58,7 @@ $string['defaultquota'] = 'Výchozí kvóta';
$string['defaultquotadescription'] = 'Výchozí hodnota velikosti prostoru na disku, který budou mít noví uživatelé k dispozici. Již nastavené kvóty nebudou změněny.';
$string['deletefile?'] = 'Opravdu chcete odstranit tento soubor?';
$string['deletefolder?'] = 'Opravdu chcete odstranit tuto složku?';
$string['deleteselectedicons'] = 'Odstranit vybrané obrázky';
$string['deleteselectedicons'] = 'Odstranit vybrané';
$string['destination'] = 'Cíl';
$string['doc'] = 'Dokument MS Word';
$string['downloadoriginalversion'] = 'Stáhnout původní verzi';
......@@ -146,7 +146,7 @@ $string['rm'] = 'Real video';
$string['rpm'] = 'Real video';
$string['rtf'] = 'RTF dokument';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['setdefault'] = 'Nastavit výchozí obrázek';
$string['setdefault'] = 'Nastavit výchozí';
$string['sgi_movie'] = 'SGI video';
$string['sh'] = 'Shellový skript';
$string['sitefilesloaded'] = 'Soubory stránek nahrány';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment