Commit edc5f5d8 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Fixed hardcoded URLs to the translation portalSigned-off-by: default avatarDavid Mudrak <david@moodle.com>
parent d690b663
......@@ -86,7 +86,7 @@ $string['dimensions'] = 'Rozměry';
$string['draft'] = 'Pracovní verze';
$string['edit'] = 'upravit';
$string['editblogpost'] = 'Upravit příspěvek v blogu';
$string['enablemultipleblogstext'] = 'Již jeden blog máte. Pokud chcete mít další, povolte volbu více blogů na sránce s <a href="http://lang.umim.to/account/">nastavením účtu</a>.';
$string['enablemultipleblogstext'] = 'Již jeden blog máte. Pokud chcete mít další, povolte volbu více blogů na stránce s <a href="%saccount/">nastavením účtu</a>.';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Položky importované z exportu LEAP není možné importovat jinam';
$string['erroraccessingblogfilesfolder'] = 'Chyba při přístupu k souborům blogu';
$string['errorsavingattachments'] = 'Při ukládání příloh se vyskytla chyba';
......
......@@ -445,7 +445,7 @@ $string['country.zr'] = 'Zair';
$string['country.zw'] = 'Zimbabwe';
$string['createcollect'] = 'Vytvářet a shromažďovat';
$string['createcollectsubtitle'] = 'Rozvíjejte své portfolio';
$string['createyourresume'] = 'Vytvořte svůj <a href="http://lang.umim.to/artefact/resume">životopis</a>';
$string['createyourresume'] = 'Vytvořte svůj <a href="%s">životopis</a>';
$string['dashboarddescription'] = 'Pohled ovládacího panelu uvidíte vždy na titulní stránce, když se poprvé přihlásíte. Pouze vy k němu máte přístup.';
$string['date'] = 'Datum';
$string['dateformatguide'] = 'Použijte formát RRRR/MM/DD';
......@@ -487,7 +487,7 @@ $string['fileunknowntype'] = 'Typ nahraného souboru nebyl rozpoznán. Buď je v
$string['filter'] = 'Filtr';
$string['filterresultsby'] = 'Fitrovat výsledek podle:';
$string['findfriends'] = 'Najít přátele';
$string['findfriendslinked'] = 'Najděte <a href="http://lang.umim.to/user/find.php">přátele</a>';
$string['findfriendslinked'] = 'Najděte <a href="%s">přátele</a>';
$string['findgroups'] = 'Najít skupiny';
$string['first'] = 'První';
$string['firstname'] = 'Křestní jméno';
......@@ -542,7 +542,7 @@ $string['groups'] = 'Skupiny';
$string['height'] = 'Výška';
$string['heightshort'] = 'v';
$string['home'] = 'Domů';
$string['howtodisable'] = 'Vaše informační plocha je skrytá. Její viditelnost můžete měnit v <a href="http://lang.umim.to/account">nastavení</a>.';
$string['howtodisable'] = 'Vaše informační plocha je skrytá. Její viditelnost můžete měnit v <a href="%s">nastavení</a>.';
$string['image'] = 'Obrázek';
$string['importedfrom'] = 'Naimportováno z %s';
$string['inbox'] = 'Doručená pošta';
......@@ -613,7 +613,7 @@ $string['invitedgroup'] = 'skupina nabízející členství';
$string['invitedgroups'] = 'skupiny nabízející členství';
$string['itemstaggedwith'] = 'Položka oštítkována jako "%s"';
$string['javascriptnotenabled'] = 'Váš prohlížeč neumožňuje nebo nedovoluje použití Javascriptu na těchto stránkách. Před přihlášením je nutné Javascript povolit.';
$string['joingroups'] = 'Zapojte se do <a href="http://lang.umim.to/group/find.php">skupin</a>';
$string['joingroups'] = 'Zapojte se do <a href="%s">skupin</a>';
$string['joininstitution'] = 'Stát se členem instituce';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['last'] = 'Poslední';
......@@ -697,7 +697,7 @@ $string['numitems'] = 'Počet položek: %s';
$string['oldpassword'] = 'Stávající heslo';
$string['onlineusers'] = 'Připojení uživatelé';
$string['optionalinstitutionid'] = 'Identifikátor instituce (volitelné)';
$string['organisedescription'] = 'Uspořádejte své portfolio do <a href="http://lang.umim.to/view">pohledů.</a> Vytvořte různé pohledy pro různé účely - můžete zvolit, jaké prvky budou obsahovat.';
$string['organisedescription'] = 'Uspořádejte své portfolio do <a href="%s">pohledů.</a> Vytvořte různé pohledy pro různé účely - můžete zvolit, jaké prvky budou obsahovat.';
$string['organisesubtitle'] = 'Ukažte své portfolio s pohledy';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['passwordchangedok'] = 'Vaše heslo bylo úspěšně změněno';
......@@ -823,7 +823,7 @@ $string['updatefailed'] = 'Úprava selhala';
$string['updateyourprofile'] = 'Aktualizujte svůj <a href="%s">profil</a>';
$string['upload'] = 'Nahrát';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Soubor je příliš velký. Požádejte o pomoc vašeho správce.';
$string['uploadyourfiles'] = 'Nahrajte své <a href="http://lang.umim.to/artefact/file">soubory</a>';
$string['uploadyourfiles'] = 'Nahrajte své <a href="%s">soubory</a>';
$string['useradministration'] = 'Správa uživatelů';
$string['username'] = 'Uživatelské jméno';
$string['usernamehelp'] = 'Uživatelské jméno, pod kterým se přihlašujete na tyto stránky';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment