Commit f5dd2efe authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Small fixesSigned-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent 92fff176
......@@ -49,9 +49,10 @@ $string['bmp'] = 'Rastrová grafika';
$string['bytes'] = 'bajtů';
$string['bz2'] = 'Bzip2 archív';
$string['cannoteditfolder'] = 'Nemáte oprávnění přidat obsah do této složky';
$string['cantcreatetempprofileiconfile'] = 'Nelze uložit dočasný soubor - %s';
$string['changessaved'] = 'Změny uloženy';
$string['contents'] = 'Obsah';
$string['copyrightnotice'] = 'Prohlášení o autorských právech';
$string['copyrightnotice'] = 'Prohlášení';
$string['create'] = 'Vytvořit';
$string['createfolder'] = 'Vytvořit složku';
$string['defaultquota'] = 'Výchozí kvóta';
......
......@@ -200,7 +200,7 @@ $string['placefeedback'] = 'Vložit komentář';
$string['placefeedbacknotallowed'] = 'Nemáte oprávnění vkládat komentáře k tomuto pohledu';
$string['print'] = 'Vytisknout';
$string['profileicon'] = 'Ikona profilu';
$string['profileviewtitle'] = 'Pohled s profilem';
$string['profileviewtitle'] = 'Uživatelský profil';
$string['public'] = 'Veřejnost';
$string['publiclower'] = 'veřejnost';
$string['reallyaddaccesstoemptyview'] = 'Váš pohled neobsahuje žádné bloky. Opravdu chcete dát uživatelům přístup k tomuto pohledu?';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment