Commit 3aa10285 authored by Koen Roggemans's avatar Koen Roggemans

change encoding to utf8

parent e9e9c7da
......@@ -62,7 +62,7 @@ $string['faxnumber'] = 'Faxnummer';
$string['firstname'] = 'Voornaam';
$string['fullname'] = 'Naam voluit';
$string['general'] = 'Algemeen';
$string['homenumber'] = 'Telefoon privé';
$string['homenumber'] = 'Telefoon privé';
$string['icqnumber'] = 'ICQ-nummer';
$string['imagetitle'] = 'Titel afbeelding';
$string['industry'] = 'Bedrijfstak';
......@@ -81,7 +81,7 @@ $string['myfiles'] = 'Mijn bestanden';
$string['name'] = 'Naam';
$string['noimagesfound'] = 'Geen afbeeldingen gevonden';
$string['occupation'] = 'Beroep/Bezigheid';
$string['officialwebsite'] = 'Adres officiële website';
$string['officialwebsite'] = 'Adres officiële website';
$string['onlyfiveprofileicons'] = 'U mag slechts vijf profiel-iconen uploaden';
$string['or'] = 'of';
$string['personalwebsite'] = 'Adres persoonlijke website';
......@@ -91,7 +91,7 @@ $string['principalemailaddress'] = 'Primair e-mailadres';
$string['profile'] = 'Profiel';
$string['profilefailedsaved'] = 'Opslaan profiel mislukt';
$string['profileicon'] = 'Profiel-icoon';
$string['profileiconimagetoobig'] = 'De afbeelding die je gepload hebt was te groot (%sx%s pixels). De afmeting mag niet groter zijn dan %sx%s pixels';
$string['profileiconimagetoobig'] = 'De afbeelding die je geüpload hebt was te groot (%sx%s pixels). De afmeting mag niet groter zijn dan %sx%s pixels';
$string['profileicons'] = 'Profiel icoontjes';
$string['profileiconsdefaultsetsuccessfully'] = 'Standaard profiel-icoon instellen gelukt';
$string['profileiconsdeletedsuccessfully'] = 'Profiel-icon(en) verwijderen gelukt';
......@@ -99,7 +99,7 @@ $string['profileiconsetdefaultnotvalid'] = 'Het was niet mogelijk het standaard-
$string['profileiconsiconsizenotice'] = 'Je mag hier tot maximaal <strong>vijf</strong> profiel-iconen uploaden. Je kunt altijd kiezen welk icoon je als standaard wil instellen. Je iconen moeten tussen 16x16 en %sx%s pixels groot zijn.';
$string['profileiconsize'] = 'Icoongrootte';
$string['profileiconsnoneselected'] = 'Er zijn geen profiel-iconen geselecteerd voor verwijdering';
$string['profileiconuploadexceedsquota'] = 'Het uploaden van dit profiel-icoon zou uw schijfquotum overschrijden. Probeer een paar andere bestanden die je gepload hebt te verwijderen';
$string['profileiconuploadexceedsquota'] = 'Het uploaden van dit profiel-icoon zou uw schijfquotum overschrijden. Probeer een paar andere bestanden die je geüpload hebt te verwijderen';
$string['profilesaved'] = 'Opslaan profiel gelukt';
$string['public'] = 'Publiek';
$string['saveprofile'] = 'Profiel opslaan';
......@@ -109,7 +109,7 @@ $string['studentid'] = 'Leerlingnummer';
$string['town'] = 'Stad';
$string['unvalidatedemailalreadytaken'] = 'Het e-mail adres dat je probeert te valideren is al gebruikt.';
$string['uploadedprofileiconsuccessfully'] = 'Nieuw profiel-icoon uploaden gelukt';
$string['uploadingfile'] = 'bestand wordt gepload...';
$string['uploadingfile'] = 'bestand wordt geüpload...';
$string['uploadprofileicon'] = 'Upload profiel-icoon';
$string['usenodefault'] = 'Gebruik geen standaard';
$string['usingnodefaultprofileicon'] = 'Je gebruikt op dit moment geen standaard profiel-icoon';
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment