Commit 4091988d authored by Andrew Robert Nicols's avatar Andrew Robert Nicols
Browse files

Update translated string for phpversion error message (Fixes #617187).


Signed-off-by: default avatarAndrew Robert Nicols <andrew.nicols@luns.net.uk>
parent 3aa10285
......@@ -69,7 +69,7 @@ $string['notfoundexception'] = 'De pagina die je zoekt kon niet gevonden worden'
$string['onlyoneprofileviewallowed'] = 'Je hebt slecht recht op één profielpagina';
$string['parameterexception'] = 'Er ontbrak een vereiste parameter';
$string['pgsqldbextensionnotloaded'] = 'De pgsql-extentie ontbreekt in je serverconfiguratie. Mahara heeft dit nodig om gegevens in een relationele databank te kunnen zetten. Zorg er voor dat het geladen is in php.ini of installeer de extentie indien dat nog niet gebeurd is.';
$string['phpversion'] = 'Mahara werkt niet op PHP < 5.1.3. Upgrade je PHP-versie of verplaats Mahara naar een andere server.';
$string['phpversion'] = 'Mahara werkt niet op PHP < %s. Upgrade je PHP-versie of verplaats Mahara naar een andere server.';
$string['registerglobals'] = 'Je hebt gevaarlijke PHP-instellingen, register_globals is ingeschakeld. Mahara zal dit proberen te omzeilen, maar je zou dit echt moeten herstellen.';
$string['safemodeon'] = 'Je server loopt in safe mode. Mahara werkt niet in safe mode. Je moet dit uitschakelen in php.ini of in het configuratiebestand van apache. Als je installatie op shared hosting staat, dan is er waarschijnlijk weinig dat je daar wat kunt aan doen. Vraag het aan je provider of overweeg te verhuizen naar een andere host.';
$string['sessionextensionnotloaded'] = 'De sessie-extentie ontbreekt in je serverconfiguratie. Mahara heeft dit nodig om gegevens het aanmelden van gebruikers mogelijk te maken. Zorg er voor dat het geladen is in php.ini of installeer de extentie indien dat nog niet gebeurd is.';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment