Commit b51331c5 authored by Koen Roggemans's avatar Koen Roggemans
Browse files

change encoding to utf8

parent a3b0b76f
......@@ -8,7 +8,7 @@
<p>Wanneer je een pagina van een andere gebruiker probeert te bekijken, krijg je de volgende opties te zien onderaan de pagina.</p>
<h4>Geef feedback</h4>
<p>
Je kunt een gebruiker van feedback voorzien op zijn of haar pagina, of een artefact hierbinnen. Je kunt je feedback publiekelijk zichtbaar maken of Privé houden. Publieke feedback is zichtbaar voor andere gebruikers met toegang tot de pagina. Privé feedback is alleen zichtbaar voor de eigenaar van de pagina. De pagina-eigenaar kan ervoor kiezen jouw publieke feedback alsnog privé te maken, maar hij of zij kan niet uw keuze voor privé-weergave omzetten in een publieke.</p>
Je kunt een gebruiker van feedback voorzien op zijn of haar pagina, of een artefact hierbinnen. Je kunt je feedback publiekelijk zichtbaar maken of Privé houden. Publieke feedback is zichtbaar voor andere gebruikers met toegang tot de pagina. Privé feedback is alleen zichtbaar voor de eigenaar van de pagina. De pagina-eigenaar kan ervoor kiezen jouw publieke feedback alsnog privé te maken, maar hij of zij kan niet uw keuze voor privé-weergave omzetten in een publieke.</p>
<p>Leraren kunnen een bestand bijvoegen met hun feedback zodat deze ter beoordeling voorgelegd kan worden bij een cursus gebaseerde Community.</p>
<h4>Meld ongepaste inhoud</h4>
<p>
......@@ -21,4 +21,4 @@
Met de optie voeg pagina toe aan volglijst ontvang je bericht wanneer er een wijziging of bijwerking is aan een pagina.</p>
<h4>Voeg hele pagina-inhoud toe aan volglijst</h4>
<p>
Met de optie voeg hele pagina-inhoud toe aan volglijst ontvang je een bericht wanneer er een wijziging of bijwerking is aan een pagina of aan een artefact van die pagina.</p>
\ No newline at end of file
Met de optie voeg hele pagina-inhoud toe aan volglijst ontvang je een bericht wanneer er een wijziging of bijwerking is aan een pagina of aan een artefact van die pagina.</p>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment