Commit 2e9a5a53 authored by unknown's avatar unknown
Browse files

Fixed strings to correctly display in UTF-8

parent 15853faf
......@@ -19,7 +19,7 @@
* @package mahara
* @subpackage lang/sl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author Gregor Anelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @author Gregor Anželj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
......
<h3>Moje spretnosti oz. znanja</h3>
<p>Območje spretnosti oz. znanj je razdeljeno na tri dele: osebna, akademska in poklicna znanja. V vsakem polju lahko, z uporabo HTML urejevalnika, ustvarite opis ciljev, ki predstavlja izdelek. Tak izdelek lahko dodate vašemu pogledu.</p>
<h3>Moje spretnosti</h3>
<p>Območje spretnosti je razdeljeno na tri dele: osebne, akademske in poklicne spretnosti oz. veščine. V vsakem polju lahko, z uporabo HTML urejevalnika, ustvarite opis ciljev, ki predstavlja izdelek. Tak izdelek lahko dodate vašemu pogledu.</p>
<p>Delodajalce vedno zanima, katere spretnosti lahko doprinesete. To področje lahko uporabite tudi, da prikažete katere lastnosti bi lahko doprinesli v sodelovalno skupnost ali delovno skupino.</p>
<p><strong>Opomba:</strong> Pomembno je, da vsak nov vnos shranite z gumbom na dnu razdelka.</p>
<h3>Oddaljeni uporabnik</h3>
<p>Vrednost atributa uporabnik naj se ujema s poljem uporabniko ime oddaljenega uporabnika, ki je danemu uporabniku dodeljeno (to ni uporabniko ime v Mahari).</p>
<p>Vrednost atributa uporabnik naj se ujema s poljem uporabniško ime oddaljenega uporabnika, ki je danemu uporabniku dodeljeno (to ni uporabniško ime v Mahari).</p>
<h3>Omogoamo izhodni SSO</h3>
<p>Omogoite to monost, če želite uporabnikom iz vašega Mahara spletišča omogočiti gostovanje na oddaljenem spletišču, ne da bi se morali tem ponovno prijaviti.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Omogočamo izhodni SSO</h3>
<p>Omogočite to možnost, če želite uporabnikom iz vašega Mahara spletišča omogočiti gostovanje na oddaljenem spletišču, ne da bi se morali tem ponovno prijaviti.</p>
\ No newline at end of file
......@@ -19,7 +19,7 @@
* @package mahara
* @subpackage lang/sl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author Gregor Anelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @author Gregor Anzelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
......
......@@ -19,7 +19,7 @@
* @package mahara
* @subpackage lang/sl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author Gregor Anelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @author Gregor Anzelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
......
......@@ -19,7 +19,7 @@
* @package mahara
* @subpackage lang/sl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author Gregor Anelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @author Gregor Anzelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
......
......@@ -19,7 +19,7 @@
* @package mahara
* @subpackage lang/sl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author Gregor Anelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @author Gregor Anzelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
......
<h3>Pot do "file"</h3>
<h3>Pot do "file"</h3>
<p>Sistemska pot do pripomočka "file" (običajno <code>/usr/bin/file</code>). Pripomoček "file" se uporablja za določanje vrste naloženih datotek.</p>
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment