Commit 7ef5a89f authored by Nigel McNie's avatar Nigel McNie
Browse files

Added Slovenian translation for TinyMCE. Thanks to Gregor Anzelj!

parent 2e58cebd
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
bold_desc : 'Krepko (Ctrl+B)',
italic_desc : 'Le\u017Ee\u010De (Ctrl+I)',
underline_desc : 'Pod\u010Drtano (Ctrl+U)',
striketrough_desc : 'Pre\u010Drtano',
justifyleft_desc : 'Poravnaj levo',
justifycenter_desc : 'Na sredino',
justifyright_desc : 'Poravnaj desno',
justifyfull_desc : 'Porazdeli vsebino',
bullist_desc : 'Ozna\u010Devanje',
numlist_desc : 'O\u0161tevil\u010Devanje',
outdent_desc : 'Pove\u010Daj zamik',
indent_desc : 'Zmanj\u0161aj zamik',
undo_desc : 'Razveljavi (Ctrl+Z)',
redo_desc : 'Uveljavi (Ctrl+Y)',
link_desc : 'Vstavi/uredi povezavo',
unlink_desc : 'Odstrani povezavo',
image_desc : 'Vstavi/uredi sliko',
cleanup_desc : 'Pre\u010Disti kodo',
focus_alert : 'Urejevalnik mora biti izbran pred uporabo tega ukaza.',
edit_confirm : '\u017Delite uporabiti na\u010Din \'videz ne vara\' (WYSIWYG) za to vnosno polje?',
insert_link_title : 'Vstavi/uredi povezavo',
insert : 'Vstavi',
update : 'Posodobi',
cancel : 'Prekli\u010Di',
insert_link_url : 'URL povezave',
insert_link_target : 'Cilj',
insert_link_target_same : 'Odpri povezavo v istem oknu',
insert_link_target_blank : 'Odpri povezavo v novem oknu',
insert_image_title : 'Vstavi/uredi sliko',
insert_image_src : 'URL slike',
insert_image_alt : 'Opis slike',
help_desc : 'Pomo\u010D',
bold_img : 'bold_sl.gif',
italic_img : 'italic_sl.gif',
underline_img : 'underline_sl.gif',
clipboard_msg : 'Kopiraj/Izre\u017Ei/Prilepi v Mozilli in Firefoxu ni na voljo.\n\u017Delite ve\u010D informacij o tej te\u017Eavi?',
popup_blocked : '\u017Dal va\u0161e orodje za prepre\u010Devanje odpiranja neza\u017Eelenih oken (popup-blocker) ne omogo\u010Da prikaza pomo\u017Enega okna izbranega orodja. Prepre\u010Devanje odpiranja oken morate onemogo\u010Diti.'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
insert_advhr_desc : 'Vodoravna \u010Drta',
insert_advhr_width : '\u0160irina',
insert_advhr_size : 'Vi\u0161ina',
insert_advhr_noshade : 'Brez sen\u010Denja'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('advimage',{
tab_general : 'Splo\u0161no',
tab_appearance : 'Izgled',
tab_advanced : 'Napredno',
general : 'Splo\u0161no',
title : 'Naslov',
preview : 'Predogled',
constrain_proportions : 'Zakleni razmerje',
langdir : 'Smer pisave',
langcode : 'Koda jezika',
long_desc : 'Povezava do opisa',
style : 'Slog',
classes : 'Razredi',
ltr : 'Od leve proti desni',
rtl : 'Od desne proti levi',
id : 'Id',
image_map : 'Zemljevid slike',
swap_image : 'Zamenjava slike',
alt_image : 'Nadomestna slika',
mouseover : 'pri mi\u0161ki nad',
mouseout : 'pri mi\u0161ki izven',
misc : 'Razno',
example_img : 'Predogled izgleda slike',
missing_alt : 'Ali zares \u017Eelite nadaljevati, ne da bi dolo\u010Dili opis slike? Brez opisa slika ne bo na voljo invalidnim uporabnikom, ali tistim, ki uporabljajo tekstovni brskalnik ali tistim, ki imajo izklopljen prikaz slik.'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('advlink',{
general_tab : 'Splo\u0161no',
popup_tab : 'Pojavno okno',
events_tab : 'Dogodki',
advanced_tab : 'Napredno',
general_props : 'Splo\u0161ne lastnosti',
popup_props : 'Lastnosti pojavnega okna',
event_props : 'Dogodki',
advanced_props : 'Napredne lastnosti"',
popup_opts : 'Mo\u017Enosti',
anchor_names : 'Sidra',
target_same : 'Odpri v tem oknu / okvirju',
target_parent : 'Odpri v nadrejenem oknu / okvirju',
target_top : 'Odpri v vrhnjem okvirju (nadomesti vse okvirje)',
target_blank : 'Odpri v novem oknu',
popup : 'Javascript pojavno okno',
popup_url : 'URL naslov pojavnega okna',
popup_name : 'Ime okna',
popup_return : 'Vstavi \'return false\'',
popup_scrollbars : 'Prika\u017Ei drsnike',
popup_statusbar : 'Prika\u017Ei vrstico stanja',
popup_toolbar : 'Prika\u017Ei orodjarno',
popup_menubar : 'Prika\u017Ei meni',
popup_location : 'Prika\u017Ei naslovno vrstico',
popup_resizable : 'Omogo\u010Di pove\u010Devanje okna',
popup_dependent : 'Odvisno (le za Mozillo/Firefox)',
popup_size : 'Velikost',
popup_position : 'Polo\u017Eaj (X/Y)',
id : 'Id',
style: 'Slog',
classes : 'Razredi',
target_name : 'Ime cilja',
langdir : 'Smer pisave',
target_langcode : 'Ciljni jezik',
langcode : 'Koda jezika',
encoding : 'Ciljno kodiranje znakov',
mime : 'Ciljni MIME tip',
rel : 'Razmerje strani do cilja',
rev : 'Razmerje cilja do strani',
tabindex : 'Zap. \u0161t.',
accesskey : 'Tipka dostopa',
ltr : 'Od leve proti desni',
rtl : 'Od desne proti levi'
});
\ No newline at end of file
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
autosave_unload_msg : '\u010Ce boste zapustili to stran, boste izgubili vse spremembe.'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
directionality_ltr_desc : 'Od leve proti desni',
directionality_rtl_desc : 'Od desne proti levi'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('emotions',{
title : 'Vstavi sme\u0161ka',
desc : 'Sme\u0161ki',
cool : 'kul',
cry : 'jok',
embarassed : 'zadrega',
foot_in_mouth : 'zare\u010Deni kruh',
frown : 'nagubano \u010Delo',
innocent : 'nedol\u017Een',
kiss : 'poljub',
laughing : 'smeh',
money_mouth : 'zlati kljun',
sealed : 'zape\u010Dateno',
smile : 'nasmeh',
surprised : 'presene\u010Den',
tongue_out : 'ka\u017Ee jezik',
undecided : 'neodlo\u010Den',
wink : 'me\u017Eik',
yell : 'krik'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('flash',{
title : 'Vstavi/Uredi Flash animacijo',
desc : 'Vstavi/Uredi Flash animacijo',
file : 'Flash animacija (.swf)',
size : 'Velikost',
list : 'Flash datoteke',
props : 'Flash lastnosti',
general : 'Splo\u0161no'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('fullpage',{
title : 'Lastnosti dokumenta',
desc : 'Lastnosti dokumenta',
meta_tab : 'Splo\u0161no',
appearance_tab : 'Izgled',
advanced_tab : 'Napredno',
meta_props : 'Meta podatki',
langprops : 'Jezik in kodiranje',
meta_title : 'Naslov',
meta_keywords : 'Klju\u010Dne besede',
meta_description : 'Opis',
meta_robots : 'Roboti',
doctypes : 'Doctype',
langcode : 'Koda jezika',
langdir : 'Smer pisave',
ltr : 'Od leve proti desni',
rtl : 'Od desne proti levi',
xml_pi : 'Najava XML',
encoding : 'Kodiranje znakov',
appearance_bgprops : 'Lastnosti ozadja',
appearance_marginprops : 'Robovi telesa',
appearance_linkprops : 'Barve povezav',
appearance_textprops : 'Lastnosti besedila',
bgcolor : 'Barva ozadja',
bgimage : 'Slika za ozadje',
left_margin : 'Levi rob',
right_margin : 'Desni rob',
top_margin : 'Zgornji rob',
bottom_margin : 'Spodnji rob',
text_color : 'Barva pisave',
font_size : 'Velikost pisave',
font_face : 'Vrsta pisave',
link_color : 'Barva povezave',
hover_color : 'Barva nakazane povezave',
visited_color : 'Barva obiskane povezave',
active_color : 'Barva dejavne povezave',
textcolor : 'Barva',
fontsize : 'Velikost pisave',
fontface : 'Dru\u017Eina pisave',
meta_index_follow : 'Indeksiraj in sledi povezavam',
meta_index_nofollow : 'Indeksiraj, a ne sledi povezavam',
meta_noindex_follow : 'Ne indeksiraj, a sledi povezavam',
meta_noindex_nofollow : 'Ne indeksiraj in ne sledi povezavam',
appearance_style : 'Stilna predloga in lastnosti slogov',
stylesheet : 'Stilna predloga',
style : 'Slog',
author : 'Avtor',
copyright : 'Avtorske pravice',
add : 'Dodaj element',
remove : 'Odstrani izbrani element',
moveup : 'Premakni izbrani element navzgor',
movedown : 'Premakni izbrani element navzdol',
head_elements : 'Elementi glave',
info : 'Informacija',
info_text : '',
add_title : 'Element Naslov',
add_meta : 'Element Meta',
add_script : 'Element Script',
add_style : 'Element Slog',
add_link : 'Element Povezava',
add_base : 'Element Baza',
add_comment : 'Komentar',
title_element : 'Element Naslov',
script_element : 'Element Script',
style_element : 'Element Slog',
base_element : 'Element Baza',
link_element : 'Element Povezava',
meta_element : 'Meta element',
comment_element : 'Komentar',
src : 'Vir',
language : 'Jezik',
href : 'Href',
target : 'Cilj',
rel : 'Rel',
type : 'Tip',
charset : 'Charset',
defer : 'Defer',
media : 'Media',
properties : 'Lastnosti',
name : 'Ime',
value : 'Vrednost',
content : 'Vsebina',
rel : 'Rel',
rev : 'Rev',
hreflang : 'Href lang',
general_props : 'Splo\u0161no',
advanced_props : 'Napredno',
delta_width : 0,
delta_height : 0
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
fullscreen_desc : 'Preklopi celozaslonski na\u010Din'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
iespell_desc : 'Preveri \u010Drkovanje',
iespell_download : "Ne najdem ieSpell. Kliknite gumb OK za nalaganje s spletne strani."
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
insertdate_def_fmt : '%Y-%m-%d',
inserttime_def_fmt : '%H:%M:%S',
insertdate_desc : 'Vstavi datum',
inserttime_desc : 'Vstavi \u010Das',
inserttime_months_long : new Array("januar", "februar", "marec", "april", "maj", "junij", "julij", "avgust", "september", "oktober", "november", "december"),
inserttime_months_short : new Array("jan", "feb", "mar", "apr", "maj", "jun", "jul", "avg", "sep", "okt", "nov", "dec"),
inserttime_day_long : new Array("nedelja", "ponedeljek", "torek", "sreda", "\u010Detrtek", "petek", "sobota", "nedelja"),
inserttime_day_short : new Array("ned", "pon", "tor", "sre", "\u010Det", "pet", "sob", "ned")
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('layer',{
insertlayer_desc : 'Vstavi novo plast',
forward_desc : 'Premakni naprej',
backward_desc : 'Premakni nazaj',
absolute_desc : 'Preklopi absolutni polo\u017Eaj',
content : 'Nova plast...'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('media',{
title : 'Vstavi/Uredi multimedijsko vsebino',
desc : 'Vstavi/Uredi multimedijsko vsebino',
general : 'Splo\u0161no',
advanced : 'Napredno',
file : 'Datoteka/URL',
list : 'Seznam',
size : 'Dimenzije',
preview : 'Predogled',
constrain_proportions : 'Obdr\u017Ei razmerje',
type : 'Tip',
id : 'Id',
name : 'Ime',
class_name : 'Razred',
vspace : 'N-razmik',
hspace : 'V-razmik',
play : 'Samodejno predvajaj',
loop : 'V zanki',
menu : 'Prika\u017Ei meni',
quality : 'Kakovost',
scale : 'Pove\u010Dava',
align : 'Poravnava',
salign : 'SAlign',
wmode : 'WMode',
bgcolor : 'Ozadje',
base : 'Baza',
flashvars : 'Flashvars',
liveconnect : 'SWLiveConnect',
autohref : 'AutoHREF',
cache : 'Predpomnjenje',
hidden : 'Skrito',
controller : 'Nadzorni element',
kioskmode : 'Na\u010Din \'kiosk\'',
playeveryframe : 'Predvajaj vsak okvir',
targetcache : 'Ciljno predpomnjenje',
correction : 'Brez popravkov',
enablejavascript : 'Omogo\u010Di JavaScript',
starttime : '\u010Cas za\u010Detka',
endtime : '\u010Cas konca',
href : 'Href',
qtsrcchokespeed : 'Choke speed',
target : 'Cilj',
volume : 'Glasnost',
autostart : 'Samodejno za\u010Dni',
enabled : 'Omogo\u010Deno',
fullscreen : 'Cel zaslon',
invokeurls : 'Naslovi URLje', // ?
mute : 'Uti\u0161aj', // ?
stretchtofit : 'Raz\u0161iri',
windowlessvideo : 'Video brez okna',
balance : 'Ravnovesje',
baseurl : 'Temeljni URL',
captioningid : 'Oznaka podnapisov',
currentmarker : 'Trenutna oznaka',
currentposition : 'Trenutni polo\u017Eaj',
defaultframe : 'Privzeti okvir',
playcount : '\u0160tevilo predvajanj',
rate : 'Ocena', // ?
uimode : 'Na\u010Din vmesnika',
flash_options : 'Mo\u017Enosti Flash',
qt_options : 'Mo\u017Enosti Quicktime',
wmp_options : 'Mo\u017Enosti Windows media player',
rmp_options : 'Mo\u017Enosti Real media player',
shockwave_options : 'Mo\u017Enosti Shockwave',
autogotourl : 'Samodejno na URL',
center : 'Sredina',
imagestatus : 'Stanje slike',
maintainaspect : 'Ohrani razmerje', // Zakleni razmerje
nojava : 'Brez Jave',
prefetch : 'Vnaprej\u0161nje nalaganje',
shuffle : 'Pome\u0161aj',
console : 'Konzola',
numloop : '\u0160t. zank',
controls : 'Nadzorni elementi',
scriptcallbacks : 'Klicani skript',
swstretchstyle : 'Slog raztegovanja',
swstretchhalign : 'Raztegni V-poravnano',
swstretchvalign : 'Raztegni N-poravnano',
sound : 'Zvok',
progress : 'Napredek',
qtsrc : 'QT Vir',
qt_stream_warn : 'Teko\u010De RTSP vire dodajte v polje QT Vir na zavihku Napredno.\nPrav tako dodajte tudi ne-teko\u010Do razli\u010Dico v polje Vir.',
align_top : 'Na vrh',
align_right : 'Na desno',
align_bottom : 'Na dno',
align_left : 'Na levo',
align_center : 'Na sredino',
align_top_left : 'Levo zgoraj',
align_top_right : 'Desno zgoraj',
align_bottom_left : 'Levo spodaj',
align_bottom_right : 'Desno spodaj'
});
\ No newline at end of file
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('nonbreaking',{
desc : 'Vstavi znak za ne-lomljivi presledek'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
paste_text_desc : 'Prilepi kot golo besedilo',
paste_text_title : 'Uporabite kombinacijo tipk CTRL+V, da prilepite vsebino v okno.',
paste_text_linebreaks : 'Obdr\u017Ei prelome vrstic',
paste_word_desc : 'Prilepi iz Worda',
paste_word_title : 'Uporabite kombinacijo tipk CTRL+V, da prilepite vsebino v okno.',
selectall_desc : 'Izberi vse'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
preview_desc : 'Predogled'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
print_desc : 'Natisni'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
save_desc : 'Shrani',
cancel_desc : 'Prekli\u010Di vse spremembe'
});
// SL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
searchreplace_search_desc : 'Najdi',
searchreplace_searchnext_desc : 'Najdi znova',
searchreplace_replace_desc : 'Najdi/Zamenjaj',
searchreplace_notfound : 'Iskanje zaklju\u010Deno. Iskanega besedila nisem na\u0161el.',
searchreplace_search_title : 'Najdi',
searchreplace_replace_title : 'Najdi/Zamenjaj',
searchreplace_allreplaced : 'Vse pojavitve iskanega besedila so zamenjane.',
searchreplace_findwhat : 'Najdi',
searchreplace_replacewith : 'Zamenjaj z',
searchreplace_direction : 'Smer',
searchreplace_up : 'Gor',
searchreplace_down : 'Dol',
searchreplace_case : 'Razlikovanje malih in velikih \u010Drk',
searchreplace_findnext : 'Nadaljuj iskanje',
searchreplace_replace : 'Zamenjaj',
searchreplace_replaceall : 'Zamenjaj vse',
searchreplace_cancel : 'Prekli\u010Di'
});
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment