Commit eccbeb3e authored by Richard Mansfield's avatar Richard Mansfield
Browse files

Add TinyMCE language packs for the translations on the mahara.org wiki only (bug 3162)

parent 84a81c4b
// CA lang variables by Marc Bria and Marc Folch
tinyMCE.addToLang('',{
bold_desc : 'Negreta (Ctrl+B)',
italic_desc : 'Cursiva (Ctrl+I)',
underline_desc : 'Subratllat (Ctrl+U)',
striketrough_desc : 'Barrat',
justifyleft_desc : 'Alinea a l\'esquerra',
justifycenter_desc : 'Centrat',
justifyright_desc : 'Alinea a la dreta',
justifyfull_desc : 'Justificat',
bullist_desc : 'Llista sense ordenar',
numlist_desc : 'Llista ordenada',
outdent_desc : 'Disminueix el sagnat',
indent_desc : 'Augmenta el sagnat',
undo_desc : 'Desfés (Ctrl+Z)',
redo_desc : 'Refés (Ctrl+Y)',
link_desc : 'Insereix enllaç',
unlink_desc : 'Treu enllaç',
image_desc : 'Insereix imatge',
cleanup_desc : 'Neteja el codi',
focus_alert : 'Làrea de l\'editor ha de ser enfocada abans dexecutar aquesta comanda.',
edit_confirm : 'Vols utilitzar el mode WYSIWYG per a aquesta àrea de text?',
insert_link_title : 'Insereix/edita enllaà',
insert : 'Insereix',
update : 'Insereix',
cancel : 'Cancel·la',
insert_link_url : 'Adreça de l\'enllaç',
insert_link_target : 'Dest&iacute',
insert_link_target_same : 'Open link in the same window',
insert_link_target_same : 'Obre l\'enllaç a la mateixa finestra',
insert_link_target_blank : 'Obre l\'enllaç en una finestra nova',
insert_image_title : 'Insereix/edita imatge',
insert_image_src : 'URL de la imatge',
insert_image_alt : 'Descripció de la imatge',
help_desc : 'Ajuda',
bold_img : "bold.gif",
italic_img : "italic.gif",
underline_img : "underline.gif",
clipboard_msg : 'Copiar, retallar i enganxar no és possible amb Mozilla i Firefox.\nVols més informació sobre aquesta qëestió?',
popup_blocked : 'Ho sentim, però hem detectat que el bloqueig de finestres del vostre navegador ha bloquejat una finestra amb funcions del programa. Hauríeu de deshabilitar el bloqueig de finestres en aquesta web per poder utilitzar completament aquesta eina.'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
bold_desc : 'Bold (Ctrl+B)',
italic_desc : 'Italic (Ctrl+I)',
underline_desc : 'Underline (Ctrl+U)',
striketrough_desc : 'Strikethrough',
justifyleft_desc : 'Align left',
justifycenter_desc : 'Align center',
justifyright_desc : 'Align right',
justifyfull_desc : 'Align full',
bullist_desc : 'Unordered list',
numlist_desc : 'Ordered list',
outdent_desc : 'Outdent',
indent_desc : 'Indent',
undo_desc : 'Undo (Ctrl+Z)',
redo_desc : 'Redo (Ctrl+Y)',
link_desc : 'Insert/edit link',
unlink_desc : 'Unlink',
image_desc : 'Insert/edit image',
cleanup_desc : 'Cleanup messy code',
focus_alert : 'A editor instance must be focused before using this command.',
edit_confirm : 'Do you want to use the WYSIWYG mode for this textarea?',
insert_link_title : 'Insert/edit link',
insert : 'Insert',
update : 'Update',
cancel : 'Cancel',
insert_link_url : 'Link URL',
insert_link_target : 'Target',
insert_link_target_same : 'Open link in the same window',
insert_link_target_blank : 'Open link in a new window',
insert_image_title : 'Insert/edit image',
insert_image_src : 'Image URL',
insert_image_alt : 'Image description',
help_desc : 'Help',
bold_img : "bold.gif",
italic_img : "italic.gif",
underline_img : "underline.gif",
clipboard_msg : 'Copy/Cut/Paste is not available in Mozilla and Firefox.\nDo you want more information about this issue?',
popup_blocked : 'Sorry, but we have noticed that your popup-blocker has disabled a window that provides application functionality. You will need to disable popup blocking on this site in order to fully utilize this tool.'
});
// FR lang variables
// Modified by Motte, last updated 2006-03-23
tinyMCE.addToLang('',{
bold_desc : 'Gras',
italic_desc : 'Italique',
underline_desc : 'Souligné',
striketrough_desc : 'Barré',
justifyleft_desc : 'Aligner à gauche',
justifycenter_desc : 'Centrer',
justifyright_desc : 'Aligner à droite',
justifyfull_desc : 'Justifier',
bullist_desc : 'Liste à puces',
numlist_desc : 'Liste numérotée',
outdent_desc : 'Diminuer le retrait',
indent_desc : 'Augmenter le retrait',
undo_desc : 'Annuler',
redo_desc : 'Restaurer',
link_desc : 'Insérer/Modifier un lien',
unlink_desc : 'Supprimer le lien',
image_desc : 'Insérer/Modifier une image',
cleanup_desc : 'Nettoyer le code',
focus_alert : 'Une instance de l\éditeur doit avoir le focus avant d\'utiliser cette commande.',
edit_confirm : 'Voulez-vous utiliser le mode WYSIWYG pour cette zone d\'édition de texte ?',
insert_link_title : 'Gestionnaire d\'hyperlien',
insert : 'Insérer',
update : 'Appliquer',
cancel : 'Annuler',
insert_link_url : 'Lien URL',
insert_link_target : 'Cible',
insert_link_target_same : 'Ouvrir dans la même fenêtre',
insert_link_target_blank : 'Ouvrir dans une nouvelle fenêtre',
insert_image_title : 'Gestionnaire d\'image',
insert_image_src : 'URL de l\'image',
insert_image_alt : 'Equivalent textuel',
help_desc : 'Aide',
bold_img : "bold_fr.gif",
italic_img : "italic.gif",
underline_img : "underline_fr.gif",
clipboard_msg : 'Pour des raisons de sécurité, les fonctions « Copier », « Couper » et « Coller »\nne sont pas disponibles dans Mozilla et Firefox.\n\n\nVoulez-vous plus d\'information à ce sujet?\n',
popup_blocked : 'Désolé, mais votre bloqueur de pop-up empêche le fonctionnement normal de l\'application.\n\n\nPour utiliser cet outil, veuillez régler votre navigateur pour qu\'il accepte les pop-up de ce site.'
});
/**
* IT lang variables
*
* Author : Luciano Vernaschi <luciano@virgilio.it>
* Last Updated : Mar. 1st, 2007
* TinyMCE Version : 2.1.0
*/
tinyMCE.addToLang('',{
bold_desc : 'Grassetto (Ctrl+B)',
italic_desc : 'Corsivo (Ctrl+I)',
underline_desc : 'Sottolineato (Ctrl+U)',
striketrough_desc : 'Barrato',
justifyleft_desc : 'Allinea a sinistra',
justifycenter_desc : 'Allinea al centro',
justifyright_desc : 'Allinea a destra',
justifyfull_desc : 'Giustifica',
bullist_desc : 'Elenco puntato',
numlist_desc : 'Elenco numerato',
outdent_desc : 'Riduci rientro',
indent_desc : 'Aumenta rientro',
undo_desc : 'Annulla (Ctrl+Z)',
redo_desc : 'Ripeti (Ctrl+Y)',
link_desc : 'Inserisci o modifica link',
unlink_desc : 'Elimina link',
image_desc : 'Inserisci o modifica immagine',
cleanup_desc : 'Pulisci il codice HTML',
focus_alert : 'Fare clic su un\' istanza dell\'editor prima di eseguire questo comando',
edit_confirm : 'Vuoi usare l\'editor visuale in quest\'area di testo?',
insert_link_title : 'Inserisci o modifica link',
insert : 'Inserisci',
update : 'Modifica',
cancel : 'Annulla',
insert_link_url : 'URL del collegamento',
insert_link_target : 'Destinazione',
insert_link_target_same : 'Apri il link nella stessa finestra',
insert_link_target_blank : 'Apri il link in una nuova finestra',
insert_image_title : 'Inserisci o modifica immagine',
insert_image_src : 'URL dell\'immagine',
insert_image_alt : 'Descrizione',
help_desc : 'Aiuto',
bold_img : "bold.gif",
italic_img : "italic.gif",
underline_img : "underline.gif",
clipboard_msg : 'Le operazioni di taglia, copia e incolla non sono disponibili in Firefox. Vuoi ricevere ulteriori informazioni al riguardo?',
popup_blocked : 'Un blocco popup sta impedendo l\'utilizzo di alcune funzionalit&agrave;. Dovresti disabilitare il blocco per questo sito.',
insert_image_delta_width : 50,
insert_link_delta_width : 75
});
// JA lang variables
// Translator Mitsuhiro Yoshida (http://mitstek.com/)
tinyMCE.addToLang('',{
bold_desc : '太字 (Ctrl+B)',
italic_desc : '斜体 (Ctrl+I)',
underline_desc : '下線 (Ctrl+U)',
striketrough_desc : '取り消し線',
justifyleft_desc : '左揃え',
justifycenter_desc : '中央揃え',
justifyright_desc : '右揃え',
justifyfull_desc : '均等割り付け',
bullist_desc : '箇条書き',
numlist_desc : '段落番号',
outdent_desc : 'インデント解除',
indent_desc : 'インデント',
undo_desc : '元に戻す (Ctrl+Z)',
redo_desc : 'やり直し (Ctrl+Y)',
link_desc : 'ハイパーリンクを挿入/編集する',
unlink_desc : 'ハイパーリンクを削除する',
image_desc : 'イメージを挿入/編集する',
cleanup_desc : 'コードの整理',
focus_alert : 'このコマンドを使用する場合、エディタにフォーカスする必要があります。',
edit_confirm : 'このテキストエリアで本当にWYSIWYGモードを使用しますか?',
insert_link_title : 'リンクを挿入/編集する',
insert : '挿入',
update : '更新',
cancel : 'キャンセル',
insert_link_url : 'リンクURI',
insert_link_target : 'ターゲット',
insert_link_target_same : 'リンクを同じウインドウで開く',
insert_link_target_blank : 'リンクを新しいウインドウで開く',
insert_image_title : 'イメージを挿入/編集する',
insert_image_src : 'イメージURI',
insert_image_alt : 'イメージ説明',
help_desc : 'ヘルプ',
bold_img : "bold.gif",
italic_img : "italic.gif",
underline_img : "underline.gif",
clipboard_msg : 'MozillaおよびFirefoxでは、コピー/切り取り/貼り付けを使用することはできません。\nこの問題に関する詳細情報が必要ですか?',
popup_blocked : '申し訳ございません、あなたのポップアップブロッカーがエディタ機能を提供するウインドウを無効にしているようです。このツールを使用するには、ポップアップブロックを無効にする必要があります。'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
insert_advhr_desc : 'Horizontale rule',
insert_advhr_width : 'Width',
insert_advhr_size : 'Height',
insert_advhr_noshade : 'No shadow'
});
// DE lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
insert_advhr_desc : 'Horizontale Linie einf&uuml;gen/bearbeiten',
insert_advhr_width : 'Breite',
insert_advhr_size : 'H&ouml;he',
insert_advhr_noshade : 'Kein Schatten'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
insert_advhr_desc : 'Horizontale rule',
insert_advhr_width : 'Width',
insert_advhr_size : 'Height',
insert_advhr_noshade : 'No shadow'
});
// FR lang variables
// Modified by Motte, last updated 2006-03-23
tinyMCE.addToLang('',{
insert_advhr_desc : 'Ins&eacute;rer une r&egrave;gle horizontale styl&eacute;e',
insert_advhr_width : 'Largeur',
insert_advhr_size : 'Hauteur',
insert_advhr_noshade : 'Sans ombre'
});
/**
* IT lang variables
*
* Author : Luciano Vernaschi <luciano@virgilio.it>
* Last Updated : Mar. 1st, 2007
* TinyMCE Version : 2.1.0
*/
tinyMCE.addToLang('',{
insert_advhr_desc : 'Riga orizzontale',
insert_advhr_width : 'Larghezza',
insert_advhr_size : 'Altezza',
insert_advhr_noshade : 'Senza rilievo'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('advimage',{
tab_general : 'General',
tab_appearance : 'Aparen&ccedil;a',
tab_advanced : 'Avan&ccedil;cat',
general : 'General',
title : 'T&iacute;tol',
preview : 'Previsulitzaci&oacute;',
constrain_proportions : 'Conserva la proporci&oacute;',
langdir : 'Direcci&oacute; de la llengua',
langcode : 'Codi de la llengua',
long_desc : 'Enlla&ccedil; a la descripci&oacute; llarga',
style : 'Estil',
classes : 'Classe',
ltr : 'Esquerra dreta',
rtl : 'Dreta esquerra',
id : 'Id',
image_map : 'Mapa de la imatge',
swap_image : 'Canvia imatge',
alt_image : 'Imatge alternativa',
mouseover : 'quan el ratol&iacute; arriba',
mouseout : 'quan el ratol&iacute; marxa',
misc : 'Altres',
example_img : 'Aparen&ccedil;a&nbsp;imatge&nbsp;previsualitzada',
missing_alt : 'Esteu segurs que voleu continuar sense incloure una Descripci&oacute de la imatge? Sense descripci&oacute no ser&agrave; accessible per usuaris amb discapacitats, que utilitzen navegadors de text o naveguint amb les imatges deshabilitades.'
});
// DE lang variables
tinyMCE.addToLang('advimage',{
tab_general : 'Allgemein',
tab_appearance : 'Erscheinungsbild',
tab_advanced : 'Erweitert',
general : 'Allgemein',
title : 'Titel',
preview : 'Vorschau',
constrain_proportions : 'Verh&auml;ltnis beibehalten',
langdir : 'Textfluss',
langcode : 'Sprach-Code',
long_desc : 'Link zur ausf&uuml;hrlichen Beschreibung',
style : 'CSS-Stil',
classes : 'CSS-Klassen',
ltr : 'Von links nach rechts',
rtl : 'Von rechts nach links',
id : 'ID',
image_map : 'Image Map (Bild mit sensitiven Bereichen)',
swap_image : 'Bild austauschen',
alt_image : 'Alternatives Bild',
mouseover : 'f&uuml;r Mouse-Over',
mouseout : 'f&uuml;r Mouse-Out',
misc : 'Verschiedenes',
example_img : 'Erscheinungsbild&nbsp;Vorschau&nbsp;Bild',
missing_alt : 'Sind Sie sicher fortzufahren, ohne eine Bild-Beschreibung einzugeben? Ohne die Bild-Beschreibung k&ouml;nnen einige Besucher mit einer Behinderung, Besucher die nur einen Text-Browser benutzen oder die das Anzeigen von Bilder im Internet deaktiviert haben, Ihre Bilder nicht richtig sehen.'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('advimage',{
tab_general : 'General',
tab_appearance : 'Appearance',
tab_advanced : 'Advanced',
general : 'General',
title : 'Title',
preview : 'Preview',
constrain_proportions : 'Constrain proportions',
langdir : 'Language direction',
langcode : 'Language code',
long_desc : 'Long description link',
style : 'Style',
classes : 'Classes',
ltr : 'Left to right',
rtl : 'Right to left',
id : 'Id',
image_map : 'Image map',
swap_image : 'Swap image',
alt_image : 'Alternative image',
mouseover : 'for mouse over',
mouseout : 'for mouse out',
misc : 'Miscellaneous',
example_img : 'Appearance&nbsp;preview&nbsp;image',
missing_alt : 'Are you sure you want to continue without including an Image Description? Without it the image may not be accessible to some users with disabilities, or to those using a text browser, or browsing the Web with images turned off.'
});
// FR lang variables
// Modified by Motte, last updated 2006-03-23
tinyMCE.addToLang('advimage',{
tab_general : 'G&eacute;n&eacute;rale',
tab_appearance : 'Apparence',
tab_advanced : 'Avanc&eacute;',
general : 'G&eacute;n&eacute;rale',
title : 'Titre',
preview : 'Pr&eacute;visualisation',
constrain_proportions : 'Conserver les proportions',
langdir : 'Sens d\'&eacute;criture',
langcode : 'Code de langue du libell&eacute;',
long_desc : 'Description du lien',
style : 'Style',
classes : 'Classes',
ltr : 'De gauche &agrave; droite',
rtl : 'De droite &agrave; gauche',
id : 'Id',
image_map : 'Image map',
swap_image : 'Image d\'&eacute;change',
alt_image : 'Image alternative',
mouseover : 'Quand le pointeur est au dessus',
mouseout : 'Quand le pointeur est en dehors',
misc : 'Divers',
example_img : 'Apparence&nbsp;pr&eacute;visualisation&nbsp;image',
missing_alt : 'Etes vous sur de vouloir continuer sans inclure une description de l\'image. Cette description est utile pour les utilisateurs ne pouvant pas afficher les images ou les ayant d&eacute;sactiv&eacute;es.'
});
\ No newline at end of file
/**
* IT lang variables
*
* Author : Luciano Vernaschi <luciano@virgilio.it>
* Last Updated : Mar. 1st, 2007
* TinyMCE Version : 2.1.0
*/
tinyMCE.addToLang('advimage',{
tab_general : 'Generale',
tab_appearance : 'Aspetto',
tab_advanced : 'Avanzate',
general : 'Generale',
title : 'Titolo',
preview : 'Anteprima',
constrain_proportions : 'Mantieni proporzioni',
langdir : 'Direzione del testo',
langcode : 'Codifica lingua',
long_desc : 'Link alla descrizione',
style : 'Stile',
classes : 'Classi',
ltr : 'Da sinistra a destra',
rtl : 'Da destra a sinistra',
id : 'Id',
image_map : 'Mappa',
swap_image : 'Scambia immagine',
alt_image : 'Immagini alternative',
mouseover : 'Per il mouseover',
mouseout : 'Per il mouseout',
misc : 'Altro',
example_img : 'Aspetto&nbsp;anteprima&nbsp;immagine',
missing_alt : 'Sei sicuro di voler omettere il testo alternativo? Questo testo &egrave; utile a persone che usano browser testuali, che hanno disattivato il caricamento delle immagini, oppure ai disabili.'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('advlink',{
general_tab : 'General',
popup_tab : 'Popup',
events_tab : 'Events',
advanced_tab : 'Advanced',
general_props : 'General properties',
popup_props : 'Popup properties',
event_props : 'Events',
advanced_props : 'Advanced properties',
popup_opts : 'Options',
anchor_names : 'Anchors',
target_same : 'Open in this window / frame',
target_parent : 'Open in parent window / frame',
target_top : 'Open in top frame (replaces all frames)',
target_blank : 'Open in new window',
popup : 'Javascript popup',
popup_url : 'Popup URL',
popup_name : 'Window name',
popup_return : 'Insert \'return false\'',
popup_scrollbars : 'Show scrollbars',
popup_statusbar : 'Show status bar',
popup_toolbar : 'Show toolbars',
popup_menubar : 'Show menu bar',
popup_location : 'Show location bar',
popup_resizable : 'Make window resizable',
popup_dependent : 'Dependent (Mozilla/Firefox only)',
popup_size : 'Size',
popup_position : 'Position (X/Y)',
id : 'Id',
style: 'Style',
classes : 'Classes',
target_name : 'Target name',
langdir : 'Language direction',
target_langcode : 'Target language',
langcode : 'Language code',
encoding : 'Target character encoding',
mime : 'Target MIME type',
rel : 'Relationship page to target',
rev : 'Relationship target to page',
tabindex : 'Tabindex',
accesskey : 'Accesskey',
ltr : 'Left to right',
rtl : 'Right to left'
});
// DE lang variables
tinyMCE.addToLang('advlink',{
general_tab : 'Allgemein',
popup_tab : 'Popup',
events_tab : 'Events',
advanced_tab : 'Erweitert',
general_props : 'Allgemeine Eigenschaften',
popup_props : 'Popup-Eigenschaften',
event_props : 'Javascript-Events',
advanced_props : 'Erweiterte Eigenschaften',
popup_opts : 'Optionen',
anchor_names : 'Anker',
target_same : 'In diesem Fenster/Frame &ouml;ffnen (_self)',
target_parent : 'Im &uuml;bergeordneten Fenster/Frame &ouml;ffnen (_parent)',
target_top : 'Im Fenster &ouml;ffnen (ersetzt alle Frames) (_top)',
target_blank : '_blank - In neuem Fenster &ouml;ffnen',
popup : 'Javascript-Popup',
popup_url : 'Popup-URL',
popup_name : 'Popup-Name',
popup_return : 'Mit \'return false\' einf&uuml;gen',
popup_scrollbars : 'Scrollleisten anzeigen',
popup_statusbar : 'Statuszeilen anzeigen',
popup_toolbar : 'Werkzeugleisten anzeigen',
popup_menubar : 'Men&uuml;leiste anzeigen',
popup_location : 'Adresszeile anzeigen',
popup_resizable : 'Fenstergr&ouml;&szlig;e ver&auml;nderbar',
popup_dependent : 'Abh&auml;ngiges Fenster (Nur Mozilla/Firefox)',
popup_size : 'Gr&ouml;&szlig;e',
popup_position : 'Position (X/Y)',
id : 'ID',
style: 'CSS-Stil',
classes : 'CSS-Klassen',
target_name : 'Zielname',
langdir : 'Textfluss',
target_langcode : 'Zielsprache',
langcode : 'Sprach-Code',
encoding : 'Zeichenkodierung',
mime : 'MIME-Typ',
rel : 'Verh&auml;ltnis Seite zu Ziel',
rev : 'Verh&auml;ltnis Ziel zu Seite',
tabindex : 'Tabulator-Index',
accesskey : 'Tastaturk&uuml;rzel',
ltr : 'Von links nach rechts',
rtl : 'Von rechts nach links'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('advlink',{
general_tab : 'General',
popup_tab : 'Popup',
events_tab : 'Events',
advanced_tab : 'Advanced',
general_props : 'General properties',
popup_props : 'Popup properties',
event_props : 'Events',
advanced_props : 'Advanced properties',
popup_opts : 'Options',
anchor_names : 'Anchors',
target_same : 'Open in this window / frame',
target_parent : 'Open in parent window / frame',
target_top : 'Open in top frame (replaces all frames)',
target_blank : 'Open in new window',
popup : 'Javascript popup',
popup_url : 'Popup URL',
popup_name : 'Window name',
popup_return : 'Insert \'return false\'',
popup_scrollbars : 'Show scrollbars',
popup_statusbar : 'Show status bar',
popup_toolbar : 'Show toolbars',
popup_menubar : 'Show menu bar',
popup_location : 'Show location bar',
popup_resizable : 'Make window resizable',
popup_dependent : 'Dependent (Mozilla/Firefox only)',
popup_size : 'Size',
popup_position : 'Position (X/Y)',
id : 'Id',
style: 'Style',
classes : 'Classes',
target_name : 'Target name',
langdir : 'Language direction',
target_langcode : 'Target language',
langcode : 'Language code',
encoding : 'Target character encoding',
mime : 'Target MIME type',
rel : 'Relationship page to target',
rev : 'Relationship target to page',
tabindex : 'Tabindex',
accesskey : 'Accesskey',
ltr : 'Left to right',
rtl : 'Right to left'
});
\ No newline at end of file
// FR lang variables
// Modified by Motte, last updated 2006-03-23
tinyMCE.addToLang('advlink',{
popup_missingtarget : 'Veuillez ins&eacute;rer un nom pour la cible ou choisissez une autre option.',
general_tab : 'G&eacute;n&eacute;ral',
popup_tab : 'Popup',
events_tab : 'Ev&ecirc;nements',
advanced_tab : 'Avanc&eacute;',
general_props : 'Propri&eacute;t&eacute;s g&eacute;n&eacute;rales',
popup_props : 'Propri&eacute;t&eacute;s Popup',
event_props : 'Ev&ecirc;nements',
advanced_props : 'Propri&eacute;t&eacute;s Avanc&eacute;es',